Valikko
Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto 150 osp (OPH-1947-2018)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2022

Tutkinnon suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinointiviestinnästä tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.
Pakollinen tutkinnon osa

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- toimia liiketoiminnan tehtävissä
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimia työyhteisön jäsenenä
- kehittää työtään ja omaa osaamistaan.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540525/tutkinnonosat/4590972

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- liiketoiminnan prosessit
- organisaation sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö
- asiakaslähtöinen liiketoiminta
- laatu, kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta
- organisaation kustannusrakenne
- tiedonhankintakanavat ja -lähteet
- työvälineohjelmat: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja kuvankäsittely
- digitaaliset palvelut ja sovellukset
- talous- ja rahoitussuunnitelma
- kannattavuuden keskeiset tunnusluvut
- asiakaspalvelutilanteiden suunnittelu ja hoitaminen
- palvelukonsepti ja sen kehittäminen
- haasteelliset palvelutilanteet
- palvelutilanteen jälkitoimet
- asiakaspalautteen hoitaminen
- asiakastietojen käsittely sekä tietosuoja ja salassapito
- asiakaspalvelutilanteet englannin kielellä
- työelämän muutokset
- työyhteisön pelisäännöt ja toimintatavat
- oma rooli ja sen merkitys työyhteisössä
- työhyvinvointi ja työturvallisuus
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- kirjallinen ja suullinen viestintä
- palautetaidot
- työlainsäädäntö
- oman työn arviointi ja kehittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön liiketoiminnan työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


Valinnaiset tutkinnon osat 1
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- selvittää toimeksiannon tarkoituksen ja tavoitteet
- suunnitella toimeksiannon toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet
- toteuttaa toimeksiannon
- analysoida toimeksiannon toteutuksen vaikutuksia.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540525/tutkinnonosat/4592024

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- markkinointiviestinnän osa-alueet
- asiakaslähtöinen markkinointiviestintä
- viestintä- ja vuorovaikutustaidot markkinointiviestinnässä
- organisaation viestintästrategia
- viestintätoimenpiteiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus
- tulosten raportointi
- viestintätoimenpiteiden kehittäminen
- markkinointiviestinnän kustannukset ja budjetin laatiminen
- markkinointiviestinnän sisällöntuotanto
- markkinointiviestinnän kanavat ja näkyvyys
- digitaaliset markkinointiviestinnän työvälineet
- digitaaliset toimintaympäristöt
- digitaalisen markkinoinnin analysointikeinot
- markkinoinnin säädökset, määräykset ja eettiset periaatteet
- markkinointiviestinnän viestintä- ja vuorovaikutustaidot englannin kielellä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla markkinointiviestintätoimeksiannon omalle organisaatiolleen tai toimeksiantajalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Valinnaiset tutkinnon osat 2

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- ideoida ja suunnitella toimeksiantajan liiketoimintaa tukevan tapahtuman
- vastata tapahtumasuunnitelman toteuttamisesta
- arvioida tapahtuman onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540525/tutkinnonosat/4592027

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- tapahtuman ideointi ja tavoitteiden asettaminen
- tapahtuman suunnittelu- ja toteutussuunnitelma
- tapahtuman tuottaminen
- verkostoituminen ja yhteistyökumppanit
- tapahtuman budjetti
- tapahtuman markkinointisuunnitelma
- digitaaliset viestintäkanavat ja sovellukset
- tapahtumaan liittyvät säädökset sekä turvallisuus- ja lupa-asiat
- tapahtuman toteutuksen palaute, arviointi, jälkitoimet ja kehittämistoimenpiteet
- oman toiminnan arviointi

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla omalle tai asiakkaansa organisaatiolle tapahtuman ja vastaamalla sen toteuttamisesta yksin tai projektiryhmän kanssa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää