Valikko
Taideteollisuusalan pt - saamenkäsityöala, dipmaduojit

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (OPH-5159-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Saamenkäsityön osaamisala - Dipmaduojit, saamenkäsityön pehmeät materiaalit

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2022

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • dokumentoida omaa työtään ja työskentelyään
 • tuotteistaa omaa osaamistaan
 • markkinoida omaa osaamistaan.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858766

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • työskentelyn ja valmiiden töiden dokumentoiminen erilaisin menetelmin kuten valokuvaamalla, kirjoittamalla, videoimalla ja kuvallisen ilmaisun menetelmin
 • tekijänoikeudet
 • ammattialaan tutustuminen tuotteistamisen ja markkinoimisen näkökulmista
 • oman toiminnan ja valmiiden töiden esittely
 • markkinoinnin suunnittelu
 • digitaalisen sisällön tuottaminen
 • toiminta erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä
 • verkostoituminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä dokumentoimalla ja markkinoimalla omaa ammatillista osaamistaan. Tämä tutkinnon osa sopii luontevasti suoritettavaksi jonkun muun tutkinnon osan kanssa yhtä aikaa tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan duodjiin mm. digitaalisissa ympäristöissä ja arvioidaan omaa toimintaa suhteessa saamelaiskulttuuriin. 

Etenemisen ehdot
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 3 
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 4
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 5

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella ja valmistaa saamenkäsityöalan tuotteita 
 • hankkia ja käyttää saamenkäsityöalan kulttuuritietoa 
 • hankkia ja esikäsitellä saamenkäsityöalan materiaaleja 
 • huomioida työhyvinvoinnin työskentelyssään. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859161

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • duodjikulttuuri ja saamelainen tapakulttuuri
 • perustiedot ja -taidot duodjissa
 • luonnosta saatavien materiaalien hankkiminen ja esikäsittely duodjimateriaaliksi
 • työskentelyn esittely
 • ryhmätyöskentely
 • tiedon hankinta työskentelyn tueksi 
 • saamenkielinen duodjisanasto
 • alkuperäiskansa käsitteenä
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • työturvallinen työskentely
 • saamelaiskulttuuritapahtumiin osallistuminen saamelaisalueella
 • opintomatkat lähimaastoon

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä saamenkäsityöalan työtehtävissä. Hän käyttää työskentelyssään saamenkielistä ammattisanastoa. Opiskelija perustelee valintojaan ja työskentelynsä vaikutusta saamenkäsityöalan kulttuuriympäristössä. Hän osoittaa hallitsevansa saamenkäsityömateriaalien hankkimisen ja esikäsittelemisen luonnon luontaisen kiertokulun sekä lupakäytäntöjen mukaisesti.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu kokonaisuudessaan saamelaiseen kulttuuriin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä duodjisanastoa. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma

 • Taide ja luova ilmaisu 2
 • Taide ja luova ilmaisu 3
Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella tuotteen, tilan tai palvelun 
 • valmistaa tuotteen, rakentaa tilan tai toteuttaa palvelun
 • huolehtia työhyvinvoinnista.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859147

 Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • duodjikulttuurin historia ja ilmiöt
 • oman suvun tai alueen duodjikulttuuri
 • asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu
 • asiakaslähtöisten tuotteiden valmistaminen
 • kuluttajansuojalaki ja tekijänoikeudet
 • ammattialan tietokoneohjelmistot (mm. Weavepoint)
 • työsuunnitelmien laatiminen
 • tuotteiden valmistamisen kustannusten laskeminen
 • materiaalien hankinta
 • materiaalien ja työvälineiden hankintakanavat
 • jätteiden lajittelu käsityöalalla
 • tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinta
 • työskentelyn dokumentointi ja esittely
 • duodjisanasto
 • ryhmätyöskentely
 • sisäinen yrittäjyys
 • työhyvinvointi
 • taideteollisuusalan tapahtumiin osallistuminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä valmistamalla tuotteen, rakentamalla tilan tai toteuttamalla palvelun asiakkaalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella käsityötaitojen ohjausta 
 • ohjata käsityötaitoja 
 • tuotteistaa ohjauspalveluja 
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859134

 Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan työpaikalla ja projektina:

 • kokeillaan ohjaustoimintaan soveltuvia käsityötekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja 
 • tutustutaan erilaisiin ohjaustoiminnassa käytettäviin ohjausmenetelmiin sekä valitaan niistä ohjeiden mukaan kohderyhmälle ja käsityötekniikkaan sopivan 
 • laaditaan ohjaussuunnitelmia 
 • laaditaan työohjeita 
 • lasketaan ohjauspalvelun kustannuksia 
 • ohjataan käsityötaitoja asiakasryhmille 
 • annetaan palautetta ryhmän työskentelystä 
 • arvioidaan omaa työskentelyä 
 • suunnitellaan ammattialan ohjauspalveluja 
 • etsitään mahdollisia yhteistyötahoja 
 • tutustutaan tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöön sekä tekijänoikeuslainsäädäntöön 
 • työskennellään työturvallisesti ja huolehditaan työhyvinvoinnista 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla oman ammattialansa käsityötaidon ohjausta asiakkaille, ohjaamalla käsityötä asiakastilanteissa sekä tuotteistamalla käsityöalan ohjauspalveluja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan käsityötaitojen ohjaukseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • perehtyä ammattialan erikoistyöhön 
 • työskennellä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä 
 • varmistaa työn laadun. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859130 

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • syvennetään aiemmin opittuja saamenkäsityötaitoja 
 • hankitaan tietoa 
 • pohditaan tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • huolletaan ja tarvittaessa valmistetaan työkaluja 
 • varataan työssä tarvittavat parhaiten erikoistyöhön soveltuvat materiaalit, työkalut ja laitteet 
 • dokumentoidaan ja esitellään työskentelyä 
 • käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa 
 • toimitaan ryhmässä 
 • vieraillaan käsityöntekijöiden luona 

Osaamisen osoittaminen ja arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä perehtymällä johonkin erikoisosaamiseen oman ammattialansa näkökulmasta sekä työskentelemällä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • palvella asiakkaita erilaisissa ammattialan asiakaspalvelutilanteissa 
 • edistää myyntiä 
 • toimia työyhteisön jäsenenä. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858768 

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan työpaikalla:

 • perehdytään tuotteisiin, joita edustetaan 
 • perehdytään oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen 
 • rakennetaan kaupallisia esillepanoja estetiikka huomioiden 
 • esitellään asiakkaalle tuotteita tai palveluja ja ohjataan niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan 
 • palvellaan vieraskielistä asiakasta tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa 
 • toimitaan työyhteisön jäsenenä yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti 
 • otetaan vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä kehitetään asiakaspalvelutaitoja 
 • noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja alan eettisiä periaatteita 
 • toimitaan työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimien oman alansa myyntitapahtuman tai kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • neuvotella asiakkaan kanssa 
 • suunnitella ammattialan asiakastyön 
 • valmistaa ja luovuttaa ammattialan asiakastyön. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858769 

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • kartoitetaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia ja keskustellaan ammattialan asiakastyöstä 
 • neuvotellaan asiakkaan kanssa suunniteltavan asiakastyön aikataulusta ja kustannuksista 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • laaditaan tarjouksia asiakastöistä 
 • ideoidaan ja suunnitellaan asiakastöitä 
 • laaditaan havainne- tai esityskuvia asiakastöistä 
 • laaditaan teknisiä piirroksia 
 • valitaan materiaalit suunniteltuun tuotteeseen huomioimalla kestävä kehitys 
 • valmistetaan ja viimeistellään asiakastöitä aikatauluja noudattaen 
 • luovutetaan asiakastyöt ja pyydetään palautetta 
 • huolehditaan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja valmistamalla asiakastyön. Osaaminen osoitetaan taideteollisuusalan työtehtävissä. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • hankkia tietoa 
 • suunnitella ammattialan malliston 
 • toteuttaa ammattialan malliston. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859135 

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • hankitaan tietoa ammattialan materiaaleista, tuotantomenetelmistä ja jakelukanavista 
 • esitellään tuotoksia työryhmälle 
 • perehdytään hyvän muotoilun periaatteisiin 
 • määritellään kohderyhmiä  
 • perehdytään immateriaalioikeuksien periaatteisiin 
 • laaditaan koosteita kohderyhmän elämäntyylistä (lifestylestä) 
 • ideoidaan ja luonnostellaan toteutusvaihtoehtoja 
 • tehdään esteettisiä suunnitelmia 
 • suunnitellaan tuotteita 
 • suunnitellaan työn valmistamisen vaiheita 
 • valmistetaan ammattialaan malliston mallikappaleet 
 • lasketaan kustannuksia 
 • hinnoitellaan tuotteita 
 • arvioidaan omaa työskentelyä. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla omaan osaamisalaansa liittyvän malliston. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella ammattialan osaamisesta palvelun 
 • toteuttaa palvelun 
 • toimia vuorovaikutustilanteissa. 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859138 

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • suunnitellaan taideteollisuusalalle ominaisia palvelua 
 • kartoitetaan kohderyhmän palvelun tarpeita  
 • toimitaan ryhmän jäsenenä 
 • laaditaan palvelun oheismateriaalia 
 • hankitaan tietoa palvelun vaatimista turvallisuus- jne. säädöksistä 
 • hinnoitellaan palvelua 
 • toimitaan palvelutilanteissa
 • vastaanotetaan palautetta palvelusta ja analysoidaan sitä kehittämään omaa toimintaa sen pohjalta 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla osaamisalalle suunnitellun palvelun. Osaaminen osoitetaan taideteollisuusalan näkökulmasta. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Duddjoma dokumenteren, 5 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • dokumentoida työskentelyään

Toteutussuunnitelma
Osaamistavoitteiden mukaisia taitoja opitaan lähiopetuksessa tai itsenäisesti opettajan ohjauksella erilaisissa oppimisympäristöissä.    

 • opiskelija valmistaa duodjia ohjeiden mukaan 
 • opiskelija dokumentoi työskentelyään 

Osaamisen osoittaminen
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija dokumentoi työskentelyään valitsemillaan tavoin. 

Osaamisen arviointi

Tyydyttävä 1 
 • dokumentoi työskentelyään ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti  
Tyydyttävä 2  
Hyvä 3
 • dokumentoi työskentelyään itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • suunnittelee ja toteuttaa työskentelyn dokumentoinnin itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu saamenkäsityön valmistamiseen ja dokumentoimiseen. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa.

Etenemisen ehto
Ei ole.

Duogášdieđu čohkken duddjoma várás, 5 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • hakea tietoa työskentelynsä tueksi

Toteutussuunnitelma
Osaamistavoitteiden mukaisia taitoja opitaan lähiopetuksessa tai itsenäisesti opettajan ohjauksella erilaisissa oppimisympäristöissä.    

 • opiskelija valmistaa duodjia ohjeiden mukaan 
 • opiskelija hakee tietoa työskentelynsä tueksi 

Osaamisen osoittaminen
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Osaaminen osoitetaan hakemalla tietoa duodjityöskentelyn yhteydessä. 

Osaamisen arviointi

Tyydyttävä 1
 • hakee tietoa ohjeiden mukaisesti 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa  
Tyydyttävä 2  
Hyvä 3
 • hakee tietoa itsenäisesti 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • hakee tietoa itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja kriittisesti 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu saamenkäsityön valmistamiseen ja dokumentoimiseen. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa.

Etenemisen ehto
Ei ole.

Hábmen ja duddjon, 5 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella ja valmistaa duodjia

Toteutussuunnitelma
Osaamistavoitteiden mukaisia taitoja opitaan lähiopetuksessa tai itsenäisesti opettajan ohjauksella erilaisissa oppimisympäristöissä.    

 • opiskelija suunnittelee duodjia ja työskentelyä 
 • opiskelija valitsee materiaalit ja tarvittaessa esikäsittelee 
 • opiskelija valmistaa ja viimeistelee duodjia 

Osaamisen osoittaminen
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Osaaminen osoitetaan suunnittelemalla ja valmistamalla duodjia.

Osaamisen arviointi

Tyydyttävä 1
 • suunnittelee ja toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti  
Tyydyttävä 2   
Hyvä 3
 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti 
 
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 
 • toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu saamenkäsityön valmistamiseen ja dokumentoimiseen. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa.

Etenemisen ehto
Suoritettuna "Duddjoma dokumenteren, 5 osp” ja “Duogášdieđu cohkken duddjoma várás, 5 osp”.

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Esimerkiksi:

 • Tutkinnon osa Saamenkäsityöalan ammattitutkinnosta
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp 

Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 10 osp 

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp (105911) 

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 45 osp 

 • Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp (105916) 

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, 15 osp (105898) 
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp (105899) 
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla, 15 osp (105900) 
 • Käsityötaidon ohjaaminen, 45 osp (105907) 
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp (105908) 
 • Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp (105913) 
 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp (105924) 
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp (400008) 
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
 • Yritystoiminta saamelaisalueella, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta, 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintoja tukevia opintoja, 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp + 7 osp (106727)
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp (106728)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp + 1 osp (106729)

didu_artesaani_muodostuminen.png

Ammatilliset tutkinnon osat lähiopetuksena ja verkko-opintoina

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 

 • Saamenkäsityötuotteen valmistaminen

Taideteollisuusalan pakollinen tutkinnon osa 

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 

Taideteollisuusalan perustutkintoon sisältyy valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 90 osp. Duodjiosaamista on mahdollista hankkia ohjattuna oppilaitoksen tuotantotiloissa. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista voi joiltakin osin hankkia suorittamalla osia verkko-opiskelupaketteina. Mahdollisista toteutuksista voi kysyä lisätietoja linjavastaavalta. 

Työelämässä oppimalla 

Opiskelija voi hankkia puuttuvaa osaamista suorittamalla joko kokonaisia tutkinnon osia tai osia tutkinnon osista työelämässä. Taideteollisuusalalla työpaikkoja tarjoavat erilaiset yritykset ja yhdistykset. Työelämässä tapahtuvasta oppimisesta laaditaan työpaikan ja oppilaitoksen välinen koulutussopimus. Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee käytännön työtehtäviä henkilökohtaiseen osaamisen suunnitelmaan (HOKS) kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpaikka ohjaa opiskelijaa ja nimeää työpaikkaohjaajan opiskelijan oppimisen varmistamiseksi. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessia säännöllisesti esimerkiksi digitaalisen päiväkirjan muodossa ja jakaa dokumentin ohjaavalle opettajalle.


Projektissa oppimalla 

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia puuttuvaa osaamista suunnittelemalla ja toteuttamalla projekteja. Projektin voi toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden tai työelämän kanssa. Projekti voi olla esimerkiksi tuotekehitystä työelämän tai mahdollisen oman yrityksen tarpeisiin tai tutkimuksellista, jossa yhteistyökumppanina voi olla esimerkiksi museo. Myös tutustuminen oman suvun tai alueen käsityöperinteeseen ja tekniikoiden opettelu suvun tai alueen taitajien avustuksella on projektissa oppimista. 

Opiskelija laatii projektisuunnitelman, jonka ohjaava opettaja hyväksyy. Opiskelijalla on mahdollista ehdottaa itselleen duodjebagadalli, joka tarvittaessa neuvoo ja auttaa työskentelyssä. Duodjebagadalli sitoutuu ohjaamaan opiskelijaa ja antaa palautetta koko projektin ajan. 

Projektisuunnitelma sisältää vähintään: 

 • Aihe 
 • Tavoitteet (suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti) 
 • Aikataulu 
 • Projektin toteuttamisen ympäristö 
 • Duodjebagadalli (Tarvittaessa)
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää