Valikko
Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto 180 osp (OPH-5341-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2022

Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua matkailu- tai majoitusyrityksen asiakaspalvelutilanteisiin
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
 • vastaanottaa asiakkaita, selvittää kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeita ja palvella heitä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • tehdä yhteistyötä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa
 • päättää asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkitoimia
 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7848827

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 Opiskelun työkalut, jossa osaamista hankitaan
tutustumalla fyysisiin ja digitaalisiin toimintaympäristöihin ja työkaluihin
kartoittamalla erilaisia matkailualan työpaikkoja ja työtehtäviä
selvittämällä opiskelijan osaamisalavaihtoehtoja matkailualalla
tutustumalla opintojen rakenteeseen ja toteutukseen 
laatimalla henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
perehtymällä osaamisen osoittamisen suunnitteluun eli näyttöjen suunnitteluprosessiin
perehtymällä työntekijän ja työnantajan vastuisiin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin matkailualan työssä
arvioimalla omaa toimintaa, vahvuuksia ja kehittämistarpeita 

Matkailun asiakaspalvelutaidot, jossa osaamista hankitaan
perehtymällä asiakaspalvelun periaatteisiin ja palvelutilanteisiin
opettelemalla kehon kieltä ja sanatonta viestintää
tutustumalla saamelaisalueen erityispiirteisiin ja matkailutoimijoihin
tutustumalla saamelaismatkailutoimijoihin alueella
tutustumalla alueen matkailutoimijoiden liikeideoihin ja palvelumalleihin
selvittämällä matkailualan erityishuomioita arktisilla alueilla saamelaiskulttuuriin ja luontoon liittyen
perehtymällä eri asiakasryhmien tarpeisiin ja odotuksiin 
tutustumalla eri maiden ja maanosien kulttuureihin, tapoihin ja käytäntöihin ja kulttuuripiirteisiin
tutustumalla kulttuurien väliseen viestintään
perehtymällä palvelun ja palveluketjun määritelmiin
harjoittelemalla asiakaspalvelutaitoja

Matkailutoimiala, jossa osaamista hankitaan
tutustumalla matkailuelinkeinon kehitysvaiheisiin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin 
tutustumalla matkailun kehitykseen alueella
tutustumalla matkailun eri toimijoihin ja toimintatapoihin paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla
tutustumalla matkailualan osaamisalojen työmahdollisuuksiin
tutustumalla Suomen matkailualueisiin ja alueiden vetovoimatekijöihin
perehtymällä matkailuklusteriin ja paikantamalla oma toiminta-alue ja ala siihen
opettelemalla matkailukäsitteitä ja –sanastoa sekä hakemalla tietoa matkailualan yleisimmistä tietolähteistä

Ensiapu 1 & 2, jossa osaamista hankitaan
osallistumalla EA1- ja 2-koulutukseen ja harjoittelemalla EA- käytäntöjä ohjaajan opastuksella

Matkailuenglanti, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla asiakaspalvelutilanteita englanniksi
puhumalla englantia
kuunnellen ja kirjoittaen englantia
perehtymällä paikallisiin termeihin englanniksi
hakemalla tietoa englanninkielisistä lähteistä

Matkailuruotsi, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla asiakaspalvelutilanteita ruotsiksi
puhumalla ruotsia
kuunnellen ja kirjoittaen ruotsia
perehtymällä paikallisiin termeihin ruotsiksi
hakemalla tietoa ruotsinkielisistä lähteistä

Vastuullinen matkailu, jossa osaamista hankitaan
perehtymällä pohjoisen luonnon ekologiaan, alueen erityispiirteisiin ja luonnonilmiöihin
perehtymällä saamelaisalueeseen ja monikulttuuriseen toimintaympäristöön
tutustumalla saamelaisten historiaan ja yhteiskuntaan 
perehtymällä kestävään matkailuun ja matkailun eettisyyteen
perehtymällä matkailualan tärkeimpiin laatujärjestelmiin
perehtymällä kulttuurimatkailuun ja osallistumalla kulttuuritapahtumiin
vierailemalla saamelaiskulttuuria esittelevissä kohteissa ja saamelaisyrityksissä, jolloin opitaan kulttuurisensitiivisyyttä
perehtymällä saamelaisorganisaatioihin 
tutustumalla vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteisiin
tutustumalla jokamiehenoikeuksiin
perehtymällä saamelaisten perinteiseen tapaoikeuteen ja selvittämällä miten se liittyy matkailuun
toimimalla kestävän ja vastuullisen toimintatavan mukaisesti

Johdanto saamelaiskulttuuriin, jossa osaamista hankitaan
tutustumalla saamelaisen kulttuurin keskeisimpiin piirteisiin 
tutustumalla saamen kieliin 
hankkimalla saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin liittyvää tietoa erilaisista lähteistä

Matkailualan turvallisuuspassi ja työturvallisuus, jossa osaamista hankitaan
opettelemalla asiakas- ja työturvallisuutta
osallistumalla matkailualan turvallisuuspassi- sekä työturvallisuuskoulutuksiin ja suorittamalla aiheista tentit

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
toimimalla asiakaspalvelutehtävissä matkailuyrityksessä tai organisaatiossa, joita voivat olla matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, leirintäalue, maaseutumatkailuyritys tai matkailualueella toimiva organisaatio.
valmistautumalla matkailu- tai majoitusyrityksen asiakaspalvelutilanteisiin
tutustumalla mitä tarkoittaa työpaikan liikeidean mukainen vaitiolovelvollisuus ja hyvät käytöstavat suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen 
käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
vastaanottamalla asiakkaita
selvittämällä kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeita ja 
palvelemalla kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita
palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä
tekemällä yhteistyötä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa
päättämällä asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkitoimia
arvioimalla omaa työtään ja toimintaansa 
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla matkailuyrityksessä tai organisaatiossa, joita voivat olla matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, leirintäalue, maaseutumatkailuyritys tai matkailualueella toimiva organisaatio. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua hotellin vastaanoton työvuoron tehtäviin
 • käyttää yleisimpiä palaute- ja varauskanavia ja varausjärjestelmää
 • vastaanottaa asiakkaita ja kirjata heidät sisään
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • tehdä asiakkaiden lähtöselvityksiä
 • tehdä vuoronvaihdon tehtävät
 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7848828

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Opiskelun työkalut, jossa osaamista hankitaan
tutustumalla vastaanottopalvelujen toimintaympäristöihin
kartoittamalla erilaisia hotellivirkailijan työpaikkoja ja työtehtäviä
arvioimalla omaa toimintaa, vahvuuksia ja kehittämistarpeita

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
toimimalla käytännön asiakaspalvelutehtävissä hotellin vastaanotossa työyhteisön jäsenenä
valmistautumalla hotellin vastaanoton työvuoron tehtäviin 
hoitamalla hotellin asiakaspalvelua asiakkaiden saapumisen, oleskelun ja lähtemisen yhteydessä 
vastaanottamalla asiakkaita ja kirjaamalla heidät sisään
tekemällä varauksia, vastaanottaen ja laskuttaen asiakkaita käyttäen hotellijärjestelmää
käyttämällä yleisimpiä palaute- ja varauskanavia ja varausjärjestelmää
opastamalla ja neuvomalla asiakkaita hotellin ja paikkakunnan palvelujen käytössä
tekemällä asiakkaiden lähtöselvityksiä
tekemällä vuoronvaihdon tehtävät
arvioimalla omaa työtään ja toimintaansa
palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla hotellin vastaanotossa työyhteisön jäsenenä. Opiskelija hoitaa hotellin asiakaspalvelua asiakkaiden saapumisen, oleskelun ja lähtemisen yhteydessä. Hän tekee varauksia, vastaanottaa ja laskuttaa asiakkaita käyttäen hotellijärjestelmää sekä opastaa ja neuvoo heitä hotellin ja paikkakunnan palvelujen käytössä. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Integroitujen yhteisten tutkinnon osien arviointi toteutetaan yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa opiskelijat opiskelevat Johdanto saamelaiskulttuuriin 3 osp -kokonaisuuden. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille neuvonta- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua matkailupalvelujen toteuttamiseen
 • opastaa asiakkaita ja toteuttaa matkailupalveluja
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • päättää asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkityöt
 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7848829

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Opiskelun työkalut, jossa osaamista hankitaan
tutustumalla matkailupalvelujen tuottajan toimintaympäristöihin
kartoittamalla erilaisia matkailupalvelujen toteuttamisen työpaikkoja ja työtehtäviä
arvioimalla omaa toimintaa, vahvuuksia ja kehittämistarpeita

Opastustaidot, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla kokoamaan opastussisältöjä
suunnittelemalla opastusten aikataulutuksia ja reittejä
toteuttamalla opastuksia ja opastamalla ainakin suomen kielellä

Matkailupalvelut luonnossa, jossa osaamista hankitaan
opettelemalla suunnistus- ja kartanlukutaitoja (kompassi ja GPS)
opettelemalla retkeilytaitoja (tulenteko, kirveen käyttö, vaatetus ja varusteet)
tutustumalla matkailualan lupakäytänteisiin: mm. kalastuslupiin sekä metsähallituksen resurssien käyttöön matkailupalveluissa
tutustumalla jokamiehenoikeuksiin
käyttämällä moottorikelkkaa ja tutustumalla uralupakäytänteisiin
harjoittelemalla asiakkaiden turvallisuus- ja ajo-opetuksen perehdytystilaisuuden pitämistä

Turvallisuussuunnitelma, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla turvallisuussuunnitelman laadintaa
laskemalla riskikertoimia turvallisuuteen liittyen

Tulityö, jossa osaamista hankitaan
osallistumalla tulityökoulutukseen

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
toimimalla käytännön työtehtävissä toteuttaen matkailupalveluja työryhmän jäsenenä 
valmistautumalla matkailupalvelujen toteuttamiseen  
opastamalla asiakkaita   
päättämällä asiakaspalvelutilanteita 
tekemällä jälkitöitä  
arvioimalla omaa työtään ja toimintaansa
palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla matkailupalveluja työryhmän jäsenenä matkailu- tai ohjelmapalveluyrityksessä, joka järjestää erilaisille ja erikokoisille asiakasryhmille luonto-, kulttuuri-, elämys- tai muita matkailun ohjelmapalveluja. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Integroitujen yhteisten tutkinnon osien arviointi toteutetaan yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa opiskelijat opiskelevat Johdanto saamelaiskulttuuriin 3 osp -kokonaisuuden. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille opastus- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua myynti- ja neuvontatilanteisiin
 • osallistua tarvittavien myynti- ja informaatioaineistojen tekemiseen
 • esitellä, suositella ja neuvoa matkapalvelujen suunnittelussa, valintojen tekemisessä ja ostamisessa sekä myydä ja tehdä varauksia
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • tehdä yhteistyötä matkapalvelujen tuottajien kanssa
 • päättää matkapalvelujen myyntitilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849120

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 Opiskelun työkalut, jossa osaamista hankitaan:
tutustumalla matka-asiantuntijan toimintaympäristöihin
kartoittamalla erilaisia matkapalvelujen myynnin työpaikkoja ja työtehtäviä
arvioimalla omaa toimintaa, vahvuuksia ja kehittämistarpeita

Matkailun lakiasioiden tunteminen, jossa osaamista hankitaan:
Perehtymällä matkapalveluja koskevaan tiedonantovelvoitteeseen ja lainsäädäntöön, kuten lakiin matkapalveluyhdistelmistä sekä matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
selvittämällä kuluttajansuojan vaikutukset matkailuyrityksen toimintaan, kuten varaus-, peruutus- ja maksuehdot sekä vahinkotapaukset matkailuyrityksessä
perehtymällä matkustusasiakirjoihin liittyviin ohjeisiin sekä passi- ja viisumimääräyksiin
tutustumalla asiakasrekistereihin ja niiden hyödyntämiseen sekä perehtymällä EU:n tietosuoja-asetukseen

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan:
valmistautumalla myynti- ja neuvontatilanteisiin
osallistumalla tarvittavien myynti- ja informaatioaineistojen tekemiseen
esittelemällä, suosittelemalla ja neuvomalla matkapalvelujen suunnittelussa, valintojen tekemisessä ja ostamisessa sekä myyden ja tehden varauksia
hyödyntämällä alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
tehden yhteistyötä matkapalvelujen tuottajien kanssa
päättäen matkapalvelujen myyntitilanteet ja varmistamalla asiakastyytyväisyyden
arvioimalla omaa työtään ja toimintaansa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä työskentelemällä matkapalveluja tarjoavassa yrityksessä tai -organisaatiossa, jossa myydään matkapaketteja ja jossa käytetään monipuolisia tiedonhankintavälineitä ja varausjärjestelmiä. Yritys voi olla matkanjärjestäjän toimisto, incoming-toimisto, matka- tai matkailutoimisto tai liikenneyhtiön myyntitoimisto. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Integroitujen yhteisten tutkinnon osien arviointi toteutetaan yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa opiskelijat opiskelevat Johdanto saamelaiskulttuuriin 3 osp -kokonaisuuden. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Valinnaiset tutkinnon osat, 75 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin kokouspalveluissa
 • toimia kokouspalvelun tehtävissä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • siistiä ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtia tilojen viihtyisyydestä

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849121

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä:
 • toimimalla kokouspalvelutehtävissä majoitus- tai ravitsemisalan yrityksessä tai toimipaikassa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa
 • kunnostamalla kokous- ja työtiloja
 • varmistamalla kokousvälineiden toimivuuden
 • kattamalla ja tarjoillen tilausmääräyksien mukaisesti kokousruokia ja -juomia
 • huolehtimalla tilojen viihtyisyydestä
 • palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön kokouspalvelutehtävissä toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksessä tai toimipaikassa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa kokous- ja työtiloja, varmistaa kokousvälineiden toimivuuden, kattaa ja tarjoilee tilausmääräyksien mukaisesti kokousruokia ja -juomia ja huolehtii tilojen viihtyisyydestä. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja asiakastiloja ja valmistautua asiakkaiden saapumiseen
 • hoitaa varausjärjestelyjä ja vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita
 • valmistaa aamiaisia ja laittaa niitä tarjolle tai pakata ja kuljettaa asiakkaille
 • laskuttaa asiakkaita tai välittää tietoja laskutusta varten

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849122

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä:

Hygieniapassi, jossa osaamista hankitaan
osallistumalla hygieniapassikoulutukseen ja suorittamalla aiheesta tentin hyväksytysti

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
toimimalla asiakaspalvelutehtävissä (muualla kuin hotellissa) leirintäalueella, loma- ja mökkikylässä, maaseutumatkailuyrityksessä, hostellissa tai aamiaismajoitusyrityksessä
kunnostamalla ja huoltamalla majoitus- ja asiakastiloja ja valmistautumalla asiakkaiden saapumiseen
hoitamalla varausjärjestelyjä sekä vastaanottaen ja majoittaen asiakkaita
valmistamalla aamiaisia ja laittaen niitä tarjolle tai pakaten ja kuljettaen asiakkaille
laskuttamalla asiakkaita tai välittämällä tietoja laskutusta varten
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla (muualla kuin hotellissa) leirintäalueella, loma- ja mökkikylässä, maaseutumatkailuyrityksessä, hostellissa tai aamiaismajoitusyrityksessä. Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella siivoustehtäviä
 • tehdä majoitusyrityksen asiakastilojen ja muiden tilojen siivoustehtäviä
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • tehdä jälkitöitä ja arvioida omaa toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849123

 Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä:

 • siivoamalla majoitusyrityksen erilaisia asiakastiloja, kuten majoitus-, seurustelu-, wc- ja peseytymistiloja. Hän imuroi ja pyyhkii lattioita, pyyhkii tasoja ja kosketuspintoja, puhdistaa tarvittaessa kalusteita sekä tekee vuodehuoltoa.
 • suunnittelemalla siivoustehtäviä
 • tekemällä majoitusyrityksen asiakastilojen ja muiden tilojen siivoustehtäviä
 • toimimalla asiakaspalvelutilanteissa
 • noudattamalla työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • tekemällä jälkitöitä ja arvioida omaa toimintaansa
Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä siivoamalla majoitusyrityksen erilaisia asiakastiloja, kuten majoitus-, seurustelu-, wc- ja peseytymistiloja. Hän imuroi ja pyyhkii lattioita, pyyhkii tasoja ja kosketuspintoja, puhdistaa tarvittaessa kalusteita sekä tekee vuodehuoltoa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin
 • varata matkailupalveluja
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • päättää asiakaspalvelutilanteet
 • tehdä asiakkuudenhallinnan toimenpiteitä

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849124

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä:

 • tekemällä varauksia, käyttämällä sähköisiä varausjärjestelmiä ja palvelemalla asiakkaita henkilökohtaisesti matkanjärjestäjän toimistossa, incoming-toimistossa, matka- tai matkailutoimistossa, liikenneyhtiön myyntitoimistossa tai autovuokraamossa.
 • valmistautumalla asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin
 • varaamalla matkailupalveluja
 • palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä
 • päättämällä asiakaspalvelutilanteet
 • tekemällä asiakkuudenhallinnan toimenpiteitä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä varauksia, käyttämällä sähköisiä varausjärjestelmiä ja palvelemalla asiakkaita henkilökohtaisesti matkanjärjestäjän toimistossa, incoming-toimistossa, matka- tai matkailutoimistossa, liikenneyhtiön myyntitoimistossa tai autovuokraamossa. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille
 • osallistua yrityksen, toimipaikan tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen
 • seurata markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista
 • tehdä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849125

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä:

Matkailumarkkinoinnin osaaminen, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla markkinointiviestinnän suunnittelua ja budjetoimista
suunnittelemalla markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille
selvittämällä eri asiakasryhmien tarpeita ja tapoja käyttää mediaa
opettelemalla imagoon, brändiin ja visualisuuteen liittyviä asioita
tutustumalla alueen markkinointiviestintään ja yhteismarkkinointiin
perehtymällä eri viestintäkeinoihin: sähköinen markkinointi ja perinteinen markkinointi, some ym.
huomioimalla saamelaisalueen erityispiirteitä viestinnän mahdollisuuksina
tutustumalla yleisimpiin matkailualan markkinointiviestinnän kanaviin sekä asiakastutkimuksiin 
tutustumalla palautejärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen
osallistumalla sähköisen markkinoinnin työpajaan (toteutetaan markkinointiviestinnän toimenpide ja seurataan toimenpiteen onnistumista)
tekemällä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia
tutustumalla tärkeimpiin markkinointia säänteleviin säädöksiin

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
tekemällä matkailupalvelujen markkinointiviestintää matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, joita voivat olla matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, matkailualueen ravintola, leirintäalue, maatilamatkailuyritys tai matkailuneuvonta.
suunnittelemalla markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille
osallistumalla yrityksen, toimipaikan tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen
seuraamalla markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista
tekemällä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä matkailupalvelujen markkinointiviestintää matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, joita voivat olla matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, matkailualueen ravintola, leirintäalue, maatilamatkailuyritys tai matkailuneuvonta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja suunnitellessaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • hyödyntää asiakastuntemusta ja matkailukausia
 • ideoida ja tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin tai matkailukausiin sopivia matkailutuotteita tai -palveluja
 • koota yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia
 • hinnoitella tuotteita, palveluja tai kokonaisuuksia
 • tuottaa tai päivittää myynti- ja markkinointimateriaalia

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849126

Osaamisen kehittäminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä:

 Matkailun tuotteistamisosaaminen, jossa osaamista hankitaan
perehtymällä tuotteistamisprosessiin
perehtymällä matkailupalveluiden hinnoitteluun, hinnan muodostumiseen vaikuttaviin tekijöihin, verokantoihin sekä yleisimpiin maksutapoihin ja -ehtoihin
hinnoittelemalla tuotteita, palveluja tai kokonaisuuksia
tuotteistamalla uusia tuotteita ja palveluja huomioiden Lapin vuodenaikojen vaihtelut, matkailukaudet, eri kohderyhmät
perehtymällä tuotetestaukseen
opettelemalla tuotteiden sisältöjen rakentamista ja tarinallisuutta
kokoamalla yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia
tuottamalla tai päivittämällä myynti- ja markkinointimateriaalia huomioiden jakelukanavat
perehtymällä kestävän kehityksen mukaiseen tuotteistamiseen 
ottamalla huomioon tuotteistamisessa saamelaiskulttuurin ja ammentamalla ideoita kestävän kehityksen mukaisiin kulttuuri- ja luonto-ohjelmapalveluihin

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
tuotteistamalla matkailu- tai ohjelmapalveluyrityksessä työryhmän jäsenenä tietylle kohderyhmälle suunnitellun myyntikelpoisen matkailutuotteen tai -palvelun, joka sisältää esimerkiksi luonto- tai kulttuuriopastuksia, luontoretkiä, kulttuuritapahtumia tai hyvinvointipalveluja.
hyödyntämällä asiakastuntemusta ja matkailukausia
ideoimalla ja tuotteistamalla työryhmässä eri vuodenaikoihin tai matkailukausiin sopivia matkailutuotteita tai -palveluja
kokoamalla yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia
hinnoittelemalla tuotteita, palveluja tai kokonaisuuksia
tuottamalla tai päivittämällä myynti- ja markkinointimateriaalia
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä matkailu- tai ohjelmapalveluyrityksessä työryhmän jäsenenä tuotteistamalla tietylle kohderyhmälle suunnitellun myyntikelpoisen matkailutuotteen tai -palvelun, joka sisältää esimerkiksi luonto- tai kulttuuriopastuksia, luontoretkiä, kulttuuritapahtumia tai hyvinvointipalveluja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti, opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja tuotteistaessaan matkailupalveluja.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua opastuspalvelutilanteeseen
 • suunnitella opastusten sisältöjä ja aikatauluja
 • opastaa asiakasryhmän
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa
 • päättää opastustilanteen

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849127

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä:

 Opastustaidot, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla kokoamaan opastussisältöjä
suunnittelemalla opastusten aikataulutuksia ja reittejä
toteuttamalla opastuksia ja opastamalla ainakin suomen kielellä

Matkailupalvelut luonnossa, jossa osaamista hankitaan
opettelemalla suunnistus- ja kartanlukutaitoja (kompassi ja GPS)
opettelemalla retkeilytaitoja (tulenteko, kirveen käyttö, vaatetus ja varusteet)
tutustumalla matkailualan lupakäytänteisiin: mm. kalastuslupiin sekä metsähallituksen resurssien käyttöön matkailupalveluissa
käyttämällä moottorikelkkaa ja tutustumalla uralupakäytänteisiin
harjoittelemalla asiakkaiden turvallisuus- ja ajo-opetuksen perehdytystilaisuuden pitämistä

Turvallisuussuunnitelma, jossa osaamista hankitaan
harjoittelemalla turvallisuussuunnitelman laadintaa
laskemalla riskikertoimia turvallisuuteen liittyen

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
opastamalla ryhmiä luonnossa, näyttelyssä, tapahtumassa tai muussa matkailualueen tilanteessa. Opastus voi olla esimerkiksi kävelykierros, transfer-, aktiviteetti-, luonto-, liikunta-, kohde- tai kulttuuriopastus.
valmistautumalla opastuspalvelutilanteeseen
suunnittelemalla opastusten sisältöjä ja aikatauluja
opastamalla asiakasryhmän
palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä.
päättämällä opastustilanteen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön opastustehtävissä opastamalla yhden ryhmän (ryhmän minimikoko on 10 henkilöä) luonnossa, näyttelyssä, tapahtumassa tai muussa matkailualueen tilanteessa. Opastus voi olla esimerkiksi kävelykierros, transfer-, aktiviteetti-, luonto-, liikunta-, kohde- tai kulttuuriopastus. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti, opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille opastustilanteissa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella ja rakentaa rakennelmia ja muita palveluiden tuottamisessa tarvittavia puitteita
 • pitää kunnossa, varustaa ja huoltaa rakennelmia ja muita palveluiden tuottamisessa tarvittavia puitteita
 • käyttää ja tarvittaessa huoltaa koneita, laitteita ja välineitä
 • tehdä jälkityöt
 • arvioida omaa työtään 

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849128

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä:

 • tekemällä matkailupalveluihin liittyviä rakennelmia tai muita puitteita, kuten vaellusreittejä, latuja, lumi- ja jäärakentamista tai luontopolkuja, sekä kunnostamalla ja huoltamalla niitä ohjelmapalveluyrityksessä, hissiyhtiön palveluksessa, kuntien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialueilla tai tapahtumissa
 • suunnittelemalla ja rakentamalla rakennelmia ja muita palveluiden tuottamisessa tarvittavia puitteita
 • pitämällä kunnossa, varustamalla ja huoltamalla rakennelmia ja muita palveluiden tuottamisessa tarvittavia puitteita
 • käyttämällä ja tarvittaessa huoltamalla koneita, laitteita ja välineitä
 • tekemällä jälkityöt
 • arvioimalla omaa työtään

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä matkailupalveluihin liittyviä rakennelmia tai muita puitteita, kuten vaellusreittejä, latuja, lumi- ja jäärakentamista tai luontopolkuja, sekä kunnostamalla ja huoltamalla niitä. Hän työskentelee ohjelmapalveluyrityksessä, hissiyhtiön palveluksessa, kuntien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialueilla tai tapahtumissa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua palvelemaan asiakkaita sekä myymään ruokia ja juomia ravintolan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan
 • palvella asiakkaita ja myydä ruokia ja juomia
 • toimia anniskelutehtävissä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • rekisteröidä myyntiä, laskuttaa asiakkaita ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä:

Oppilaitoksessa
osallistumalla hygieniapassikoulutukseen ja suorittamalla aiheista tentit hyväksytysti
osallistumalla anniskelupassikoulutukseen ja suorittamalla aiheista tentit hyväksytysti

Työelämässä
valmistautumalla palvelemaan asiakkaita sekä myymään ruokia ja juomia ravintolan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan
toimimalla asiakaspalvelu- ja anniskelutehtävissä yhteistyössä ravintolan muiden työntekijöiden kanssa
kunnostamalla ravintolan asiakas- ja työtiloja 
myymällä ja tarjoilemalla ravintolan tuotteita ja palveluja 
rekisteröimällä myyntiä ja laskuttamalla asiakkaita 
toimimalla alkoholin anniskelutehtävissä
palvelemalla asiakkaita käyttäen suomea, ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelu- ja anniskelutehtävissä toimimalla yhteistyössä ravintolan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa ravintolan asiakas- ja työtiloja, myy ja tarjoilee ravintolan tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. Anniskeluosaamisen ammattitaitovaatimuksista ei voida poiketa eikä anniskeluosaamisen arviointia voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua luontoruokailupalveluihin ja tehdä esivalmisteluja
 • valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikaan sopivia ruokia ja muita tarjottavia
 • pakata, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilla ruokia ja juomia
 • tehdä jälkityöt

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä:

Hygieniapassi, jossa osaamista hankitaan
osallistumalla hygieniapassikoulutukseen ja suorittamalla aiheesta tentin hyväksytysti

Elintarvikehuolto matkailualalla, jossa osaamista hankitaan
perehtymällä paikallisiin ruokiin, lappilaiseen ja saamelaiseen ruokakulttuuriin
harjoittelemalla annosruokien tarjoilua ja esillepanoa
tutustumalla omavalvontasuunnitelmaan
harjoittelemalla pakkaamaan ja kuljettamaan elintarvikkeita
harjoittelemalla eräruokien valmistamista maasto-olosuhteissa

Työelämässä oppiminen, jossa osaamista hankitaan
toteuttamalla ruokailutilanteen retki- tai luonto-olosuhteissa asiakasryhmälle (ryhmän minimikoko on 5 asiakasta). 
valmistautumalla luontoruokailupalveluihin ja tehden esivalmisteluja
valmistamalla toimintaympäristöön ja vuodenaikaan sopivia ruokia ja muita tarjottavia
pakkaamalla, kuljettamalla, laittamalla esille ja tarjoilemalla ruokia ja juomia
tekemällä jälkityöt

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla ruokailutilanteen retki- tai luonto-olosuhteissa asiakasryhmälle (ryhmän minimikoko on 5 asiakasta). Hän pakkaa, valmistaa, laittaa esille ja tarjoilee erilaisille asiakkaille tai asiakasryhmille luontoon sopivia ruokia ja muita tarjottavia. Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti, opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille sekä huomioi alueen toimintaympäristön ja paikallisuuden valinnoissaan.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp (106732)

Osaamisen hankkiminen

Lisäksi koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä matkailualan yritystoiminnan suunnittelu -opinnoissa osaamista hankitaan:

perehtymällä yrityksen perustamisen toimenpiteisiin ja lainsäädäntöön, kuten laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta sekä ilmoitusvelvollisuudet ja lupakäytänteet
testaamalla omia yrittäjäominaisuuksia
arvioimalla omia vahvuuksia ja osaamistaan
etsimällä ja ideoimalla liiketoimintamahdollisuuksia
laatimalla yritystoiminnalle SWOT-analyysin
opettelemalla liiketoimintasuunnitelman laadintaa ja perehtymällä liiketoimintasuunnitelman eri osiin:
asiakkaat, tuotteet, markkinointi, kannattavuus, rahoitus, lainat, budjetointi jne.
perehtymällä budjetointiin ja yleisesti taloushallintoon liittyviin seikkoihin
perehtymällä matkailuyrityksen kannattavuuteen
perehtymällä riskien hallintaan ja laatimalla riskianalyysin
tutustumalla eri yhtiömuotoihin ja vertailemalla niitä
tutustumalla yritysneuvontapalveluihin
perehtymällä ja laatimalla yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen liittyviin asiakirjoihin
kehittämällä liikeidean ja laatimalla sille liiketoimintasuunnitelman yksin tai ryhmän kanssa


Seuraava yhteisten tutkinnon osien (YTOT) kokonaisuudet ovat integroituja ammattiaineiden opetukseen:
Matkailualan yritystoiminnan suunnittelu: yhteiskunta- ja työelämäosaaminen / yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1osp

 
Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta: https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija

 • havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
 • toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
 • noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
 • suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa 
 • havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät 
 • ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa 
 • hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi 
 • osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti 
 • toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita 
 • tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen  

Osaamistavoitteet   
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. 

Opiskelija

 •  kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
 • tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 
 • perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta 
 • hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa 
 • kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp   

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta  

Osaamistavoitteet  
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin. 


Opiskelija

 • pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita 
 • ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla 
 • arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä 
 • osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa 
 • hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

Teema 4: Terveysosaaminen  

Osaamistavoitteet   
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 

Opiskelija

 • tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä 
 • tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä 
 • toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/ Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.   

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan. 

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot  

Osaamistavoitteet  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.  

Opiskelija

 •  osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan.
 • Vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
 • kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa. 


Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/ Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää