Valikko
Taideteollisuusalan pt - saamenkäsityöala, garraduodji

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (OPH-4159-2022)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Saamenkäsityön osaamisala - Garraduojit, saamenkäsityön kovat materiaalit

Hyväksytty johtokunnassa xx.xx.2023

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp
Ammattitaitovaatimukset
 • Osaamisen tuotteistaminen
 • Viestinnän toteuttaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8472223

Toteutusuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • työskentelyn ja valmiiden töiden dokumentoiminen erilaisin menetelmin kuten valokuvaamalla, kirjoittamalla, videoimalla ja kuvallisen ilmaisun menetelmin
 • tekijänoikeudet
 • ammattialaan tutustuminen tuotteistamisen ja markkinoimisen näkökulmista
 • oman toiminnan ja valmiiden töiden esittely
 • markkinoinnin suunnittelu
 • digitaalisen sisällön tuottaminen
 • toiminta erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä
 • verkostoituminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä dokumentoimalla ja markkinoimalla omaa ammatillista osaamistaan. Tämä tutkinnon osa sopii luontevasti suoritettavaksi jonkun muun tutkinnon osan kanssa yhtä aikaa tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan duodjiin mm. digitaalisissa ympäristöissä ja arvioidaan omaa toimintaa suhteessa saamelaiskulttuuriin. 

Etenemisen ehdot
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Saamenkäsityöalan tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen
 • Saamenkäsityöalan kulttuuritiedon hankkiminen ja käyttäminen
 • Saamenkäsityöalan materiaalien hankkiminen ja esikäsittely
 • Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607568

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • duodjikulttuuri ja saamelainen tapakulttuuri
 • perustiedot ja -taidot duodjissa
 • luonnosta saatavien materiaalien hankkiminen ja esikäsittely duodjimateriaaliksi
 • työskentelyn esittely
 • ryhmätyöskentely
 • tiedon hankinta työskentelyn tueksi 
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • työturvallinen työskentely
 • saamelaiskulttuuritapahtumiin osallistuminen saamelaisalueella
 • opintomatkat lähialueelle

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä saamenkäsityöalan työtehtävissä. Opiskelija perustelee valintojaan ja työskentelynsä vaikutusta saamenkäsityöalan kulttuuriympäristössä. Hän osoittaa hallitsevansa saamenkäsityömateriaalien hankkimisen ja esikäsittelemisen luonnon luontaisen kiertokulun sekä lupakäytäntöjen mukaisesti.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu kokonaisuudessaan saamelaiseen kulttuuriin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä duodjisanastoa. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu
 • Tuotteen valmistaminen, tilan rakentaminen tai palvelun toteuttaminen
 • Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607409

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • duodjikulttuurin historia ja ilmiöt
 • asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu
 • asiakaslähtöisten tuotteiden valmistaminen
 • kuluttajansuojalaki ja tekijänoikeudet
 • työsuunnitelmien laatiminen
 • tuotteiden valmistamisen kustannusten laskeminen
 • materiaalien hankinta
 • materiaalien ja työvälineiden hankintakanavat
 • jätteiden lajittelu käsityöalalla
 • tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinta
 • työskentelyn dokumentointi ja esittely
 • ryhmätyöskentely
 • sisäinen yrittäjyys
 • työhyvinvointi
 • taideteollisuusalan tapahtumiin osallistuminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä valmistamalla tuotteen, rakentamalla tilan tai toteuttamalla palvelun asiakkaalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Metallisepänalan tuotteiden suunnittelu
 • Metallisepänalan tuotteiden valmistaminen
 • Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607248

 Osaamisen hankkiminen

 • hankitaan taustatietoa työskentelyn tueksi
 • tehdään tarvittavia kustannuslaskelmia ja luonnoksia
 • valmistetaan tarkoitukseensa soveltuvia metallisepänalan tuotteita
 • huolehditaan yhteisesti siisteydestä ja viihtyisyydestä
 • huolehditaan työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osassa perehdytään käsityökalujen tarpeeseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehdot

Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Asiakastyön suunnittelu
 • Asiakastyön valmistaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607248

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • kartoitetaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia ja keskustellaan ammattialan asiakastyöstä 
 • neuvotellaan asiakkaan kanssa suunniteltavan asiakastyön aikataulusta ja kustannuksista 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • laaditaan tarjouksia asiakastöistä 
 • ideoidaan ja suunnitellaan asiakastöitä 
 • laaditaan havainne- tai esityskuvia asiakastöistä 
 • laaditaan teknisiä piirroksia 
 • valitaan materiaalit suunniteltuun tuotteeseen huomioimalla kestävä kehitys 
 • valmistetaan ja viimeistellään asiakastöitä aikatauluja noudattaen 
 • luovutetaan asiakastyöt ja pyydetään palautetta 
 • huolehditaan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja valmistamalla asiakastyön. Osaaminen osoitetaan taideteollisuusalan työtehtävissä. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Malliston suunnittelu
 • Malliston toteuttaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607247

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • hankitaan tietoa ammattialan materiaaleista, tuotantomenetelmistä ja jakelukanavista 
 • esitellään tuotoksia työryhmälle 
 • perehdytään hyvän muotoilun periaatteisiin 
 • määritellään kohderyhmiä  
 • perehdytään immateriaalioikeuksien periaatteisiin 
 • laaditaan koosteita kohderyhmän elämäntyylistä (lifestylestä) 
 • ideoidaan ja luonnostellaan toteutusvaihtoehtoja 
 • tehdään esteettisiä suunnitelmia 
 • suunnitellaan tuotteita 
 • suunnitellaan työn valmistamisen vaiheita 
 • valmistetaan ammattialaan malliston mallikappaleet 
 • lasketaan kustannuksia 
 • hinnoitellaan tuotteita 
 • arvioidaan omaa työskentelyä. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla omaan osaamisalaansa liittyvän malliston. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Erikoistyöhön perehtyminen
 • Erikoisosaamista vaativassa tehtävässä työskentely ja työn laadun varmistaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607242

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • syvennetään aiemmin opittuja saamenkäsityötaitoja 
 • hankitaan tietoa 
 • pohditaan tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • huolletaan ja tarvittaessa valmistetaan työkaluja 
 • varataan työssä tarvittavat parhaiten erikoistyöhön soveltuvat materiaalit, työkalut ja laitteet 
 • dokumentoidaan ja esitellään työskentelyä 
 • käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa 
 • toimitaan ryhmässä 
 • vieraillaan käsityöntekijöiden luona 

Osaamisen osoittaminen ja arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä perehtymällä johonkin erikoisosaamiseen oman ammattialansa näkökulmasta sekä työskentelemällä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Asiakaspalvelutilanteissa toimiminen
 • Tuotteiden esillepano

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607240

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan työpaikalla:

 • perehdytään tuotteisiin, joita edustetaan 
 • perehdytään oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen 
 • rakennetaan kaupallisia esillepanoja estetiikka huomioiden 
 • esitellään asiakkaalle tuotteita tai palveluja ja ohjataan niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan 
 • palvellaan vieraskielistä asiakasta tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa 
 • toimitaan työyhteisön jäsenenä yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti 
 • otetaan vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä kehitetään asiakaspalvelutaitoja 
 • noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja alan eettisiä periaatteita 
 • toimitaan työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimien oman alansa myyntitapahtuman tai kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Palvelun suunnittelu
 • Palvelun toteuttaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607400

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • suunnitellaan taideteollisuusalalle ominaisia palvelua 
 • kartoitetaan kohderyhmän palvelun tarpeita  
 • toimitaan ryhmän jäsenenä 
 • laaditaan palvelun oheismateriaalia 
 • hankitaan tietoa palvelun vaatimista turvallisuus- jne. säädöksistä 
 • hinnoitellaan palvelua 
 • toimitaan palvelutilanteissa
 • vastaanotetaan palautetta palvelusta ja analysoidaan sitä kehittämään omaa toimintaa sen pohjalta 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla osaamisalalle suunnitellun palvelun. Osaaminen osoitetaan taideteollisuusalan näkökulmasta. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu
 • Yrityksen liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen rakentaminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yrityksen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073816

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja ideoiminen
 • Liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Verkostoituminen sidosryhmien kanssa
 • Yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen
 • Vahvuuksien ja osaamisen arviointi

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073817

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Yhteyshenkilönä toimiminen
 • Ohjaustilanteisiin valmentautuminen
 • Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073815

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Käsityötaitojen ohjauksen suunnittelu
 • Käsityötaitojen ohjaus ja ohjauspalveluiden tuotteistaminen
 • Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607246

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina.

 • kokeillaan ohjaustoimintaan soveltuvia käsityötekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja
 • tutustutaan erilaisiin ohjaustoiminnassa käytettäviin ohjausmenetelmiin sekä valitaan niistä ohjeiden mukaan kohderyhmälle ja käsityötekniikkaan sopivan
 • laaditaan ohjaussuunnitelmia
 • laaditaan työohjeita
 • lasketaan ohjauspalvelun kustannuksia
 • ohjataan käsityötaitoja asiakasryhmille
 • annetaan palautetta ryhmän työskentelystä
 • arvioidaan omaa työskentelyä
 • suunnitellaan ammattialan ohjauspalveluja
 • etsitään mahdollisia yhteistyötahoja
 • tutustutaan tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöön sekä tekijänoikeuslainsäädäntöön
 • työskennellään työturvallisesti ja huolehditaan työhyvinvoinnista

Arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan käsityötaitojen ohjaukseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Osaamisen kehittäminen
 • Työskentely alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • Laatuvaatimusten huomioiminen
 • Toimiminen alan verkostoissa

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073812

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää