Current Events in The Sámi Education Institute
29 October 2014

Sámi oahpahusguovddáža garradujiid skuvlejupmi oahpahuvvo čavčča 2015 rájes davvisámegillii.

Duoji ja duddjoma vuođđun leat sámiid kultuvra ja duodjeárbevierut, mat heivehuvvojit otná beaivvi dárbbuide. Oahpahusas deattuhuvvo aktiivvalaš sámegiela geavaheapmi, vuodjut hábmemii, duddjomii, ávdnasiidda ja iešguđetlágan teknihkaide ja reaidduide. Deaddu lea maid sámegiela mearkkašumis sámiid duodjekultuvrras ja historjjás.

Loga eanet dás!

08 October 2014

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin aluehallintovirasto ja saamelaisalueen kuntien Osaava-hanke (Somá oahppat) järjestävät juhlaseminaarin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä kiinnostuneille.

Aika: 24.11.2014

Paikka Sajos, 99870 INARI

Tilaisuus livestriimataan osoitteessa: www.sogku.fi/live

Sitovat ilmoittautumiset 16.11.2014 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/Zbgd8Q

Lue lisää tästä!

Virtuálaluohkáin mobiilačovdosiidda – Virtuálaskuvlla logi jagi ávvudeapmi Ávvuseminára

Sámi oahpahusguovddáš ovttas Guovlohálddahusvirgedoaimmahagain ja sámeguovllu gielddaid Osaava-prošeavttain (Somá oahppat) ordne ávvuseminára buohkaide, geat leat beroštuvvan diehto- ja gulahallanteknihkas.

Áigi: 24.11.2014

Báiki: Sajos, 99870 ANÁR

Seminára sáhttá čuovvut neahta bokte, čujuhusas www.sogku.fi/live

Almmut oassálastimis maŋimustá 16.11.2014, čujuhusas http://bit.ly/Zbgd8Q

Loga eanet dás!

25 October 2014

Min studeanta Katja Lettinen lea oktan finalistan Jagi artesána 2014 -gilvvus. Vuoden Artesaani 2014 -gilvvu vuoiti almmuhuvvo Suomen Kädentaidot 2014 -meassuid rahpanbeaivve 14.11.


Opiskelijamme Katja Lettinen on yksi Vuoden artesaani 2014 -kisan finalisteista. Vuoden Artesaani 2014 -kilpailun voittaja julkistetaan Suomen Kädentaidot 2014 -messujen avajaispäivänä perjantaina 14.11.

10 October 2014

Davvisámegielat lohkanbiire Girjeváibmilat joatkašuvvá virtuálaskuvllas Adobe Connect -vuogáda bokte.

Vuosttaš deaivvadeapmi dán čavčča lea duorastaga 30.10.2014 dmu 18.00-19.30

Geaidda: Lohkanbiirii sáhttet oassálastit buohkat, geat gulahallet davvisámegillii ja leat beroštuvvan sámegielat girjjálašvuođas.

Sisdoallu: Lohkanbiires oahpásnuvvat sámegielat čáppa- ja muittašangirjjálašvuhtii ja ságastallat girjjiid birra sámegillii. Joavku čoahkkana dán lohkanjagi áigge guktii čakčat ja golbmii giđđat,  sullii beannot diimmu hávális. Joavku vállje ieš girjjiid maid áigu lohkat.

Loga eanet dás!

07 October 2014

Sámi oahpahusguovddáža duodjeoahpaheaddji Samuel Valkeapää lea válljejuvvon Lappi dáiddadoaibmagoddái jagiide 2015-2016. Dáidaga ovddidanguovddáža Taike Dáiddaráđđi válljii doaibmagotti evttohusaid vuođul, maid sii ledje bivdán dáiddasuorggi organisašuvnnain, allaskuvllain ja eanangoddelihtuin. Doaibmagotti jođiha ságadoalli Liisa Penttilä Roavvenjárggas.

Lassedieđut Taike siidduin.

29 October 2014

4. - 7.12.2014, Koulutus alkaa torstaina 4.12. kello 18.00 SAKK:n asuntola Jeeran tiloissa Inarissa.

Katso lisää tästä.

29 October 2014

Gursa álgá Bealtovuomi skuvllas 5.11. dmu 17.00 ja joatkkašuvvá SOG Heahtá doaibmabáikkis 12.11. dmu 17.00. | Kurssi alkaa Peltovuoman koululla 5.11. klo. 17.00 ja jatkuu SAKK:n Hetan toimipaikassa 12.11. klo. 17.00.

Bealdovuomis | Peltovuomassa 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2014  ja

Heahtás | Hetassa 12.11., 26.11., 10.12.2014

Ulbmil | Tavoite: Oahppi hárjána geavahit giela sámegiela ja čiekŋuda sámegiela máhtus juohke beaivválaš dilis ruovttus, barggus ja friddjaáiggis. Máhttá geavahit rivttes sániid ja bastá oassálastit ságastallamiidda. |  Opiskelija harjaantuu käyttämään saamen kieltä ja syventää jo oppimaansa saamen kieltä jokapäiväisissä tilanteissa kotona, työssä ja vapaa-aikana. Osaa käyttää alan sanastoa kuhunkin kielenkäyttötilanteeseen soveltuvalla tavalla ja pystyy osallistumaan luontevasti keskustelutilanteisiin sekä ylläpitämään keskustelua.

Sisdoallu | Sisältö: ságastallanhárjehusat | keskusteluharjoitukset

Golut | Kustannukset: Gursa lea nuvttá. | Kurssi on maksuton.

Oahpaheaddji | Opettaja: Hellin Pietikäinen

Diðoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut  ja ilmoittautumiset: Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahkku ovdal go gursa álgá. | Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua. Eila Syväjärvi,  tel. | puh. 040 572 8398, eila.syvajarvi@sogsakk.fi
27 October 2014

Gursa dollojuvvo Bealdovuomi skuvllas ja SOG Heahtá doaibmabáikkis  vuorrovahkkuin juohkke gaskavahkku. Gursa álgá 5.11.2014 dmu. 17.00 Bealdovuomi skuvllas. Gursa lea dárkkuhuvvon daidda geat bastet ságastallat sámegilli juo ovddežis muhtin veardde.

Kurssi toteutetaan Peltovuoman koululla ja SAKK:n Hetan toimipaikassa vuoroviikoin joka keskiviikko. Kurssi alkaa 5.11.2014 Peltovuoman koululla. Kurssi on tarkoitettu niille jotka osaavat keskustella saameksi jo ennestään jonkun verran.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi ja www.sogsakk.fi
Facebook

Koulutusportaali