Valikko
LTPT - ammatilliset tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
 • palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
 • edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta

Linkki tutkinnon osan arviointiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3929201


 Toteutussuunnitelma

 Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • organisaation sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö
 • asiakaslähtöinen liiketoiminta
 • asiakasryhmät ja muut sidosryhmät
 • asiakaskokemukset
 • asiakaspalvelutilanteiden suunnittelu ja hoitaminen
 • palvelukonsepti ja sen kehittäminen
 • haasteelliset palvelutilanteet
 • palvelutilanteen jälkitoimet
 • henkilötietojen käsittely ja tietosuoja
 • asiakaspalvelutilanteet ruotsin kielellä
 • asiakaspalvelutilanteet englannin kielellä
 • oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • saamelaisen kulttuurin keskeisimmät piirteet
 • saamen kieliin tutustuminen
 • saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin liittyvän tiedon hakeminen erilaisista lähteistä
 • EA1 – ensiapukurssi tai vastaavat taidot

Arviointisuunnitelma

Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin. Kieliosaaminen arvioidaan näytössä, tehtävillä tai kokeella.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Asiakaspalvelu tutkinnon osassa opiskelijat opiskelevat Johdanto saamelaiskulttuuriin 3 osp -kokonaisuuden. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Asiakaspalvelutilanteissa huomioidaan asiakkaiden kulttuurinen moninaisuus sekä mahdollisuus käyttää saamen kieltä palvelutilanteissa.


Etenemisen ehto

 Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • kuvata organisaation liiketoimintamallin ja kustannusrakenteen
 • selvittää toiminnan tuottoja ja kustannuksia
 • laskea toimintaa kuvaavia tunnuslukuja kannattavuuden osatekijät huomioiden

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3929200


 Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • yhteiskunnan talouden mittarit
 • liiketoiminnan perusprosessit
 • laatu, kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta
 • organisaation kustannusrakenne
 • työvälineohjelmat: taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja kuvankäsittely
 • oman toiminnan arviointi
 • rahavirrat ja rahantarve
 • budjetointi ja seuranta
 • talous- ja rahoitussuunnitelma
 • kannattavuuden keskeiset tunnusluvut
 • hinnoittelu ja hinnan muutoksen vaikutus kannattavuuteen

Arviointisuunnitelma

Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Työskentelyssä huomioidaan organisaatioiden sisäinen kulttuuri, sekä mahdollisuus oppia saamenkielistä ammattisanastoa.


Etenemisen ehto

Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
 • toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
 • verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
 • viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3924462


 Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • työelämän muutokset
 • työyhteisön pelisäännöt ja toimintatavat
 • oma rooli ja sen merkitys työyhteisössä
 • tiedonhankintakanavat
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • neuvottelu- ja viestintätaidot
 • palautetaidot
 • verkostoitumistaidot
 • oman työn arviointi ja kehittäminen
 • työvälineohjelmat
 • tietosuoja ja tietoturvallisuus
 • digitaaliset viestintäkanavat ja sovellukset
 • näppäilytaito ja liikeasiakirjat
 • työlainsäädäntö

Arviointisuunnitelma

Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan kehittämistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

 

Etenemisen ehto

Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
 • toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja
 • tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti
 • seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3924464


 Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • markkinointiviestinnän osa-alueet
 • asiakaslähtöinen markkinointiviestintä
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot markkinointiviestinnässä
 • organisaation viestintästrategia
 • viestintätoimenpiteiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus
 • tulosten raportointi
 • viestintätoimenpiteiden kehittäminen
 • markkinointiviestinnän kustannukset ja budjetin laatiminen
 • markkinointiviestinnän sisällöntuotanto
 • markkinointiviestinnän kanavat ja näkyvyys
 • digitaaliset markkinointiviestinnän työvälineet
 • digitaaliset toimintaympäristöt
 • digitaalisen markkinoinnin analysointikeinot
 • markkinoinnin säädökset, määräykset ja eettiset periaatteet
 • markkinointiviestinnän viestintä- ja vuorovaikutustaidot englannin kielellä   

Arviointisuunnitelma

 Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osaan sisältyy työelämälähtöinen markkinointiviestinnän projektityö, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.


Etenemisen ehto

Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti
 • kontaktoida asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet
 • tarjota ja myydä asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja
 • hoitaa jälkitoimet

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3929209


 Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • aktiivinen ja asiakaslähtöinen myyntityö
 • palvelu- tai myyntikonseptien mukainen myyntityö
 • myymälän tilaus- ja toimitusprosessi
 • myynnin järjestelmien käyttäminen
 • myynnin käyttöyhteysperiaatteet
 • tuotteiden ja palveluiden saatavuus
 • myyntitavoitteet eli myynnin tunnusluvut
 • lisämyyntitavoitteet
 • kaupan päättäminen ja jälkitoimet
 • erilaiset rahoitusratkaisut
 • asiakaspalautteet ja reklamaatiot
 • myymäläilmeen ylläpito ja seuranta
 • myyvä esillepano ja myymälän layout
 • tuote- ja hintatietous
 • myyntiin liittyvät säädökset ja sopimukset
 • hygieniapassi
 • ikärajapassi

Arviointisuunnitelma

Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan kehittämistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja, sekä opetella saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.


Etenemisen ehto

 Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista
 • kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet
 • analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa
 • yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3924467

Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • palvelumuotoilun käsitteet
 • palvelumuotoilun työkalut ja niiden hyödyntäminen
 • oman palvelupolun kuvaaminen rajatulle asiakasryhmälle
 • asiakkaiden parissa toiminen
 • yrityksen palvelupolkujen kartoittaminen
 • asiakkaan palvelupolun analysointi
 • sovittujen kosketuspisteiden kehittämiseen osallistuminen
 • kehittämiskohteiden onnistumisen arviointi asiakaspalautteiden perusteella

Arviointisuunnitelma

Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osaan sisältyy asiakkaan palvelupolun suunnittelu toimeksiantajayritykseen tai – organisaatioon. Tämän kehittämistehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään, sekä opettelemaan saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto

Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • ideoida toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia
 • tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin
 • verkostoitua ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita
 • viestiä ja tiedottaa tapahtumasta
 • toteuttaa tapahtuman tai sen osat oman roolinsa mukaisesti
 • arvioida tapahtuman onnistumista

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3929202 

Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • tapahtuman ideointi ja tavoitteiden asettaminen
 • tapahtuman suunnittelu ja toteutus
 • verkostoituminen ja yhteistyökumppanit
 • tapahtuman toteutussuunnitelma
 • tapahtuman budjetti
 • tapahtumaan liittyvät säädökset sekä turvallisuus- ja lupa-asiat
 • viestintä ja tiedotus
 • viestintäkanavat ja kohderyhmät
 • tapahtuman toteutuksen arviointi ja jälkitoimet
 • oman toiminnan arviointi


Arviointisuunnitelma

Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tapahtumatuotannon tutkinnon osaan sisältyy tapahtuman suunnittelu ja toteutus yhteistyöyritykselle tai – organisaatiolle. Tämä kehittämistehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään, sekä opiskelemaan saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.


Etenemisen ehto


Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3929203

Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • arvioimalla omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • tutustumalla toimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen
 • laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelman kehittämälleen liikeidealle
 • verkostoitumalla sidosryhmien kanssa
 • laatimalla yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Arviointisuunnitelma

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelman kehittämälleen liikeidealle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan liiketoimintasuunnitelmassa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet.

Etenemisen ehto

Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaaarvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3929310


Toteutussuunnitelma


Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • suunnittelemalla yrityksen liiketoimintaa
 • rakentamalla liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittamalla yritystoimintaa omassa yrityksessä
 • arvioimalla ja kehittämällä yrityksen toimintaa

Arviointisuunnitelma

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä harjoittelemalla yritystoimintaa käytännön työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen


Tutkinnon osassa toteutetaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin, sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. 


Etenemisen ehto


Ei ole.

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan
 • hahmottaa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä
 • kehittää liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • suunnitella, arvioida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
 • toimia käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti


Toteutussuunnitelma


Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla:

 • oppimalla tunnistamaan omia yrittäjäominaisuuksiaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • tutustumalla saamelaisalueen toimijoihin, toimialoihin, elinkeinoihin ja yrittäjiin
 • verkostoitumalla alueen yritysten kanssa
 • perehtymällä alueen erityispiirteisiin ja rajamuodollisuuksiin
 • perehtymällä eri yritysmuotoihin sekä monialayrittäjyyteen ja sivutoimiseen yrittäjyyteen
 • kehittämällä oman liikeidean ja arvioimalla sen toteuttamismahdollisuuksia
 • osallistumalla käytännön työtehtäviin toimien yrittäjämäisesti
 • harjoittelemalla ja kehittämällä yrittäjämäistä toimintaa erilaisissa oppimisympäristöissä

Arviointisuunnitelma

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kuvaamalla Business Model Canvas (BMC) -työkalun avulla kehittämänsä liikeidean ja laskemalla sille alustavan budjetin sekä toimimalla käytännön työtehtävässä yrittäjämäisesti (esimerkiksi myynti- tai markkinointitapahtuma). Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen


Tutkinnon osassa toteutetaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin, sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Etenemisen ehto

Ei ole.

 

Arviointitaulukko

Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan.

Opiskelija 

Tyydyttävä T1

 • kartoittaa omia vahvuuksiaan toimia yrittäjänä
 • tuo osittain ohjatusti esiin oman osaamisensa 

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • kartoittaa omat vahvuutensa toimia yrittäjänä
 • esittelee yritystoiminnassa tarvittavan osaamisensa

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • tuo esiin omat vahvuutensa ja niiden hyödyntämismahdollisuudet yrittäjänä toimiessa
 • arvioi omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan.

Opiskelija hahmottaa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä.

Opiskelija 

Tyydyttävä T1

 • hankkii tietoa suunnittelun tueksi saamelaisalueen elinkeinorakenteesta
 • tunnistaa suunnittelussa saamelaiskulttuurin, monikulttuurisuuden ja luonto-olosuhteet
 • tunnistaa mahdollisuuksia yhdistää eri toimialoja yritystoiminnassa
 • tuntee toimialansa merkittävimmät toimijat

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • huomioi suunnittelussa saamelaisalueen elinkeinorakenteen
 • huomioi suunnittelussa saamelaiskulttuurin, monikulttuurisuuden ja luonto-olosuhteet
 • arvioi mahdollisuuksia yhdistää eri toimialoja yritystoiminnassa
 • tunnistaa toimintaympäristön logistiset erityispiirteet
 • tuntee toimialansa merkittävimmät toimijat ja ymmärtää verkostoyhteistyön merkityksen

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • huomioi suunnittelussa saamelaisalueen elinkeinorakenteen
 • huomioi suunnittelussa saamelaiskulttuurin, monikulttuurisuuden ja luonto-olosuhteet
 • arvioi perustellen mahdollisuuksia yhdistää eri toimialoja yritystoiminnassa
 • huomioi suunnittelussa toimintaympäristön logistiset erityispiirteet
 • tuntee toimialansa merkittävimmät toimijat ja niiden toimintatavat ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää