Valikko
Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto 180 osp (OPH-5162-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2022

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
- palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
- edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7846186

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- organisaation sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö
- asiakaslähtöinen liiketoiminta
- asiakasryhmät ja muut sidosryhmät
- asiakaskokemukset
- asiakaspalvelutilanteiden suunnittelu ja hoitaminen
- palvelukonsepti ja sen kehittäminen
- haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
- asiakaspalvelutilanteen jälkitoimet
- henkilötietojen käsittely ja tietosuoja
- asiakaspalvelutilanteet ruotsin kielellä
- asiakaspalvelutilanteet englannin kielellä
- EA1 – ensiapukurssi tai vastaavat taidot
- oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä asiakaspalvelutehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakaspalvelutilanteissa huomioidaan asiakkaiden kulttuurinen moninaisuus sekä mahdollisuus käyttää saamen kieltä palvelutilanteissa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- kuvata organisaation liiketoimintamallin ja kustannusrakenteen
- selvittää toiminnan tuottoja ja kustannuksia
- laskea toimintaa kuvaavia tunnuslukuja kannattavuuden osatekijät huomioiden

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7846187

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- yhteiskunnan talouden mittarit
- liiketoiminnan perusprosessit
- laatu, kestävä kehitys ja vastuullisuus liiketoiminnassa
- organisaation kustannusrakenne
- työvälineohjelmat: taulukkolaskenta
- rahavirrat ja rahantarve
- budjetointi ja seuranta
- talous- ja rahoitussuunnitelma
- kannattavuuden keskeiset tunnusluvut
- hinnoittelu ja hinnan muutoksen vaikutus kannattavuuteen
- oman toiminnan arviointi
- saamelaisen kulttuurin keskeisimmät piirteet 
- saamen kieliin tutustuminen 
- saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin liittyvän tiedon hakeminen erilaisista lähteistä 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla erilaisissa käytännön työtehtävissä ja selvittäen organisaation toiminnan tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksen järjestäjän toiminta-alueella on kuitenkin erittäin niukasti työpaikkoja, joissa opiskelija pystyisi hankkimaan tai osoittamaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tämän vuoksi opiskelija voi vaihtoehtoisesti hankkia ja osoittaa osaamista myös oppilaitosympäristössä. Oppilaitosympäristössä osoitetun osaamisen arvioi joko kaksi ammatillista opettajaa tai opettaja sekä työelämän edustaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tuloksellinen toiminta-tutkinnon osassa opiskelijat opiskelevat Johdanto saamelaiskulttuuriin 3 osp:n laajuiset opinnot. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Työskentelyssä huomioidaan organisaatioiden sisäinen kulttuuri, sekä mahdollisuus oppia saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
- toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
- verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
- viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7846188

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- työelämän muutokset
- työyhteisön pelisäännöt ja toimintatavat
- oma rooli ja sen merkitys työyhteisössä
- tiedonhankintakanavat
- työhyvinvointi ja työturvallisuus
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- neuvottelu- ja viestintätaidot
- palautetaidot
- verkostoitumistaidot
- työvälineohjelmat
- tietosuoja ja tietoturvallisuus
- digitaaliset viestintäkanavat ja sovellukset
- työlainsäädäntö
- kymmensormijärjestelmä ja liikeasiakirjat
- oman työn arviointi ja kehittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla työyhteisössä työryhmän tai tiimin jäsenenä ja viestimällä työyhteisölleen tai sidosryhmilleen työvälineohjelmia ja eri viestintäkanavia käyttäen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan kehittämistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Valinnaiset tutkinnon osat I, 55-90 osp
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7846189 
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847650 
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847651 
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847652
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847653
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847654
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847655 
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847656 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
- toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja
- tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti
- seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847657

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- markkinointiviestinnän osa-alueet
- asiakaslähtöinen markkinointiviestintä
- viestintä- ja vuorovaikutustaidot markkinointiviestinnässä
- organisaation viestintästrategia
- viestintätoimenpiteiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus
- tulosten raportointi
- viestintätoimenpiteiden kehittäminen
- markkinointiviestinnän kustannukset ja budjetin laatiminen
- markkinointiviestinnän sisällöntuotanto
- markkinointiviestinnän kanavat ja näkyvyys
- digitaaliset markkinointiviestinnän työvälineet
- digitaaliset toimintaympäristöt
- digitaalisen markkinoinnin analysointikeinot
- markkinoinnin säädökset, määräykset ja eettiset periaatteet
- markkinointiviestinnän viestintä- ja vuorovaikutustaidot englannin kielellä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla organisaationsa markkinointiviestintää sekä sisällön tuottamista eri kohderyhmille. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osaan sisältyy työelämälähtöinen markkinointiviestinnän projektityö, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti
- kontaktoida asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet
- tarjota ja myydä asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja
- hoitaa jälkitoimet

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847658

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- aktiivinen ja asiakaslähtöinen myyntityö
- palvelu- tai myyntikonseptien mukainen myyntityö
- myymälän tilaus- ja toimitusprosessi
- myynnin järjestelmien käyttäminen
- myynnin käyttöyhteysperiaatteet
- tuotteiden ja palveluiden saatavuus
- myyntitavoitteet eli myynnin tunnusluvut
- lisämyyntitavoitteet
- kaupan päättäminen ja jälkitoimet
- erilaiset rahoitusratkaisut
- asiakaspalautteet ja reklamaatiot
- myymäläilmeen ylläpito ja seuranta
- myyvä esillepano ja myymälän layout
- tuote- ja hintatietous
- myyntiin liittyvät säädökset ja sopimukset
- hygieniapassi
- ikärajapassi

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla myyntitehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan kehittämistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja, sekä opetella saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847659 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista
- kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet
- analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa
- yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847660

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- palvelumuotoilun käsitteet
- palvelumuotoilun työkalut ja niiden hyödyntäminen
- oman palvelupolun kuvaaminen rajatulle asiakasryhmälle
- asiakkaiden parissa toiminen
- yrityksen palvelupolkujen kartoittaminen
- asiakkaan palvelupolun analysointi
- sovittujen kosketuspisteiden kehittämiseen osallistuminen
- kehittämiskohteiden onnistumisen arviointi asiakaspalautteiden perusteella

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla asiakaspalvelutehtävissä kehittäen asiakas- tai palvelukokemusta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osaan sisältyy asiakkaan palvelupolun suunnittelu toimeksiantajayritykseen tai – organisaatioon. Tämän kehittämistehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään, sekä opettelemaan saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847661 
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- ideoida toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia
- tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin
- verkostoitua ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita
- viestiä ja tiedottaa tapahtumasta
- toteuttaa tapahtuman tai sen osat oman roolinsa mukaisesti
- arvioida tapahtuman onnistumista

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847662

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- tapahtuman ideointi ja tavoitteiden asettaminen
- tapahtuman suunnittelu ja toteutus
- verkostoituminen ja yhteistyökumppanit
- tapahtuman toteutussuunnitelma
- tapahtuman budjetti
- tapahtumaan liittyvät säädökset sekä turvallisuus- ja lupa-asiat
- viestintä ja tiedotus
- viestintäkanavat ja kohderyhmät
- tapahtuman toteutuksen arviointi ja jälkitoimet
- oman toiminnan arviointi

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla tapahtumatuotannon tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tapahtumatuotannon tutkinnon osaan sisältyy tapahtuman suunnittelu ja toteutus yhteistyöyritykselle tai – organisaatiolle. Tämä kehittämistehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään, sekä opiskelemaan saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat/7847663 
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija
- havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
- toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
- noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
- suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa
- havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät
- ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa
- hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi
- osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti
- toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita
- tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen

Osaamistavoitteet
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön.

Opiskelija
- kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
- tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
- perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta
- hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
- kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/. Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta

Osaamistavoitteet
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin.

Opiskelija
- pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita
- ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla
- arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä
- osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa
- hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta
-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Teema 4: Terveysosaaminen

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja.

Opiskelija
- tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä
- tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä
- toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin:
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.

Opiskelija
- osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan TAI
- vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
- kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin:
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/. Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää