Current Events in The Sámi Education Institute
08 October 2014

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin aluehallintovirasto ja saamelaisalueen kuntien Osaava-hanke (Somá oahppat) järjestävät juhlaseminaarin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä kiinnostuneille.

Aika: 24.11.2014

Paikka Sajos, 99870 INARI

Tilaisuus livestriimataan osoitteessa: www.sogku.fi

Sitovat ilmoittautumiset 16.11.2014 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/Zbgd8Q

Lue lisää tästä!

Virtuálaluohkáin mobiilačovdosiidda – Virtuálaskuvlla logi jagi ávvudeapmi Ávvuseminára

Sámi oahpahusguovddáš ovttas Guovlohálddahusvirgedoaimmahagain ja sámeguovllu gielddaid Osaava-prošeavttain (Somá oahppat) ordne ávvuseminára buohkaide, geat leat beroštuvvan diehto- ja gulahallanteknihkas.

Áigi: 24.11.2014

Báiki: Sajos, 99870 ANÁR

Seminára sáhttá čuovvut neahta bokte, čujuhusas www.sogku.fi

Almmut oassálastimis maŋimustá 16.11.2014, čujuhusas http://bit.ly/Zbgd8Q

Loga eanet dás!

10 October 2014

Davvisámegielat lohkanbiire Girjeváibmilat joatkašuvvá virtuálaskuvllas Adobe Connect -vuogáda bokte.

Vuosttaš deaivvadeapmi dán čavčča lea duorastaga 30.10.2014 dmu 18.00-19.30

Geaidda: Lohkanbiirii sáhttet oassálastit buohkat, geat gulahallet davvisámegillii ja leat beroštuvvan sámegielat girjjálašvuođas.

Sisdoallu: Lohkanbiires oahpásnuvvat sámegielat čáppa- ja muittašangirjjálašvuhtii ja ságastallat girjjiid birra sámegillii. Joavku čoahkkana dán lohkanjagi áigge guktii čakčat ja golbmii giđđat,  sullii beannot diimmu hávális. Joavku vállje ieš girjjiid maid áigu lohkat.

Loga eanet dás!

07 October 2014

Sámi oahpahusguovddáža duodjeoahpaheaddji Samuel Valkeapää lea válljejuvvon Lappi dáiddadoaibmagoddái jagiide 2015-2016. Dáidaga ovddidanguovddáža Taike Dáiddaráđđi válljii doaibmagotti evttohusaid vuođul, maid sii ledje bivdán dáiddasuorggi organisašuvnnain, allaskuvllain ja eanangoddelihtuin. Doaibmagotti jođiha ságadoalli Liisa Penttilä Roavvenjárggas.

Lassedieđut Taike siidduin.

03 October 2014

Jagi 2015 Turku riikkaidgaskasaš girjemeassuid ruovtturiikka temán leat Kustavi ja Sápmi 

Girjjálašvuođa biekkat bosodat mearragáttis ja duoddariin jagi 2015 Turku riikkaidgaskasaš girjemeassuin, go meassuid ruovtturiikka temán leat unna muhto movttegis Kustavi gielda ja ivdnás Sápmi.

Jagi 2015 girjemeassuin Kustavi ja Sápmi ovdanbuktiba viidát iežaska kultuvrralaš mihtilmasvuođaid. Ovdan leat dáidda, dieđa, girjjálašvuohta, historjá, luondu, luohti/liđve/leu'dd, muitalanárbevierru ja buđaldusat. Kustavi temáollisvuođa deaddu lea girjjálaš kultuvrras, mearas ja suologuovllus ja Sámis fas sámegielain, girjjálašvuođas ja muitalanárbevierus.

Sápmi lea jagi 2015 temán Turku girjemeassuid prográmmajođiheaddji Jenni Haukio álgagis. Temá geavatlaš koordineremis vástida Sámi oahpahusguovddáš, mii čohkke ovttasbargoguimmiid ollašuhttit temáollisvuođa. Earret eará Oulu universitehta Giellagas-instituhtta ja Lappi universitehta leat mielde ovttasbarggus. Kustavi temáollisvuođa ordnestallamiin vástidit ovttasbarggus Kustavi girjjálašvuođasearvi rs ja Kustavi gielda. 

Kustavii leat guođđán mearkkaidis dovddus suologuovllu girjjálašvuohta, guolásteapmi ja maiddái fearánat buolliviinni suollemas jođiheamis. Kustavi lea badjel 2000 sullo gielda ja dán áigge dat lea dovddus čuovgafiberis, rikkis kultureallimis ja máŋggain geassestobuin. Kustavis leat geassit valjis geasseássit ja gieldda olmmošlohku leage dalle 15-geardde stuorát go dálvit. Kustavis ordnejit jahkásaččat Volter Kilpi Kustavissa -girjjálašvuođavahkku ja dát vahkku lea oamastuvvon báikegotti iežas girječállái Volter Kilpii. Girjjálašvuođavahkku áigge Kustavii čoahkkanit girjjálašvuođa ámmátolbmot ja eará girjjálašvuođas beroštuvvan olbmot návddašit logaldallamiin, teáhteris, musihkas ja iešguđetlágan mátkkiin.

Sámis ja Kustavis leat 2015 meassuin goappásge iežas ossodagat. Sápmi-ossodagas lea ulbmilin ovdanbuktit sámi girjjálašvuođa ja seammás maid sámiid kultuvrra máŋgga láhkai. Ossodagaid oktavuođas lea maid prográmma-/temálávdi, man Sápmi ja Kustavi juogadeaba ja vástideaba prográmmabuvttadeamis golmma meassobeaivvi áigge. Sihkkarit miellagiddevaš, gelddolaš ja ivdnás ollisvuohta! 

Jagi 2015 temát oidnostit juo Turku riikkaidgaskasaš girjemeassuid rahpandilálašvuođas 3.10.2014 dmu 13-14. Kustavi ovddasteaddjin rahpamiin leaba Juha Hurme ja Tomi Alatalo jietnačullosiin “Tuhansien saarten kansaa” (Duháhiid sulluid álbmot) ja Sámis fas rap-artista Ailu Valle.

Turku riikkaidgaskasaš girjemeassut bistet golbma beaivvi ja dat lea girjjálašvuođa kulturdáhpáhus, mii čohkke oktii sullii 700 loaiddasteaddji ja 450 prográmmanummira ja čuđiid organisašuvnnaid ja ásahusaid Turku Measso- ja Kongreassaguovddážii. Sullii 23 000 olbmo gallestallet meassuid. Meassuin leat mielde. ee. girječállit, boares ja ođđa girjjálašvuohta ja miellagiddevaš girječálliid jearahallamat. Meassuin lea maid jahkásaš ruovtturiikkatemá lassin olgoriikka temá. Dán jagi temán leat Sastamala ja Frankriika.

Oktanaga girjemeassuin ordnejuvvojit maid dieđameassut ja borramuš- ja viidnemeassut. Erenomážit girje- ja dieđameassuin lea ollu oktasaš elemeanttat. Dáhpáhusa ruovttusiidu www.kirjamessut.fi

Lassedieđut:

Salla Laiho, doaibmajođiheaddji, Kustavi girjjálašvuođasearvi rs, +358 44 591 2396, salla.laiho@vkkustavissa.fi,  www.vkkustavissa.fi www.sogsakk.fi,  www.kustavi.fi   

Outi Länsman, sámegiela ja -kultuvrra lektor, Sámi oahpahusguovddáš, + 358 40 844 7399, outi.lansman@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi

--------

Vuoden 2015 Turun kansainvälisten kirjamessujen kotimaisina teemoina Kustavi ja Saamenmaa

Kirjalliset tuulet puhaltavat saaristosta ja tuntureilta vuoden 2015 Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla, kun messujen kotimaisina teemoina esittäytyvät pieni mutta vireä Kustavin kunta ja värikäs ja moniääninen Saamenmaa.

Vuoden 2015 Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla Kustavi ja Saamenmaa esittelevät laajasti omia kulttuurivahvuuksiaan. Esillä ovat taiteet, tiede, kirjallisuus, historia, luonto, joiku, tarinankerronta ja harrasteet. Kustavin pääpaino on kirjallisella kulttuurilla, merellisyydellä ja saaristolla ja Saamemaalla puolestaan saamen kielillä, kirjallisuudella ja tarinaperinteellä.

Saamenmaa on vuoden 2015 teemana Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkö Jenni Haukion aloitteesta. Teeman käytännön koordinoimisesta vastaa Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka kokoaa teeman toteuttajia ja yhteistyökumppaneita. Muun muassa Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja Lapin yliopisto ovat yhteistyössä mukana. Kustavin teemakuntakokonaisuuden järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Kustavin kirjallisuusyhdistys ry ja Kustavin kunta.

Kustaviin ovat leimansa jättäneet niin maineikas saaristokirjallisuus, kalastus, kuin pirtun salakuljetukseenkin liittyvät seikkailut. Yli 2000 saaresta koostuva Kustavi tunnetaan nykyisin valokuidustaan, aktiivisesta kulttuurielämästään ja lukuisista kesämökeistään. Kustavin väkiluku yli 15-kertaistuu kesäasukkaiden saapuessa. Merkittävä tapahtuma paikkakunnalla on Kustavin omalle kirjailijalle omistettu Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko, joka kerää vuosittain tuhansia kirjallisuuden harrastajia ja ammattilaisia nauttimaan yleisöluennoista, teatterista, musiikista ja retkistä koostuvasta ohjelmasta.

Saamenmaalla ja Kustavilla on messuilla omat osastonsa. Saamenmaan osastolla on tarkoitus esitellä saamelaista kirjallisuutta ja samalla myös monipuolisesti saamelaiskulttuuria. Osastojen yhteydessä on myös ohjelma-/teemalava, jonka Saamenmaa ja Kustavi jakavat ja vastaavat sen ohjelmatuotannosta kaikkina kolmena messupäivänä. Tuloksena on varmasti jännittävä, mielenkiintoinen ja värikäs kokonaisuus!

Vuoden 2015 teemat Kustavi ja Saamenmaa esittäytyvät jo Turun kansainvälisten Kirjamessujen avajaisissa 3.10.2014 klo 13‒14. Kustavilta ohjelmassa Juha Hurmeen ja Tomi Alatalon ääniveistos ”Tuhansien saarten kansaa” ja Saamemaalla Ailu Vallen pohjoissaamenkielinen rap-esitys.

Turun kansainväliset kirjamessut on kolmipäiväinen kirjallisuuden kulttuuritapahtuma, joka kerää yhteen noin 700 esiintyjää, noin 450 ohjelmanumeroa ja satoja näytteilleasettajia Turun Messu- ja Kongressikeskukseen. Kävijöitä tällä kolmen päivän tapahtumalla on noin 23 000. Messuilla on mukana mm. kirjailijoita, vanhaa ja uutta kirjallisuutta sekä kiinnostavia kirjailijahaastatteluita.  Messuilla on myös vuosittaisen kotimaisen teeman lisäksi ulkomainen teemansa. Tänä vuonna teemoina ovat Sastamala ja Ranska.

Kirjamessujen kanssa samanaikaisesti järjestetään myös tiedemessut ja ruoka- ja viinimessut. Erityisesti kirja- ja tiedemessut limittyvät toisiinsa tiiviisti, niillä on esimerkiksi yhteinen ohjelma. Tapahtuman kotisivu www.kirjamessut.fi

Lisätietoja:

Salla Laiho, toiminnanjohtaja, Kustavin kirjallisuusyhdistys ry., +358 44 591 2396, salla.laiho@vkkustavissa.fi,  www.vkkustavissa.fi, www.kustavi.fi                                

Outi Länsman, saamen kielen ja kulttuurin lehtori, Saamelaisalueen koulutuskeskus, + 358 40 844 7399, outi.lansman@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi                        


15 September 2014

Inarinsaamen kielen perustason kurssi 4 ov (160 h), kesto 20.10.2014-28.1.2015.

Tarkemmat tiedot ja hakeminen: www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

16 October 2014

Davvisámegiela álgogursa | Pohjoissaamen kielen peruskurssi ( 30 d|h)

Álgá Njuorggámá skuvllas 6.11.2014 dmu. 18.00. Váldde fárrui Cealkke dearvvuođaid 1-girjjii, sámi-suoma-sámi sátnegirjjii, beanna ja báhpáriid.

Alkaa Nuorgamin koululla 6.11.2014 klo. 18.00. Ota mukaan Cealkke dearvvuođaid 1-kirjan, sámi-suoma-sámi sanakirjan, kynän ja paperia.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi ja www.sogsakk.fi

16 October 2014

Gursa álgá Gáregasnjárgga giliviesus 7.11.2014 dmu 18.00. Gursa dollojuvvo golmma vahkkoloahpa áigge. Materiála sáhttá oastit oahpaheaddjis.

Kurssi alkaa Karigasniemen kylätalolla 7.11.2014 klo 18.00. Kurssi toteutetaan kolmena viikonloppuna. Materiaalia voi ostaa opettajalta.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi ja www.sogsakk.fi

08 October 2014

Álgá Gáregasnjárgga giliviesus 10.10.2014   dmu 17.00. | Alkaa Karigasniemeln kylätalolla  10.10.2014 klo 17.00.

Váldde gursii fárrui | Ota kurssille mukaan: gápmasiid / koipia, iehku / jiekiö, áimmi ja suotnaárppu | äimä ja suonilankaa, skieraid | sakset, sistebihtá | sisnapala.

Ulbmil | Tavoite: Oahppi oahppá sárgut minstariid, vadjat ja goarrut goikkehiid. | Opiskelija oppii piirtämään kaavat, leikkaamaan ja ompelemaan karvakengät.

Sisdoallu | Sisältö: minstariid sárgun | kaavojen piirtäminen, gápmasiid vadjan | koipien leikkaminen, goikkehiid dahje gistáid goarrun | karvakenkien tai kintaiden ompeleminen, vátnan ja vurken | viimeistely ja varastointi.

Golut | Kustannukset: Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála. | Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Oahpaheaddji | Opettaja: Marja-Liisa Laiti

Diđoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. | Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua. Eila Syväjärvi, 040 572 8398, eila.syvajarvi@sogsakk.fi