Valikko
Koltansaamen kieli ja kulttuuri OPS

NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUUR 60 MC / KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 60 OP

MÄTTʼTEMPLAAN / OPETUSSUUNNITELMA

2021-2022

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus (KOSAKU) kestää lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä (op). Koulutus koostuu pääasiassa koltansaamen kielen opinnoista (45 op) ja saamelaisen kulttuurin opinnoista (15 op). Kieliopintoihin sisältyy kielimestaritapaamisia, opintomatkoja ja kieliharjoitteluja, joiden avulla opiskelijalla on mahdollisuus tutustua Saamenmaahan ja saamenkieliseen työelämään sekä koltansaamen kielen puhujayhteisöön.

Koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä koltansaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä koltansaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen opinnoilla voi hakea hyväksilukua Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saame vieraana kielenä perusopinnoille. Opintojen hyväksilukumahdollisuus on esimerkki Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyöstä.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin, antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito koltansaamen kielessä sekä antaa valmiudet käyttää koltansaamea erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. Opiskelijat, joilla on yleiset edellytykset osallistua ylioppilastutkintoon, voivat suorittaa koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutuksen käytyään myös koltansaamen kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeen.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten historiasta, saamelaisesta perinteisestä tiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana. Koulutuksen perustana on tutustua kielen revitalisaatioon eli elvytykseen ja olla osa tätä yhteistä tavoitetta.
Koltansaamen kielen ja kulttuurin opiskelu perustuu runsaaseen vuorovaikutukseen opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Sosiaalisella yhteisöllä on suuri merkitys oppimisessa ja näin vuorovaikutteinen oppiminen ja osaaminen tulevat hyödynnettyä. Myös kulttuuriopintojen tekemällä oppiminen -metodi ja kielimestari-oppilas-metodi ovat hyväksi havaittuja tapoja oppia kieltä.

Opiskelu järjestetään kielikylpymenetelmää soveltaen siten, että koulutus toteutetaan pääasiassa koltansaameksi. Alussa apukielenä käytetään suomea, mutta alkeiden jälkeen opetuskielenä käytetään pääasiassa koltansaamea. Opetus toteutetaan pääosin lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna.

Käytännön yhteistyö kielimestareiden ja muiden kolttasaamelaisten toimijoiden kesken lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja syvällisyyttä. Oppimistehtäviä rakennetaan todellisen elämän esimerkkien avulla, ja opiskelijaa ohjataan tutkivan oppimisen suuntaan.

Opiskelijaa pyritään valmentamaan valinnoissaan ja opinnoissaan suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oma-aloitteisuus, läsnäolo tunneilla, aktiivisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn opiskelussa ovat tärkeitä tavoitteita.
Opinnot vaativat säännöllisen läsnäolon tunneilla, vähintään 80 % läsnäolo / kurssi. Tämän ylittävät poissaolot, erityisesti selvittämättömät tai luvattomat poissaolot, voivat olla syy kurssin hylkäämiseen. Poissaolot selvitetään mahdollisimman pian.

Oppitunneilla annettu tieto on kurssin ydin ja harjoitukset nivoutuvat oppituntien sisältöön. Harjoitusten ja kokeiden suorittaminen on huomattavan vaikeaa ilman säännöllistä läsnäoloa tunneilla. Tämä koskee yhtä hyvin kieliopintoja kuin kulttuuriopintoja.

Jos opiskelija ei pääse tunneille, hän ilmoittaa siitä ofelaš-ohjaajalle (ryhmänohjaaja). Opiskelija huolehtii itse siitä, että hän pysyy ajan tasalla ja tietää, mitä tunnilla on käsitelty. Mahdollisuuksiensa mukaan hän opiskelee tuntien sisällöt itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä ei järjestetä kuin poikkeustapauksissa. Niistä opiskelija ja opettaja sopivat erikseen. Tukiopetusta ei järjestetä kuin erityistarpeeseen, ja siitä tehdään sopimus opettajan, apulaisrehtorin ja opiskelijan kesken.

Koulutuksen kurssit järjestetään tietyssä järjestyksessä. Huomioi opetussuunnitelman eri kurssien etenemisesteet. Esimerkiksi koltansaamen peruskurssi II -kurssia ei voi suorittaa, ellei koltansaamen peruskurssi I ole suoritettuna tai suoritteilla. Etenemisesteet on mainittu kunkin kurssin kurssikuvauksen osalta lisätiedot-kohdassa.
Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ofelaš-ohjaajan (ryhmänohjaajan) kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erillinen aika, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ofelaš-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lukitestiin, jolla kartoitetaan luku- ja kirjoitusvaikeuksia. Opiskelija ja ofelaš-ohjaaja arvioivat ja päivittävät opiskelusuunnitelmaa tarvittaessa lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja Tea Niemelä: puh. 040 723 7201, e-mail tea.niemela@sogsakk.fi.
Opiskelun arviointitapana käytetään itse-, vertais- ja opettajan johdolla tapahtuvaa arviointia.

Kurssin arvosanaan vaikuttavat kurssien kirjalliset ja suulliset tehtävät, aktiivinen tuntityöskentely, kotitehtävien ja muiden kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen sekä koe. Kurssin voi arvioida ilman koetta. Tällöin kurssiin sisältyy esim. suullinen koe, raportti, esitelmä, projektityö tai muu näyttö. Hyväksytty arvosana voi edellyttää esim. suullisia esityksiä tai tutkielmia.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetusaineissa aineenopettaja arvioi opiskelijan osaamistaidot opetusaineessa arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1–5: erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Käytössä ovat myös merkinnät suoritettu (S) tai hylätty (HYL). Merkintä SK tarkoittaa, että suoritus on kesken.
Koulutus koostuu johdatuksesta opintoihin sekä koltansaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opinnoista.

Johdatus opintoihin 0 op

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, lukitesti, IT-perehdytys

Koltansaamen kielen opinnot 45 op

Koltansaamen peruskurssi I 5

Koltansaamen peruskurssi II 5

Koltansaamen peruskurssi III 5

Koltansaamen peruskurssi IV 4

Suullinen käyttö 4

Taivuttamisen harjoittelu 4

Kirjallinen käyttö 4

Koltansaamenkielinen kaunokirjallisuus 2

Koltansaamen kielen tutkimuksen perusteet 2

Kielimestaritapaamiset 6

Kieliharjoittelu I 2

Kieliharjoittelu II 2


Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot 15 op

Johdanto saamelaiskulttuuriin 5

Kalastus 2

Käsityöt (helmikirjonta / juurityö) 2

Kolttasaamelainen ruokaperinne 2

Kolttasaamelainen musiikkiperinne 2

Inarin- ja pohjoissaamen kielet 2

60 op
Koltansaamen kielen ja kulttuurin opintojen kokonaistavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää koltansaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja tilanteissa ja että opiskelija tuntee saamelaista kulttuuria. Opintojen aikana opiskelija saavuttaa sujuvan suullisen ja kirjallisen koltansaamen kielen taidon ja pystyy seuraamaan koltansaamenkielistä opetusta.
Lukuvuoden alussa ofelaš-ohjaaja (ryhmänohjaaja) tutustuttaa opiskelijat oppilaitoksen käytäntöihin, kertoo koulutuksesta ja lukuvuoden suunnitelmista. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lukitestiin. Ofelaš-ohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jolla seurataan opiskelijan taitojen kehittymistä. Opiskelijoilla on IT-perehdytys.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää