Valikko
Inarinsaamen kieli ja kulttuuri OPS

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 60 OP

OPETUSSUUNNITELMA

2021-2022

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä (op).

Koulutus on tarkoitettu kaikille inarinsaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle inarinsaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä enenevässä määrin inarinsaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Ketterä korkeakoulu -hankkeen kanssa järjestettävät opinnot on kuitenkin suunniteltu erityisesti niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Opiskelija voi, mikäli hakeutuu ja pääsee opiskelemaan yliopistoon, hakea Oulun yliopiston Giellagas-instituutista opinnoilleen hyväksilukua.
Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin, antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito inarinsaamen kielessä ja valmiudet käyttää inarinsaamen kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. Aineopinnot antavat tämän lisäksi valmiuden ymmärtää syvemmin kielen rakennetta. Opiskelijat, joilla on yleiset edellytykset osallistua ylioppilastutkintoon, voivat suorittaa inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutuksen käytyään myös inarinsaamen kielen lyhyen oppimäärän tai äidinkielen ylioppilaskokeen.

Lisäksi koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten historiasta, saamelaisesta perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana. Koulutuksen perustana on myös tutustua kielen revitalisaatioon eli elvytykseen ja olla osa tätä yhteistä tavoitetta.
Inarinsaamen kielen ja kulttuurin opiskelu perustuu runsaaseen vuorovaikutukseen opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Sosiaalisella yhteisöllä on suuri merkitys oppimisessa, ja näin vuorovaikutteinen oppiminen ja osaaminen tulevat hyödynnetyksi. Myös kulttuurikurssien tekemällä oppimisen metodi ja kielimestari–oppilas-metodi ovat hyväksi havaittuja tapoja oppia kieltä.

Opiskelu järjestetään kielikylpymenetelmää soveltaen siten, että koulutus toteutetaan pääasiassa inarinsaameksi. Alussa apukielenä käytetään suomea, mutta alkeiden jälkeen opetuskielenä käytetään inarinsaamea. Opetus toteutetaan pääosin lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelijoita tuetaan tekemään yksilöllisiä valintoja oppimisprosessissaan. Käytännön yhteistyö kielimestareiden ja alueen muiden inarinsaamelaisten tahojen kesken lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja syvällisyyttä. Oppimistehtäviä rakennetaan todellisen elämän esimerkkien avulla, ja opiskelijaa ohjataan tutkivan oppimisen suuntaan.

Opiskelijaa pyritään valmentamaan valinnoissaan ja opinnoissaan suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Opiskelijan oma-aloitteisuus ja aktiivisuus sekä oppitunneilla että harjoittelujaksoilla ovat tarpeellisia ominaisuuksia koulutuksen opetusmetodien menestyksekkäässä hyödyntämisessä.
Opinnot vaativat säännöllisen läsnäolon tunneilla, vähintään 80 % läsnäolo/kurssi. Tämän ylittävät poissaolot, erityisesti selvittämättömät tai luvattomat poissaolot, voivat olla syy kurssin hylkäämiseen. Poissaolot selvitetään mahdollisimman pian.

Oppitunneilla annettu tieto on kurssin ydin, ja harjoitukset nivoutuvat oppituntien sisältöön. Harjoitusten ja tenttien suorittaminen on vaikeaa ilman säännöllistä läsnäoloa tunneilla. Tämä koskee yhtä hyvin kieliopintoja kuin muitakin opintoja.

Jos opiskelija ei pääse tunneille, hän ilmoittaa siitä ofelâš-ohjaajalle. Hän myös huolehtii itse siitä, että hän tietää, mitä tunneilla on käsitelty. Mahdollisuuksiensa mukaan hän opiskelee tuntien sisällöt itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä ei järjestetä kuin poikkeustapauksissa. Niistä opiskelija ja opettaja sopivat erikseen. Tukiopetusta ei järjestetä kuin erityistarpeeseen, ja siitä tehdään erillinen sopimus opettajan, apulaisrehtorin ja opiskelijan kesken.

Koulutuksen kurssit suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Esimerkiksi Fonologia ja morfologia I -kurssia ei voi suorittaa, elleivät Inarinsaamen peruskurssi I ja II ole suoritettuna tai suoritteilla. Lisätietoa etenemisjärjestyksestä saa ofelâš-ohjaajalta.
Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ofelâš-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ofelâš-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoille tehdään myös lukitesti, jolla kartoitetaan mahdollisia oppimis-, luku- ja kirjoitusvaikeuksia.

Lukuvuoden aikana opiskelija ja ofelâš-ohjaaja yhdessä arvioivat ja päivittävät henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja: Tea Niemelä, puh. 040 723 7201, e-mail tea.niemela@sogsakk.fi.
Opiskelun arviointitapoina käytetään itse- ja vertaisarviointia sekä opettajan johdolla tapahtuvaa arviointia. Opiskelijan itsearviointi toteutuu mm. opintopäiväkirjan avulla. Opintopäiväkirjan kirjoittamisprosessissa opiskelija joutuu itse arvioimaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan eri aineissa.

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssien kirjalliset ja suulliset tehtävät, jatkuva näyttö ja aktiivisuus, tuntityöskentely, kotitehtävien ja muiden kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen sekä kurssikoe. Kurssin voi arvioida ilman kurssikoetta. Tällöin kurssiin sisältyy esim. suullinen koe, raportti, esitelmä, projektityö tai muu näyttö.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetusaineissa aineenopettaja arvioi opiskelijan osaamistaidot opetusaineessa arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1–5 (5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä) tai suoritettu/hylätty (S/HYL). Merkintä SK tarkoittaa, että suoritus on kesken.
Koulutus koostuu johdannosta opintoihin, inarinsaamen kielen sekä saamelaisen kulttuurin opinnoista.Johdatus opintoihin 0 op

(HOPS, IT-perehdytys, opintopäiväkirja)Inarinsaamen kielen opinnot 40 op

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op

Inarinsaamen peruskurssi II 5 op

Inarinsaamen peruskurssi III 5 op

Inarinsaamen peruskurssi IV 5 op

Inarinsaamen Fonologia ja Morfologia I 5 op

Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op

Kielimestaritapaamiset 5 opSaamelaisen kulttuurin opinnot 20 op

Johdanto saamelaiskulttuuriin 4 op

Kalastuskurssit 2 op

Inarinsaamelainen musiikkiperinne 2 op

Inarinsaamelainen ruokaperinne 2 op

Opintomatkat 1 op

Pohjoissaamen kieli- ja kulttuuri 2 op

Koltansaamen kieli- ja kulttuuri 2 op

Valinnaiset opinnot 5 op
Tavoitteet: Yleiset opinnot varmistavat, että opiskelija hallitsee opintojen menestyksekkääseen suorittamiseen tarvittavat opiskelutaidot ja perustiedot.kurssin nimi

Johdatus opintoihin

laajuus

0 op

osaamistavoite

Varmistetaan, että opiskelija osaa käyttää erilaisia toimisto-ohjelmia ja internetiä hyödyksi kirjallisten opiskelutehtävien, kuten opintopäiväkirjan ja erilaisten sanalistojen laatimisessa. Opiskelija kokoaa opintopäiväkirjaansa omia töitään ja opiskelutehtäviään, jotka ovat olleet hänelle merkittävimpiä oppimiskokemuksia, ja arvioi ja analysoi samalla omaa oppimistaan ja osaamistaan.

sisältö

HOPS-keskustelut, oppitunnit, opintopäiväkirja

suoritustavat

Osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, opintopäiväkirjan kirjoittamista läpi vuoden

opetuskieli

Suomi ja inarinsaame

arviointi

Suoritettu/hylätty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää