Valikko
Taideteollisuusalan pt - saamenkäsityöala, garraduodji

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (OPH-4159-2022)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Saamenkäsityön osaamisala - Garraduojit, saamenkäsityön kovat materiaalit

Hyväksytty johtokunnassa 26.4.2023

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp
Ammattitaitovaatimukset
 • Osaamisen tuotteistaminen
 • Viestinnän toteuttaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8472223

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • työskentelyn ja valmiiden töiden dokumentoiminen erilaisin menetelmin kuten valokuvaamalla, kirjoittamalla, videoimalla ja kuvallisen ilmaisun menetelmin
 • tekijänoikeudet
 • ammattialaan tutustuminen tuotteistamisen ja markkinoimisen näkökulmista
 • oman toiminnan ja valmiiden töiden esittely
 • markkinoinnin suunnittelu
 • digitaalisen sisällön tuottaminen
 • toiminta erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä
 • verkostoituminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä dokumentoimalla ja markkinoimalla omaa ammatillista osaamistaan. Tämä tutkinnon osa sopii luontevasti suoritettavaksi jonkun muun tutkinnon osan kanssa yhtä aikaa tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan duodjiin mm. digitaalisissa ympäristöissä ja arvioidaan omaa toimintaa suhteessa saamelaiskulttuuriin. 

Etenemisen ehdot
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Saamenkäsityöalan tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen
 • Saamenkäsityöalan kulttuuritiedon hankkiminen ja käyttäminen
 • Saamenkäsityöalan materiaalien hankkiminen ja esikäsittely
 • Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607568

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • duodjikulttuuri ja saamelainen tapakulttuuri
 • perustiedot ja -taidot duodjissa
 • luonnosta saatavien materiaalien hankkiminen ja esikäsittely duodjimateriaaliksi
 • työskentelyn esittely
 • ryhmätyöskentely
 • tiedon hankinta työskentelyn tueksi 
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • työturvallinen työskentely
 • saamelaiskulttuuritapahtumiin osallistuminen saamelaisalueella
 • opintomatkat lähialueelle

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä saamenkäsityöalan työtehtävissä. Opiskelija perustelee valintojaan ja työskentelynsä vaikutusta saamenkäsityöalan kulttuuriympäristössä. Hän osoittaa hallitsevansa saamenkäsityömateriaalien hankkimisen ja esikäsittelemisen luonnon luontaisen kiertokulun sekä lupakäytäntöjen mukaisesti.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu kokonaisuudessaan saamelaiseen kulttuuriin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä duodjisanastoa. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu
 • Tuotteen valmistaminen, tilan rakentaminen tai palvelun toteuttaminen
 • Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607409

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • duodjikulttuurin historia ja ilmiöt
 • asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu
 • asiakaslähtöisten tuotteiden valmistaminen
 • kuluttajansuojalaki ja tekijänoikeudet
 • työsuunnitelmien laatiminen
 • tuotteiden valmistamisen kustannusten laskeminen
 • materiaalien hankinta
 • materiaalien ja työvälineiden hankintakanavat
 • jätteiden lajittelu käsityöalalla
 • tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinta
 • työskentelyn dokumentointi ja esittely
 • ryhmätyöskentely
 • sisäinen yrittäjyys
 • työhyvinvointi
 • taideteollisuusalan tapahtumiin osallistuminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä valmistamalla tuotteen, rakentamalla tilan tai toteuttamalla palvelun asiakkaalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Metallisepänalan tuotteiden suunnittelu
 • Metallisepänalan tuotteiden valmistaminen
 • Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607248

  Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • hankitaan taustatietoa työskentelyn tueksi
 • tehdään tarvittavia kustannuslaskelmia ja luonnoksia
 • valmistetaan tarkoitukseensa soveltuvia metallisepänalan tuotteita
 • huolehditaan yhteisesti siisteydestä ja viihtyisyydestä
 • huolehditaan työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla metallisepänalan tuotteen tai tuotteita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osassa perehdytään käsityökalujen tarpeeseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehdot

Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Asiakastyön suunnittelu
 • Asiakastyön valmistaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607241

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • kartoitetaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia ja keskustellaan ammattialan asiakastyöstä 
 • neuvotellaan asiakkaan kanssa suunniteltavan asiakastyön aikataulusta ja kustannuksista 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • laaditaan tarjouksia asiakastöistä 
 • ideoidaan ja suunnitellaan asiakastöitä 
 • laaditaan havainne- tai esityskuvia asiakastöistä 
 • laaditaan teknisiä piirroksia 
 • valitaan materiaalit suunniteltuun tuotteeseen huomioimalla kestävä kehitys 
 • valmistetaan ja viimeistellään asiakastöitä aikatauluja noudattaen 
 • luovutetaan asiakastyöt ja pyydetään palautetta 
 • huolehditaan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja valmistamalla asiakastyön. Osaaminen osoitetaan taideteollisuusalan työtehtävissä. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Malliston suunnittelu
 • Malliston toteuttaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607247

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • hankitaan tietoa ammattialan materiaaleista, tuotantomenetelmistä ja jakelukanavista 
 • esitellään tuotoksia työryhmälle 
 • perehdytään hyvän muotoilun periaatteisiin 
 • määritellään kohderyhmiä  
 • perehdytään immateriaalioikeuksien periaatteisiin 
 • laaditaan koosteita kohderyhmän elämäntyylistä (lifestylestä) 
 • ideoidaan ja luonnostellaan toteutusvaihtoehtoja 
 • tehdään esteettisiä suunnitelmia 
 • suunnitellaan tuotteita 
 • suunnitellaan työn valmistamisen vaiheita 
 • valmistetaan ammattialaan malliston mallikappaleet 
 • lasketaan kustannuksia 
 • hinnoitellaan tuotteita 
 • arvioidaan omaa työskentelyä. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla omaan osaamisalaansa liittyvän malliston. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Erikoistyöhön perehtyminen
 • Erikoisosaamista vaativassa tehtävässä työskentely ja työn laadun varmistaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607242

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • syvennetään aiemmin opittuja saamenkäsityötaitoja 
 • hankitaan tietoa 
 • pohditaan tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • huolletaan ja tarvittaessa valmistetaan työkaluja 
 • varataan työssä tarvittavat parhaiten erikoistyöhön soveltuvat materiaalit, työkalut ja laitteet 
 • dokumentoidaan ja esitellään työskentelyä 
 • käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa 
 • toimitaan ryhmässä 
 • vieraillaan käsityöntekijöiden luona 

Osaamisen osoittaminen ja arviointisuunnitelma
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä perehtymällä johonkin erikoisosaamiseen oman ammattialansa näkökulmasta sekä työskentelemällä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Asiakaspalvelutilanteissa toimiminen
 • Tuotteiden esillepano

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607240

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan työpaikalla:

 • perehdytään tuotteisiin, joita edustetaan 
 • perehdytään oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen 
 • rakennetaan kaupallisia esillepanoja estetiikka huomioiden 
 • esitellään asiakkaalle tuotteita tai palveluja ja ohjataan niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan 
 • palvellaan vieraskielistä asiakasta tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa 
 • toimitaan työyhteisön jäsenenä yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti 
 • otetaan vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä kehitetään asiakaspalvelutaitoja 
 • noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja alan eettisiä periaatteita 
 • toimitaan työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimien oman alansa myyntitapahtuman tai kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Palvelun suunnittelu
 • Palvelun toteuttaminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607400

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina:

 • suunnitellaan taideteollisuusalalle ominaisia palvelua 
 • kartoitetaan kohderyhmän palvelun tarpeita  
 • toimitaan ryhmän jäsenenä 
 • laaditaan palvelun oheismateriaalia 
 • hankitaan tietoa palvelun vaatimista turvallisuus- jne. säädöksistä 
 • hinnoitellaan palvelua 
 • toimitaan palvelutilanteissa
 • vastaanotetaan palautetta palvelusta ja analysoidaan sitä kehittämään omaa toimintaa sen pohjalta 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla osaamisalalle suunnitellun palvelun. Osaaminen osoitetaan taideteollisuusalan näkökulmasta. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käyetään saamenkielistä ammattiasanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisalueen organisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu
Opiskelija
- hankkii yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa
- laatii asiakaslähtöisen toimenpidesuunnitelman ja täsmentää yrityksen tavoitteet
- laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän aseman
- tunnistaa yritystoimintaan liittyvät keskeiset riskit
- ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset ja merkityksen liiketoiminnalle

Yrityksen liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen rakentaminen
Opiskelija
- hankkii liiketoiminnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita
- sopii yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa
- solmii tarvittaessa yhteistyösopimukset vastuut ja velvollisuudet huomioiden

Yrityksessä toimiminen
Opiskelija
- toimii yrittäjänä tai osana yhteistyöverkostoa
- hoitaa sovittua liiketoiminnan osa-aluetta
- ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita
- toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti

Yrityksen toiminnan arviointi ja kehittäminen
Opiskelija
- asettaa toiminnalleen tavoitteita yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti
- tekee rakentavia ja perusteltuja ehdotuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi laatu- ja tulostavoitteet huomioiden
- ottaa suunnitelmissaan huomioon asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073816 (ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa) 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- yrityksen liiketoiminnan suunnitteleminen
- liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen rakentaminen
- yritystoiminnan harjoittaminen omassa yrityksessä tai osana yhteistyöverkostoa
- yrityksen toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla yrityksessä ja kehittämällä yrityksen liiketoimintaa suunnitelman mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin, sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


Ammattitaitovaatimukset


Liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja ideoiminen
Opiskelija
- kartoittaa valitsemallaan alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita
- arvioi kartoituksen pohjalta liiketoimintamahdollisuuksia
- ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset ja merkityksen liiketoiminnalle

Liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen
Opiskelija
- selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä
- kartoittaa liikeideoita ja valitsee niistä toteuttamiskelpoisen
- tekee suunnitelman yrityksen toiminnoista hyödyntäen tarvittaessa asiantuntijoita
- laskee yritystoimintaan liittyviä tuottoja ja kustannuksia sekä suunnittelee rahoitusta
- ottaa suunnittelussa huomioon toimialan lainsäädännön

Verkostoituminen sidosryhmien kanssa
Opiskelija
- valitsee toimintansa kannalta keskeisiä sidosryhmiä
- esittelee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintamallin jollekin keskeiselle sidosryhmälle

Yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen
Opiskelija
- valitsee sopivan yritysmuodon
- laskee tarvittavan rahoituksen
- selvittää yrityksen keskeiset perustamisasiakirjat ja laatii ne

Vahvuuksien ja osaamisen arviointi
Opiskelija
- kartoittaa vahvuutensa toimia yrittäjänä
- esittelee yritystoiminnassa tarvittavan osaamisensa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073817 (ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa) 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- omien vahvuuksien ja osaamisen arvioiminen
- toimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen tutustuminen
-liiketoimintasuunnitelman laatiminen kehittämälleen liikeidealle yksin tai ryhmän kanssa
- sidosryhmien kanssa verkostoituminen
- yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelman kehittämälleen liikeidealle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan liiketoimintasuunnitelmassa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset

 • Yhteyshenkilönä toimiminen
 • Ohjaustilanteisiin valmentautuminen
 • Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073815

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. 

Ammattitaitovaatimukset

 • Käsityötaitojen ohjauksen suunnittelu
 • Käsityötaitojen ohjaus ja ohjauspalveluiden tuotteistaminen
 • Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/7607246

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina.

 • kokeillaan ohjaustoimintaan soveltuvia käsityötekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja
 • tutustutaan erilaisiin ohjaustoiminnassa käytettäviin ohjausmenetelmiin sekä valitaan niistä ohjeiden mukaan kohderyhmälle ja käsityötekniikkaan sopivan
 • laaditaan ohjaussuunnitelmia
 • laaditaan työohjeita
 • lasketaan ohjauspalvelun kustannuksia
 • ohjataan käsityötaitoja asiakasryhmille
 • annetaan palautetta ryhmän työskentelystä
 • arvioidaan omaa työskentelyä
 • suunnitellaan ammattialan ohjauspalveluja
 • etsitään mahdollisia yhteistyötahoja
 • tutustutaan tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöön sekä tekijänoikeuslainsäädäntöön
 • työskennellään työturvallisesti ja huolehditaan työhyvinvoinnista

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla oman ammattialansa käsityötaidon ohjausta asiakkaille, ohjaamalla käsityötä asiakastilanteissa sekä tuotteistamalla käsityöalan ohjauspalvelun. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan käsityötaitojen ohjaukseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

 • Osaamisen kehittäminen
 • Työskentely alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • Laatuvaatimusten huomioiminen
 • Toimiminen alan verkostoissa

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7599352/tutkinnonosat/8073812

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija
- havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
- toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
- noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
- suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa
- havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät
- ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa
- hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi
- osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti
- toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita
- tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen

Osaamistavoitteet
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön.

Opiskelija
- kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
- tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
- perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta
- hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
- kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/. Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta

Osaamistavoitteet
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin.

Opiskelija
- pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita
- ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla
- arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä
- osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa
- hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta
-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Teema 4: Terveysosaaminen

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja.

Opiskelija
- tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä
- tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä
- toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin:
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.

Opiskelija
- osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan TAI
- vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
- kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin:
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/. Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää