Valikko
Saamenkäsityöalan pehmeät materiaalit, dipmaduojit 2023

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (OPH-4159-2022)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Saamenkäsityön osaamisala - Dipmaduojit, saamenkäsityön pehmeät materiaalit

Hyväksytty johtokunnassa 26.4.2023

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Osaamisen tuotteistaminen
 • Osaamisesta viestiminen

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Osaamisen tuotteistaminen

 • työnäytekansio (portfolio)
 • ansioluettelo (CV)
 • immateriaalioikeudet
 • alan toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kartoittaminen
 • kohderyhmien tunnistaminen
 • työskentelyyn liittyvät tietoturva-, tietosuoja- ja salassapito-ohjeistukset

Viestinnän toteuttaminen

 • valokuvaamiseen perehtyminen
 • tuotekuvaus ja stailaus
 • lyhyiden videoiden tuottaminen
 • lyhyiden ammatillisten tekstien tuottaminen
 • digitaalisten viestintäkanavien käyttö (esim. sosiaalinen media, nettisivut)

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ammattialansa käytännön työtehtävissä tuotteistamalla osaamista ja viestimällä palvelusta tai tuotteesta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tämä tutkinnon osa voidaan suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena tai jonkin ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä siten, että arviointi irrotetaan omaksi kokonaisuudekseen. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan saamenkäsityöalaan tuotteistamisen ja viestimisen näkökulmista. 

Etenemisen ehdot
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma 

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 4
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 5

Linkki osaamistavoitteisiin ja arviointiin (Toiminta digitaalisessa ympäristössä)

Ammattitaitovaatimukset

 • saamenkäsityöalan tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen
 • saamenkäsityöalan kulttuuritiedon hankkiminen ja käyttäminen
 • saamenkäsityöalan materiaalien hankkiminen ja esikäsittely
 • työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Saamenkäsityöalan tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen

 • duodjikulttuuri ja saamelainen tapakulttuuri
 • alkuperäiskansaoikeudet
 • duodjimuotoilu
 • kuvallinen ilmaisu
 • työskentelyn suunnittelu
 • työvälineisiin ja työmenetelmiin perehtyminen
 • duodjisilmän harjaannuttaminen
 • dokumentointitekniikoiden harjoittelu

Saamenkäsityöalan kulttuuritiedon hankkiminen ja käyttäminen

 • duodjikulttuurin yhteisöllisiin tai paikallisiin erityispiirteisiin tutustuminen opiskelijan lähtökohdista
 • saamelaistaiteeseen tutustuminen
 • museokokoelmat ja näyttelyt lähialueella
 • saamelaiskulttuuritapahtumiin osallistuminen saamelaisalueella
 • saamenkielinen duodjisanasto

Saamenkäsityöalan materiaalien hankkiminen ja esikäsittely

 • luonnon kiertokulun ja vuodenaikojen huomioiminen työskentelyssä
 • luonnonmateriaalien hankinta
 • ekologinen kestävyys
 • kiertotalous
 • opintomatkat lähialueille

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

 • ensiapukoulutus
 • työturvallisuuskoulutus
 • taukoliikunta
 • työpisteen valmistelu
 • työskentelyergonomia
 • työtilojen siistiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä saamenkäsityöalan työtehtävissä. Hän käyttää työskentelyssään saamenkielistä ammattisanastoa. Opiskelija perustelee valintojaan ja työskentelynsä vaikutusta saamenkäsityöalan kulttuuriympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu kokonaisuudessaan saamelaiseen kulttuuriin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma

 • Taide ja luova ilmaisu 2
 • Taide ja luova ilmaisu 3

Linkki osaamistavoitteisiin ja arviointiin (Taide ja luova ilmaisu)

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu
 • tuotteen valmistaminen, tilan rakentaminen tai palvelun toteuttaminen
 • työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen arviointi
Linkkin tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu

 • duodjikulttuurin historia ja ilmiöt
 • paikallinen ja yhteisökohtainen duodjikulttuuri
 • asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu
 • työskentelyn suunnittelu
 • valmistusmenetelmiin ja työvälineisiin perehtyminen
 • materiaaleihin perehtyminen
 • ammattialan ohjelmistot
 • kustannusten laskenta
 • ammattisanasto
 • tapahtumiin osallistuminen
 • immateriaalioikeudet
 • työskentelyyn liittyvät tietoturva-, tietosuoja- ja salassapito-ohjeistukset

Tuotteen valmistaminen, tilan rakentaminen tai palvelun toteuttaminen

 • työskentelyaikatauluista huolehtiminen
 • tuotteen valmistaminen
 • ammattiohjelmistojen käyttö
 • materiaalien hankinta
 • duodjisilmän harjaannuttaminen
 • ekologinen kestävyys
 • kiertotalous
 • työtilasta, työvälineistä ja koneista huolehtiminen
 • käyttöohjeiden laatiminen
 • huolto-ohjeiden laatiminen
 • työskentelyn dokumentoinnin harjoittelu

Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen

 • taukoliikunta
 • työpisteen valmistelu
 • työskentelyergonomia
 • työturvallisuus
 • työtilojen siistiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla tuotteen, rakentamalla tilan tai toteuttamalla palvelun asiakkaalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Käsityötaitojen ohjauksen suunnittelu
 • Käsityötaitojen ohjaus ja ohjauspalveluiden tuotteistaminen
 • Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

 Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Käsityötaitojen ohjauksen suunnittelu

 • duodjikulttuurin historia ja ilmiöt
 • paikallinen ja yhteisökohtainen duodjikulttuuri
 • asiakaslähtöinen suunnittelu
 • kestävän kehityksen toimintaperiaatteet
 • itsearvionti
 • työskentelyn suunnittelu
 • valmistusmenetelmiin ja työvälineisiin perehtyminen
 • materiaaleihin perehtyminen
 • ohjauspalveluihin tutustuminen
 • ohjausmenetelmiin perehtyminen
 • työohjeiden laadinta
 • havainnollistamisen harjoittelu
 • kustannusarvioiden laadinta
 • ammattisanaston harjoittelu

Käsityötaitojen ohjaus ja ohjauspalveluiden tuotteistaminen

 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii mahdollisista muutoksista
 • ohjaa suunnitelman mukaisesti käsityötaitoja asiakasryhmälle
 • valitsee ja käyttää ohjaus- ja havainnollistamismateriaalia sekä laatimiaan työohjeita ohjaustyön tukena
 • noudattaa ohjeita tietoturvasta, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja salassapitovelvollisuudesta
 • minimoi jätteen synnyn sekä lajittelee ja kierrättää ylijäämät kiertotaloutta edistäen
 • havainnoi ohjaustapahtumassa yksilön ja ryhmän tarpeita ja muuttaa toimintatapoja tarvittaessa
 • luo toiminnallaan kannustavan ja myönteisen ilmapiirin ohjaustapahtumaan
 • antaa palautetta yksilön ja ryhmän työskentelystä
 • dokumentoi työskentelyä digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä
 • laskee kustannuksia ja hinnoittelee ohjauspalvelun
 • suunnittelee palvelun toteuttamisen pohjalta ammattialansa ohjauspalvelua
 • tuotteistaa suunnittelemansa ohjauspalvelun
 • etsii yhteistyöverkostoja ja markkinoi tuotteistamaansa ohjauspalvelua

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

 • toimii osana työyhteisöä arvostaen omaa ja muiden työtä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
 • huolehtii, että asiakkaat työskentelevät koneilla ja laitteilla turvallisesti ala- ja laitekohtaiset turvallisuusmääräykset huomioiden
 • huolehtii, että asiakkaat käyttävät tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa tilanteissa
 • huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huomioon ottaen ohjattavat
 • ohjaa asiakkaita käyttämään ergonomisia työasentoja
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää ergonomisia työasentoja

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla oman ammattialansa käsityötaidon ohjausta asiakkaille, ohjaamalla käsityötä asiakastilanteissa sekä tuotteistamalla käsityöalan ohjauspalvelun. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan käsityötaitojen ohjaukseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • erikoistyöhön perehtyminen
 • erikoisosaamista vaativassa tehtävässä työskentely ja työn laadun varmistaminen 

Osaamisen arviointi
Linkki osaamisen arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Erikoistyöhön perehtyminen

 • saamenkäsityöalan ilmiöt
 • paikallinen ja yhteisökohtainen duodjikulttuuri
 • saamenkäsityön osaamisen syventäminen
 • saamenkäsityöalan laatuvaatimukset
 • tiedonhankinta
 • ideoinnin ja suunnittelun työtavat
 • saamenkäsityöalan ammattisanasto
 • saamenkäsityöalalla verkostoituminen
 • työn toteutuksen suunnittelu
 • kestävä kehitys saamenkäsityöalalla

Erikoisosaamista vaativassa tehtävässä työskentely ja työn laadun varmistaminen

 • materiaaleihin ja työvälineisiin perehtyminen
 • erikoistekniikkaan tai -menetelmään perehtyminen
 • saamenkäsityöalan tuotteiden valmistus
 • itsearviointi
 • dokumentoinnin työtavat
 • kiertotalous
 • työturvallisuusohjeisiin perehtyminen
 • aikataulujen suunnittelu ja noudattaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointisuunnitelma
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä perehtymällä johonkin erikoisosaamiseen ammattialan näkökulmasta sekä työskentelemällä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • asiakaspalvelutilanteissa toimiminen
 • tuotteiden esillepano 

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimien oman alansa myyntitapahtuman tai kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaiskulttuurilähtöisesti toimivien organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • asiakastyön suunnittelu
 • asiakastyön valmistaminen

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Asiakastyön sunnittelu

 • asiakkaan kohtaaminen
 • asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen
 • havainnollistamisen työtavat
 • estetiikka
 • kuvallinen ilmaisu
 • teknisten piirrosten laadinta
 • hinnoittelu
 • työsuunnitelman laatiminen
 • materiaalimenekin laskeminen

Asiakastyön valmistaminen

 • tuotteen valmistaminen suunnitelmien mukaan
 • asiakkaan kanssa toimiminen työskentelyn eri vaiheissa
 • aikataulujen suunnittelu ja noudattaminen
 • työn viimeistely
 • dokumentoinnin työtavat
 • työturvallisuusohjeisiin perehtyminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja valmistamalla asiakastyön. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaiskulttuurilähtöisesti toimivien tahojen kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • malliston suunnittelu
 • malliston toteuttaminen

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Malliston suunnittelu

 • tiedonhankinta
 • saamenkäsityöalan ilmiöihin perehtyminen
 • paikallinen ja yhteisökohtainen duodjikulttuuri
 • duodjisilmän harjaanuttaminen
 • kestävän kehityksen huomioiminen työskentelyssä
 • materiaaleihin perehtyminen
 • tuotantomenetelmiin perehtyminen
 • kuluttajansuojalaki
 • tuotevastuu
 • immateriaalioikeudet
 • kohderyhmän määrittely
 • kohderyhmän tyylien analysointi ja koosteen laatiminen 
 • estetiikka
 • ideoinnin menetelmät
 • suunnittelun työtavat
 • mallisto käsitteenä
 • kustannusten laskenta

Malliston toteuttaminen

 • toteuttamistapoihin perehtyminen
 • ongelmanratkaisu
 • aikataulujen suunnittelu ja noudattaminen
 • mallikappaleiden valmistus (prototyypit)
 • suunnitelmien ja työskentelyn reaaliaikainen arviointi
 • kustannusten seuraaminen ja hinta-arvion laatiminen
 • kiertotalous
 • dokumentoinnin työtavat
 • työturvallisuusohjeiden noudattaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla malliston ja valmistamalla malliston mallikappaleita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaiskulttuurilähtöisesti toimivien tahojen kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • palvelun suunnittelu
 • palvelun toteuttaminen

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Palvelun suunnittelu

 • saamenkäsityöalan kehitys
 • palvelut saamenkäsityöalalla
 • kestävä kehitys
 • kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • asiakaslähtöinen palvelun suunnittelu
 • oman ammatillisen osaamisen arviointi
 • kustannusten laskenta ja hinnoittelu
 • verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa
 • viestintä
 • tietoturva
 • immateriaalioikeudet
 • tietosuoja ja salassapitovelvollisuudet

Palvelun toteuttaminen

 • aikataulujen suunnittelu ja noudattaminen
 • työmentelmiin ja työvälineisiin perehtyminen
 • estetiikka
 • asiakaslähtöinen toiminta
 • palvelun toteuttaminen
 • dokumentoinnin työtavat
 • työturvallisuusohjeiden noudattaminen 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla tietylle kohderyhmälle palvelun itse tai työryhmän jäsenenä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaiskulttuurilähtöisesti toimivien tahojen kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita yhden valitsemallaan laajuudella:
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp

Jos opiskelijalla ei ole lainkaan saamenkielen osaamista, suorittaa hän tutkinnon osan Saamen kieli ja kulttuuri, 15 osp kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Esimerkiksi:

 • opintoja avoimessa yliopistossa
 • opintoja Sámi allaskuvlassa
 • vaihto-opintoja jossakin korkeakoulussa 

Esimerkiksi:

 • Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: Saame toisena kielenä 1-6 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen (10 osaamispistettä).

Linkki (Tutkinnon muodostuminen)

Saamenkäsityön osaamisalan tutkintonimike on artesaani.

 

Taideteollisuusalan perustutkinto.png

Ammatilliset tutkinnon osat lähiopetuksena ja verkko-opintoina

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 

 • Saamenkäsityötuotteen valmistaminen

Taideteollisuusalan pakollinen tutkinnon osa 

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 

Taideteollisuusalan perustutkintoon sisältyy valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 90 osp. Duodjiosaamista on mahdollista hankkia ohjattuna oppilaitoksen tuotantotiloissa.

Työelämässä oppimalla 

Opiskelija voi hankkia puuttuvaa osaamista työelämässä. Taideteollisuusalalla työpaikkoja tarjoavat erilaiset yritykset ja yhdistykset. Työelämässä tapahtuvasta oppimisesta laaditaan työpaikan ja oppilaitoksen välinen koulutussopimus. Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee käytännön työtehtäviä henkilökohtaiseen osaamisen suunnitelmaan (HOKS) kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpaikka ohjaa opiskelijaa ja nimeää työpaikkaohjaajan opiskelijan oppimisen varmistamiseksi. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessia säännöllisesti esimerkiksi digitaalisen päiväkirjan muodossa ja jakaa dokumentin ohjaavalle opettajalle.


Projektissa oppimalla 

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia puuttuvaa osaamista suunnittelemalla ja toteuttamalla projekteja. Projektin voi toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden tai työelämän kanssa. Projekti voi olla esimerkiksi tuotekehitystä työelämän tai mahdollisen oman yrityksen tarpeisiin tai tutkivaa, jossa yhteistyökumppanina voi olla esimerkiksi museo. Myös tutustuminen oman suvun tai alueen käsityöperinteeseen ja tekniikoiden opettelu suvun tai alueen taitajien avustuksella on mahdollista toteuttaa projektina. 

Opiskelija laatii projektisuunnitelman, jonka ofelaš-opettaja hyväksyy. Opiskelijalla on mahdollista ehdottaa itselleen duodjebagadalli, joka tarvittaessa neuvoo ja auttaa työskentelyssä. Duodjebagadalli sitoutuu ohjaamaan opiskelijaa ja antaa palautetta koko projektin ajan. 

Projektisuunnitelma sisältää vähintään: 

 • Aihe 
 • Tavoitteet (suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti) 
 • Aikataulu 
 • Projektin toteuttamisen ympäristö 
 • Duodjebagadalli (Tarvittaessa)
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää