Valikko
Kylätyöntekijä saamelaisalueella -hanke
EtusivuHankkeetKylätyöntekijä saamelaisalueella -hanke

Kylätyöntekijä saamelaisalueella -hanke

Tavoite
Opiskelija saa valmiuksia työskennellä kylätyöntekijänä saamelaisalueella. Koulutuksen myötä oppija hallitsee kylätyöntekijän toimenkuvaan kuuluvan asiakkaan arvokkaan ja kulttuurilähtöisen kohtaamisen.   Koulutuksen aikana saadaan valmiuksia asiakkaan hyvinvointia tukevaan sekä osallistavaan, ja toimintakykyä edistävään työskentelyyn. Koulutus sisältää eri vuodenaikojen mukaan tapahtuvat kulttuurilähtöiset työt sekä työvälineiden turvallisen käytön ja huollon. Lisäksi oppija saa valmiuksia kestävän kehityksen moninaisuuden huomioimiseen työssään sekä ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen asiakastyössä.

Toteutus
15.1.-31.10.2024

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille kylätyöntekijän työstä kiinnostuneille.

Koulutuspaikka
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, Inari. Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti. Koulutukseen osallistuvien työpaikat järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rahoitus
Jotpa - 
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on koulutuksen ja osaamisen uusi toimija, jonka tavoitteena on edistää työikäisen väestön osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Jotpa rahoittaa osaamispalveluiden toteuttamista hankinnoilla ja valtionavustuksilla. 
74 701 €

Yhteystiedot
Anne Kaisanlahti, anne.kaisanlahti@sogsakk.fi

 

kylatyontekija logot.png

Kylätyöntekijä saamelaisalueella koulutus 48 osp

Osaamisalueet

Koulutuksen laajuus on 48 osaamispistettä. Koulutus koostuu kylätyöntekijän toimenkuvan mukaisista tehtävistä.

Osaamisen hankkiminen, osoittaminen ja arviointi

Osaamisen hankkiminen
Osaamista kartutetaan teoriaopintoina, itsenäisin tehtävin sekä työssä oppimisen yhteydessä ohjatusti ja itsenäisesti. Työssä oppimisen aikana käydään keskustelua osaamisen tasosta ja valmiudesta osoittaa osaamista. Palautteen antaminen kuuluu osaksi opiskelijan kehittymistä. Ennen osaamisen osoittamista opiskelija laatii suunnitelman osoitettavista kokonaisuuksista ja kertoo suunnitelman työpaikan ohjaajalle sekä opettajalle. Suunnitelmaan kirjataan osaamisen osoittamisen ajankohta, osaamisalueet sekä osaamisen osoittamisen tavat. Keskustelussa varmistetaan hyväksytyn osaamisen taso.

Osaamisen osoittaminen
Opiskelija osoittaa osaamisen käytännön työtehtävissä. Osaamista voi osoittaa yksilöllisesti muilla tavoin kuten tehtävien, digitaalisten dokumentoinnin, haastattelun tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Osaamisen osoittaminen työssä aloitetaan mahdollisimman pian, kun opiskelija on saavuttanut osaamisalueen hyväksytyn kriteerin osaamisen.

Osaamisen arvioijat
Osaamisen arvioijina toimii työpaikkaohjaaja yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Arviointiaineistoa kerätään havainnoimalla, haastatteluilla sekä arviointikeskustelulla.

Arviointipäätös sekä perustelut arvioinnille
Työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat osaamisen arvioinnilla hyväksytty tai hylätty. Arviointi tehdään osaamisalueen kriteeristön mukaisesti.

 
Koulutuksen osaamisalueiden kuvaus ja sisältö

Kylätyöntekijän työssä toimiminen
Laajuus 4 osp

Osaamistavoite
Tämän kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä kylätyöntekijän eri toimintaympäristöissä alan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija pystyy suunnittelemaan työn tavoitteellisesti ja osaa arvioida omia työskentelytapoja ja tarvittaessa muuttaa toimintatapaa asiakkaan mukaan. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen työssään ja työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää turvallisuuden merkityksen työssä ja työskentelee työpaikan työturvallisuutta noudattaen. Hän osaa ilmoittaa työpaikan vaaratilanteista ja osaa toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Työskentelyssä näkyy ergonomisen työn periaatteet. Opiskelija tiedostaa työhyvinvoinnin merkityksen asiakastyössä.

Osaamisalueet

Työssä toimimisen perusta
• alan arvot ja ammattietiikka
• alan toimintaympäristöt
• asiakastyön suunnittelu; tavoitteet, toteutuminen ja arviointi
• työyhteisötaidot
• kestävä kehitys
• tyky-passi (erilliset osaamistavoitteet)

Turvallisuuden edistäminen työssä
työturvallisuus
• ergonominen työskentely
• työhyvinvointi
• EA-1
• Hygieniapassi

Asiakkaan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen
Laajuus 5 op

Osaamistavoite
Opiskeltuaan tämän kokonaisuuden opiskelijalla on valmiuksia kohdata asiakkaat ammatillisesti. Opiskelija osaa ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti. Opiskelija osaa kohdata muistisairautta sairastavia asiakkaita. Hän osaa hyödyntää työssään digitaalisesta viestintää. Opiskelija saa valmiuden arvioida asiakkaan toimintakykyä ja osaa avustaa asiakasta liikkumisen tukemisessa. Opiskelija hallitsee asiakkaan käytössä olevat tavanomaiset apuvälineet. Opiskelija tietää hyvinvointia tukevan teknologian sekä teknologiset mahdollisuudet tukea asiakkaan kotona pärjäämistä. Lisäksi opiskelija osaa tavanomaisten teknologisten apuvälineiden huollon. Hän osaa ohjata asiakasta omahoitoon sekä eri palveluiden piiriin. Opiskelija osaa työskentelyssä huomioida asiakkaan osallisuuden ja edistää osallisuutta kulttuurilähtöisesti kaikessa arjen tekemisessä.

Osaamisalueet

Asiakkaan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa
• ammatillinen vuorovaikutus
• vuorovaikutusaloitteiden havaitseminen, kielen, kulttuurin ja katsomuksen huomioiminen
• vuorovaikutus muistisairaan asiakkaan kanssa
• digitaalinen viestintä -teknologia

Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen
toimintakyvyn arviointi
• Ikääntymismuutokset
• liikkumisen tukeminen ja avustaminen
• asiakasturvallisuuden edistäminen
• apuvälineet ja hyvinvointia tukevan teknologian käyttö ja huolto

Asiakkaan terveyden edistäminen
omahoito osana terveyttä ja hyvinvointia

Osallisuutta edistävät palvelut
• perheiden ja ikääntyneiden palvelut sekä tukitoimet
• varhainen tuki ja ehkäisevä työ

Osallisuuden edistäminen ikääntyneen arjessa
• osallisuuden edistäminen
• kulttuurinen moninaisuus
• Saamelaisen vanhustyön työkalupakin hyödyntäminen osallisuuden edistämisessä

Kylätyöntekijän työ ja maastovälineet; Työmenetelmät
Laajuus 4 op

Osaamistavoite
Opiskelija hallitsee tulityön turvalliset ennakoivat työtavat ja menetelmät. Osaa huomioida työn riskit ja osaa työskennellä työturvallisesti. Hallitsee työssään käytettävät yleisimmät huoltokemikaalit ja niiden oikean käsittelyn sekä jätteiden oikeaoppisen lajittelun.

Osaamisalueet

Työmenetelmät
• korttikoulutus; tulityö
• huoltokemikaalit


Kylätyöntekijän työ ja maastovälineet; Maastokulkuneuvojen ja motoroitujen työvälineiden käyttö ja huolto

Laajuus 5 op

Osaamistavoite
Opiskelija osaa tavanomaisten maastokulkuneuvojen työvälineiden käytön työturvallisesti. Lisäksi saa valmiuksia motoroitujen työvälineiden käyttöön sekä huoltoon. Työskentelyssä osaa huomioida asiakkaan osallisuuden. Osaa työskennellä työturvallisuusohjeiden mukaisesti. Huolehtii työskennellessä ergonomisen työotteen.

Osaamisalueet

Maastokulkuneuvojen ja motoroitujen työvälineiden käyttö ja huolto
• Veneiden ja perämoottorin huolto
• Moottorikelkan ja rekien huolto ja käyttö
• Moottorisahan käyttö ja huolto
• Mönkijän käyttö ja huolto

Koulutuksen osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi


Kylätyöntekijän työssä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
• työskentelee alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä
• toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
• suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakastyötä
• hyödyntää työelämä- ja työyhteisötaitojaan työssä
• huolehtii työympäristöstä

Osaamisen arviointi

Työskentelee alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Toimii alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
• Toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti työssään
• Toimii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen
• Toimii sukupuolisensitiivisesti kulttuurien ja katsomusten moninaisuutta kunnioittaen
• Noudattaa alaa ohjaavaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita.
• Toimii sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Käyttää ja kehittää vuorovaikutusosaamista erilaisissa kohtaamisissa
• Kohtaa arvostavasti ja kulttuurilähtöisesti
• Viestii suullisesti ja kirjallisesti sujuvasti
• Hyödyntää työssään kieliosaamista
• Noudattaa viestinnässä yksityisyyden –ja tietosuojan sekä tietoturvallisuuden

Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakastyötä
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida päivittäiset kulttuurilähtöiset työt asiakaslähtöisesti osallisuutta edistäen
• Suunnittelee ja tekee luonnon- ja rakennetun ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyviä töitä suunnitelman mukaisesti
• Toteuttaa työssään asiakkaalle laadittua suunnitelmaa
• Osaa arvioida asiakkaan arjen muuttuvat tarpeet ja muuttaa toimintaa tarvittaessa


Hyödyntää työelämä- ja työyhteisötaitojaan työssä
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Toimii joustavalla työtavalla erilaisissa työympäristöissä ja -tilanteissa
• Työskentelee työyhteisön jäsenenä ja käyttää tilanteen mukaan erilaisia työtapoja ja tiimityöntaitoja
• Toimii työtehtäviensä mukaisissa verkostoissa ammatillisesti
• Käyttää työssä työympäristön tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyksi
• Toimii vastuullisesti sekä taloudellisen ja ekologisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
• Hallitsee työkykypassin mukaisen työskentelyn
• Toimii työyhteisössä annettujen ohjeiden mukaisesti
• Suhtautuu positiivisesti eri kulttuureihin

Huolehtii työympäristöstä
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Työskentelee työturvallisuutta noudattaen
• Havainnoi muuttuvaa työympäristöä ja toimii ennakoiden poistamalla mahdolliset vaaratekijät
• Työskentelyssä näkyy ammattiosaajan työkykypassin mukainen työskentely
• Osaa toimia EA-1 tasoisesti
• Osaa hygieniapassin mukaisen työskentelyn

Asiakkaan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen:

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
• Työskentelee vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• Tukee asiakkaan toimintakykyä
• Ohjaa asiakasta terveyden edistämiseen
• Ohjaa osallisuutta edistäviin palveluiden piiriin
• Huomio osallisuuden edistämisen merkityksen ikääntyneen arjessa

Osaamisen arviointi

Työskentelee vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
Hyväksytyn suorituksen kriteerit • Kohtaa asiakkaan ammatillisesti ja kulttuurisensitiivisesti
• Huomioi työssään muistisairautta sairastavia asiakkaita
• Hyödyntää työssään digitaalista viestintää
• Työskentelee ammatillisesti vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheisten kanssa

Tukee asiakkaan toimintakykyä
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Osaa tukea asiakkaan toimintakykyä
• Huomioi työssään asiakkaan ikääntymismuutokset
• Osaa arvioida ja tukea asiakkaan kotona pärjäämistä
• Hallitsee asiakkaan käytössä olevat tavanomaiset apuvälineet
• Tietää hyvinvointia tukevan teknologian sekä teknologiset mahdollisuudet tukea asiakasta kotona pärjäämistä
• Huoltaa tavanomaisten teknologiset apuvälineet yhdessä asiakkaan kanssa

Ohjaa asiakasta terveyden edistämiseen
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Ohjaa asiakasta omahoitoon
• Kannustaa asiakasta terveyden edistämiseen

Ohjaa asiakasta osallisuutta edistäviin palveluiden piiriin
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Tietää tyypillisimmät asiakkaan osallisuutta edistävät palvelut
• Ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään perheiden ja ikääntyneiden palveluiden piiriin
• Tietää varhaisen tuen merkityksen sekä ehkäisevän työn merkityksen asiakastyössä


Huomioi osallisuuden edistämisen merkityksen ikääntyneen arjessa
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Työskentelee huomioiden asiakkaan osallisuuden
• Edistää osallisuutta kulttuurilähtöisesti kaikessa arjen tekemisessä

Kylätyöntekijän työ ja maastovälineet: Työmenetelmät

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
• Työskentelee tulityön ohjeiden mukaisesti
• Hallitsee työssään käytettävät yleisimmät huoltokemikaalit

Osaamisen arviointi

Työskentelee tulityön ohjeiden mukaisesti
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Huomioi kaikissa työvaiheissa työn riskit
• Hyödyntää tietoa ja taitoa turvalliseen työskentelyyn ja osaa toimia saaman tiedon pohjalta turvallisesti
• Työskentelee tulityökortin sisällön mukaisesti

Hallitsee työssään käytettävät yleisimmät huoltokemikaalit
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Osaa käsitellä huoltokemikaalia annettujen ohjeiden mukaisesti
• Huolehtii jätteiden oikeaoppisen lajittelun
• Käyttää työssään tietoa koneiden ja laitteiden rakenteesta ja toimintaperiaatteista
• Tietää poltto- ja voiteluaineiden eroavaisuuksia
• Osaa käsitellä erilaisia huoltokemikaaleja


Kylätyöntekijän työ ja maastovälineet: Maastokulkuneuvojen ja motoroitujen työvälineiden käyttö ja huolto

Ammattitaitovaatimukset


Opiskelija
• käyttää ja huoltaa paikallisesti tarvittavia motorisoituja työvälineitä
• ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden

Osaamisen arviointi


Käyttää ja huoltaa paikallisesti tarvittavia motorisoituja työvälineitä
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Hallitsee veneiden ja perämoottoreiden huoltoon liittyvät tavanomaiset työt sekä käytön työturvallisesti
• Hallitsee moottorikelkan ja rekien huoltoon ja käyttöön liittyvät työt työturvallisesti
• Hallitsee moottorisahan käytön työturvallisesti ja osaa huoltaa moottorisahaa
• Käyttää mönkijää työturvallisesti ja ymmärtää mönkijän huoltoon liittyvät käytänteet
• Huomioi työskentelyssä asiakkaan osallisuuden kodin kulttuurinmukaisissa arjentöissä
• Huoltaa toimintaan liittyviä välineitä ja varusteita, sekä tarvittaessa informoi asiakasta välineiden ammattilaiselle kuuluvista huoltotarpeesta.

Ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

• Ottaa huomioon työturvallisuuden sekä välttää riskejä työssään
• Käyttää työhön tarkoitettuja suojavarusteita.
• Valitsee itselleen ja asiakkaille sopivat varusteet ja välineet
• Käyttää vastuullisesti toiminnassa tarvittavia työvälineitä

Koulutuksessa hyödynnetään Saamelaisen vanhustyön työkalupakkia (2013), jossa saamelaiseen vuotuiskiertoon perustuva toiminta on kuvattu selkeästi. Kaaviokuvat löydät työkalupakin liitteistä sivuilta 57-64. Kaavioista löydät elinkeinoon, luontoon, käsitöihin sekä yhteiseen toimintaan liittyviä työtehtäviä, jotka sisältyvät vahvasti saamelaisalueen kylätyöntekijän toimenkuvaan.

Linkki: Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen?

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää