Valikko
Medialinja OPS
EtusivuMedialinja

Medialinja 60 op + 60 op

Opetussuunnitelma 2022-2024

Hyväksytty johtokunnassa xx.xx.2022

Johdanto
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan koulutus on laajuudeltaan 60 + 60 opintopistettä (op). Opinnot on jaettu kahdelle lukuvuodelle niin, että opiskelija voi opiskella joko yhden lukuvuoden opinnot 60 op tai kahden lukuvuoden opinnot 60 + 60 op. Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa media-alan ammattitutkinto tai tutkinnon osa/osia.

Kaikissa opinnoissa on ammatillisten tavoitteiden lisäksi integroituneena pohjoisten alueiden niin kulttuuristen, alueellisten kuin ammatillisten erityispiirteiden tuntemus. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina. Saamelaisalueen koulutuskeskus on ainoa taho, joka tarjoaa tutkintoon tähtäävää media-alan koulutusta Suomen saamelaisalueella.
Medialinjan tavoitteena on kouluttaa alalle osaajia, joilla on tietoa ja tuntemusta media-alasta ja saamelaiskulttuurista.
Medialinjan opinnoissa käytetään useita eri oppimismetodeja. Opintoihin kuuluu projektioppimista, toimimista eri festivaalien järjestelyissä, yksilöoppimista, ryhmätöitä sekä oppimista työelämässä.
Oppitunneilla annettu tieto on kurssin ydin, ja harjoitukset nivoutuvat oppituntien sisältöön. Harjoitusten ja tenttien suorittaminen on vaikeaa ilman säännöllistä läsnäoloa tunneilla.

Jos opiskelija ei pääse tunneille esimerkiksi sairastapauksen vuoksi, ilmoittaa hän siitä ofelâš-ohjaajalle. Muista poissaoloista sovitaan aina erikseen ennen mahdollista poissaoloa. Hän myös huolehtii itse siitä, että hän tietää, mitä tunneilla on käsitelty. Mahdollisuuksiensa mukaan hän opiskelee tuntien sisällöt itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä järjestetään vain poikkeustapauksissa. Niistä opiskelija ja opettaja sopivat erikseen. Tukiopetusta järjestetään erityistarpeeseen ja siihen tehdään erillinen päätös, jonka valmistelee opettaja ja/tai opinto-ohjaaja.
Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ofelâš-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ofelâš-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoille tehdään myös lukitesti, jolla kartoitetaan mahdollisia oppimis-, luku- ja kirjoitusvaikeuksia.

Lukuvuoden aikana opiskelija ja ofelâš-ohjaaja yhdessä arvioivat ja päivittävät henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja: Tea Niemelä, puh. 040 723 7201, e-mail tea.niemela@sogsakk.fi.
Opiskelun arviointitapoina käytetään itse-, vertais- ja opettajan johdolla tapahtuvaa arviointia. Opintojen arvosanaan vaikuttavat työ- ja harjoitustehtävät, kirjalliset tehtävät, jatkuva näyttö, tuntityöskentely sekä muiden opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekeminen. Arviointi tapahtuu viisiportaisen arviointikriteeristön perusteella tai suoritettu / hylätty -arviolla. Merkintä SK tarkoittaa, että suoritus on kesken.

Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi

Kohderyhmä:
Media-alasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset sekä media-alalla jonkin verran kokemusta saaneet hakijat.


Tavoite:
Medialinjan tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva media-alan mahdollisuuksista ja oppia käytännönläheisesti media-alan perusasioita. Lisäksi mediaopintojen tavoitteena on integroida oppimiseen pohjoisten alueiden kulttuurisia ja alueellisia erityispiirteitä. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina.

Laajuus: 60 opintopistettä.

Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi

Kohderyhmä:
Työn tai opiskelun kautta kokemusta ja taitoa mediatyöstä omaavat.

Tavoite:
Tavoitteena on syventää tietoa media-alasta, oppia alan tuotantoprosessiin sisältyviä osa-alueita ja kehittää omaa media alan ammatillista osaamista. Mediaopintojen tavoitteena on laajentaa osaamista pohjoisten alueiden kulttuurista ja alueellisista erityispiirteistä. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina. Tavoitteena on media-alan ammattitutkinnon suorittaminen, työllistyminen alalle ja/tai jatko-opintoihin hakeutumisen edistäminen.

Laajuus: 60 opintopistettä.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää