Virtuaalikoulu

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kouluttanut etäopiskelijoita virtuaalisissa oppimisympäristöissä vuodesta 2007 lähtien saamen kielissä ja kulttuurissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tarjoama virtuaaliopetus käsittää oppimisympäristön, joka rakentuu reaaliaikaisista oppitunneista etäopetusjärjestelmässä, Moodle-oppimisalustalla työskentelystä sekä erilaisista yhteisöllisistä työskentelyvälineistä ja -tavoista. Opetukseen sisältyy myös lähikokoontumisia.

Virtuaaliopiskelu

Virtuaalioppitunneille kokoonnutaan samoin kuin lähiopetuksessakin. Oppitunneilla on sovittu alkamis- ja päättymisajankohta. Verkossa pidettävät oppitunnit myös nauhoitetaan, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus kerrata oppitunnit nauhoitteista itselleen sopivaan aikaan tai kuunnella nauhoite mahdollisten poissaolojen vuoksi. Oppituntien nauhoitteet ovat tallessa Moodle oppimisalustalla.

Virtuaalikoulussa sinua palvelevat ammattitaitoiset opettajat, etäopetuksen tukihenkilöt ja virtuaalikoulun kehittämisestä vastaava suunnittelija sekä projektihenkilöstö. Olemme saaneet työmme kehittämiseen ESR-rahoitusta Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella -hankkeeseen (1.1.-31.12.2015) sekä Valtionoppilaitosten etäopetuksen koordinointiin (OPH).

Virtuaalikoulun tehtäviä ovat

  1. järjestää saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta
  2. luoda oppilaitoksen muulle koulutustoiminnalle edellytyksiä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön
  3. kehittää etäopetuksen menetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja
  4. järjestää etäopetuksen tukipalveluita
  5. kouluttaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä
  6. toteuttaa kehittämishankkeita ja tehdä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa