Valikko
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp (OPH-4420-2023)

Ruokapalvelun osaamisala, kokki

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2024

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp

Ammattitaitovaatimukset

Työtehtäviin valmistautuminen
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan
• perehtyy työtään koskeviin työpaikan sääntöihin ja toimintatapoihin sekä tietosuoja- ja turvallisuusohjeisiin
• perehtyy ja käyttää työtään koskevia pesuaineita sekä tulkitsee käyttöturvallisuustietoja
• suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä huomioiden työturvallisuuden ja ergonomian
• valmistelee ja siistii asiakas- ja työtiloja sovitulla tavalla
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

Työpisteen kuntoon laittaminen ja tuotteiden valmistaminen myyntiä varten
Opiskelija
• tunnistaa käytettävät raaka-aineet ja niistä valmistettujen tuotteiden arvon sekä käyttötarkoituksen
• arvioi raaka-aineiden laatua aistinvaraisesti sekä ilmoittaa laadun poikkeamista esihenkilölle
• käsittelee, esivalmistaa ja valmistaa erilaisista raaka-aineista tuotteita valmistusohjeen mukaisen määrään
• käyttää veistä työturvallisesti
• käyttää työturvallisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä
• välttää hävikin syntymistä erilaisissa ruoanvalmistuksen tilanteissa sekä jaottelee ylijäämän työpaikan ohjeen mukaan
• on perehtynyt erityisruokavalioihin niin, että pystyy luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä tuotteet sopivat heille
• valmistelee ja siistii myyntipisteen
• pitää huolen myytävien tuotteiden laadusta ja ennakoi ruokien riittävyyttä
• osallistuu seuraavan työvuoron esivalmisteluihin
 •siirtyy seuraavaan annettuun työtehtävään työlistan mukaisesti
• puhdistaa työtiloja käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä
• tunnistaa roolinsa työyhteisön jäsenenä ja toimii yhteistyössä työntekijöiden kanssa
• noudattaa työpaikan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia työtapoja
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• noudattaa työlainsäädäntöä, työpaikan ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Asiakaspalvelussa toimiminen
Opiskelija
• huomioi asiakkaiden saapumisen ja palvelee heitä palvelumallin mukaisesti huomioiden eri asiakasryhmät
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• on perehtynyt työpaikan sosiaalisen median kanaviin ja hyödyntää niitä työssään
• toimii erilaisissa tarjoilu- ja asiakaspalvelutilanteissa
• esittelee, suosittelee ja myy tuotteita
• käyttää myynnin rekisteröinnissä maksujärjestelmää
• tietää käytössä olevat maksutavat ja vastaanottaa maksuvälineitä
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja työpaikkaan.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• toimii astiahuollon tehtävissä ja siistii astiahuollon tilat
• kokoaa, purkaa ja puhdistaa astiapesukoneen
• puhdistaa koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huolehtii niiden kunnosta ja ilmoittaa niiden vioista esihenkilölle
• loppusiivoaa ja järjestää työ- ja asiakastiloja
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8528870 

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan työtehtävissä työryhmän jäsenenä.
Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tuotteita, palvelee asiakkaita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas-­ ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutustutaan saamelaiskulttuuriin ja saamen kieleen.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Raaka-aineiden vastaanotto, varastointi ja käsittely
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan
• ajoittaa ja jaksottaa työnsä ja huomioi seuraavan työvuoron esivalmistelut
• vastaanottaa ja varastoi raaka-aineita ohjeiden mukaisesti
• käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita hävikkiä välttäen ja raportoi hävikin määrän ohjeen mukaisesti
• arvioi raaka-aineiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti
• selvittää raaka-aineiden ja tuotteiden alkuperän ja käyttötarkoituksen
• on perehtynyt raaka-aineiden hintoihin ja tietää tuotteiden hinnan muodostumisen
• noudattaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia toimintatapoja
• tietää toimintaohjeet häiriötilanteissa
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

Lounasruokien ja leivontatuotteiden valmistaminen
Opiskelija
• suunnittelee työvuoronsa työtehtäviä ohjeiden, ennakkotilausten, arvioitujen asiakasmäärien ja lounaslistan mukaan
• perehtyy ja tarvittaessa osallistuu ruokalistan suunnitteluun
• käyttää lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia työpaikan koneita, laitteita ja välineitä ohjeiden mukaisesti ja huolehtii niiden puhdistuksesta
• on perehtynyt ammattikeittiöissä käytettävään GN-mitoitukseen
• käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita
• valmistaa lounaslistan ja arvioidun asiakasmäärän mukaan lounasruokia sekä leivonnaisia hyödyntäen työpaikan perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa
• käyttää tietoa hyvän ravitsemuksen periaatteista
• muuntaa ruokia asiakkaiden erityisruokavalioiden ja toiveiden mukaan
• laittaa lounasruoat esille linjastoon tai noutopöytään hyödyntäen tarpeen mukaan GN-mitoitusta
• huolehtii ruokien riittävyydestä, laadusta ja siisteydestä koko lounaan ajan
• säilyttää raaka-aineita sekä ruokia lounaan aikana oikeissa lämpötiloissa sekä pitää huolen siisteydestä varmistaen asiakasturvallisuuden
• on perehtynyt ruoan kannattavaan ja kestävän kehityksen mukaiseen valmistamiseen
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• seuraa ja dokumentoi lämpötiloja ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, ylijäämäruoan jäähdyttämisessä ja varastoinnissa
• pakkaa tarvittaessa ruokatuotteita ulosmyyntiin työpaikan ohjeen mukaan
• välttää hävikin syntymistä erilaisissa ruoanvalmistuksen tilanteissa sekä käsittelee ylijäämän työpaikan ohjeen mukaan
• huomioi omassa työskentelyssään työturvallisuuden ja ergonomian
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
• muuttaa työskentelyään kiire- ja ruuhkatilanteissa
• tunnistaa roolinsa työyhteisön jäsenenä ja toimii yhteistyössä työntekijöiden kanssa
• noudattaa työlainsäädäntöä, työpaikan ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Asiakaspalvelussa toimiminen
Opiskelija
• kertoo asiakkaille lounaslistan ruokalajit, raaka-aineet ja alkuperän tilanteen mukaan sekä ruokalajien soveltuvuuden erilaisia ruokavalioita noudattaville asiakkaille
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista ja tuotteista, kiittää asiakkaita ja välittää palautteen eteenpäin työpaikan ohjeen mukaan
• on perehtynyt työpaikan sosiaalisen median kanaviin ja hyödyntää niitä työssään
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja työpaikkaan.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• tekee vuoronvaihtoon ja seuraavaan työvuoroon liittyviä tehtäviä
• huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden puhdistuksesta ja toimivuudesta sekä ilmoittaa puutteista esihenkilölle
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä koko työvuoron ajan
• toimii astiahuollon tehtävissä muun työn ohessa
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan
• tiedottaa työtilanteen seuraavaan työvuoroon tulevalle työntekijälle.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8543973

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ravintolan tai suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
Hän vastaanottaa ja käsittelee raaka-­aineita ja muita tuotteita, valmistaa ja laittaa esille lounasruokia sekä toteuttaa omavalvontaa.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelaista ruokaperinnetietoutta hyödynnetään ruokalajien suunnittelussa, valmistuksessa ja valituissa raaka-aineissa mahdollisuuksien mukaan. Tutustutaan saamenkieliseen ruokasanastoon ruokalajien, raaka-aineiden ja asiakaspalvelun osalta. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Päivittäisten työtehtävien suunnittelu
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan  
• suunnittelee ja ajoittaa työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien, varausten ja ennakkotilausten mukaisesti
• noudattaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia toimintatapoja
• tietää tuotteiden hinnan muodostumisen
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

Ruoka-annoksien valmistaminen
Opiskelija
• huomioi omassa työskentelyssään työturvallisuuden ja ergonomian
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
• tunnistaa ja käyttää raaka-aineita sekä arvioi niiden laatua
• esivalmistaa ja valmistaa eri menetelmillä komponentteja annoksiin tai menukokonaisuuksiin hävikkiä välttäen
• valmistaa annosruokia annoskorttien tai ohjeiden mukaan huomioiden tuotteiden maun, värin, rakenteen, muodon ja annoskoon
• laittaa annosruoat esille sovitulla tarjoilutavalla
• muuntaa annoksista asiakkaiden tarpeiden mukaisia erityisruokavalioannoksia
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• seuraa ja dokumentoi lämpötiloja ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, ylijäämäruoan jäähdyttämisessä ja varastoinnissa
• käyttää ja puhdistaa annosruokien valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä
• muuttaa työtapojaan kiire- ja ruuhkatilanteissa
• auttaa muita työntekijöitä tarpeen mukaan
• tunnistaa roolinsa työyhteisön jäsenenä ja toimii yhteistyössä työntekijöiden kanssa
• pakkaa tarvittaessa ruokatuotteita ulosmyyntiin työpaikan ohjeen mukaan
• noudattaa työlainsäädäntöä, työpaikan ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Asiakaspalvelussa toimiminen
Opiskelija
• palvelee asiakkaita liikeidean mukaisesti
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• on perehtynyt työpaikan sosiaalisen median kanaviin sekä arvioi niiden tuottamaa lisäarvoa palvelulle
• ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista ja tuotteista, kiittää asiakkaita ja välittää palautteen eteenpäin työpaikan ohjeen mukaan
• palvelee asiakkaita yhdenvertaisesti ja kohteliaasti
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja työpaikkaan.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä koko työvuoron ajan
• huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden puhdistuksesta ja toimivuudesta sekä ilmoittaa puutteista eteenpäin
• toimii astiahuollon tehtävissä muun työn ohessa
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan
• tiedottaa mahdollisista muutoksista ja tarpeista muille työntekijöille
• tekee vuoronvaihtoon tai seuraavaan työvuoroon liittyvät esivalmistelutehtävät työpaikan ohjeen mukaan
• tiedottaa työtilanteen seuraavaan työvuoroon tulevalle työntekijälle.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8543974

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ruokaravintolan tai henkilöstöravintolan ruoanvalmistustehtävissä tai suurkeittiön edustusruoanvalmistuksessa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille asiakkaiden tilaamia ruoka-­annoksia, suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä, noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä osallistuu asiakaspalveluun.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Saamelaista ruokaperinnettä ja perinteisiä raaka-aineita hyödynnetään ateria- ja annossuunnittelussa sekä toteutuksessa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Alla on kuvattu ne valinnaiset tutkinnon osat, joihin järjestetään opetusta. EPerusteissa julkaistavasta tutkinnon perusteista löytyvät myös muut tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat, joita voidaan HOKSata opiskelijalle, mikäli työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä riittävä ohjaus- ja arviointiosaaminen toteutuvat. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tiedot

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Ammattitaitovaatimukset

Päivittäisten työtehtävien suunnittelu
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan
• suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ennakkotilausten ja varausten mukaan
• noudattaa omavalvonnan ohjeita, seuraa ja dokumentoi lämpötiloja ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa ja varastoinnissa
• tietää tuotteiden myyntihinnan muodostumisen
• on perehtynyt raaka-aineiden hintatasoon
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

À la carte- ruokien esivalmistus ja valmistus
Opiskelija
• suunnittelee vastuullaan olevia tehtäviä ja pystyy uusissa työtilanteissa toimimaan joustavasti
• on perehtynyt sesonkien mukaisiin raaka-aineisiin ja hyödyntää niitä
• on perehtynyt kansallisiin ja kansainvälisiin ruokakulttuureihin ja hyödyntää niitä työssään
• tunnistaa, valitsee ja käsittelee à la carte- ruokalistan annosten raaka-aineita
• tietää gastronomisia ruokalajeja ja käyttää gastronomista sanastoa
• esivalmistaa ja valmistaa eri menetelmillä komponentteja annoksiin tai menukokonaisuuksiin hävikkiä välttäen
• valmistaa samanaikaisesti à la carte- ravintolan ruoka-annoksia annoskorttien tai ravintolan ohjeiden mukaan asiakkaiden tilausten mukaisessa järjestyksessä
• muuntaa annoksista asiakkaiden tarpeiden mukaisia erityisruokavalioannoksia
• muuttaa työtapojaan kiire- ja ruuhkatilanteissa
• toimii yhteistyössä muun henkilöstön kanssa
• huomioi työssään työvallisuuden ja ergonomian
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
• noudattaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintatapoja
• käyttää ja puhdistaa à la carte- ruokien valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• pakkaa tarvittaessa myyntituotteita ravintolan ohjeen mukaan
• noudattaa työlainsäädäntöä, ravintolan ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Asiakaspalvelussa toimiminen
Opiskelija
• on perehtynyt à la carte- listan annoksiin niin, että pystyy esittelemään niitä asiakkaille
• kertoo ravintolan ruokatuotteiden sopivuudesta erityisruokavalioita noudattaville asiakkaille
• palvelee asiakkaita liikeidean mukaisesti huomioiden eri asiakasryhmät
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista ja tuotteista, kiittää asiakkaita ja välittää palautteen eteenpäin ravintolan ohjeen mukaan
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja työpaikkaan.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden puhdistuksesta ja toimivuudesta sekä ilmoittaa puutteista eteenpäin
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä koko työvuoron ajan
• toimii astiahuollon tehtävissä muun työn ohessa
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan
• perehtyy seuraavan työvuoron ennakkotilauksiin ja valmistelee tarvittavia tuotteita
• tiedottaa työtilanteen seuraavaan työvuoroon tulevalle työntekijälle.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8543977

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla monipuolisissa à la carte- ruokaravintolan ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille ruokalistan mukaisia à la carte-annoksia (alku-, pää- ja jälkiruokia sekä ateriakokonaisuuksia) annoskorttia käyttäen ja gastronomian periaatteita hyödyntäen.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.
 
Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Saamelaista ruokaperinnettä ja raaka-aineita käytetään annossuunnittelussa siten, että perinteisistä ruokalajeista modernisoidaan à la carte käyttöön sopivia annoksia ja ateriakokonaisuuksia.

Etenemisen ehdot

Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset 

Työtehtäviin valmistautuminen
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan
• suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä
• valmistelee ja siistii asiakas- ja työtiloja sovitulla tavalla
• valmistaa eri jalostusasteella olevista raaka-aineista kahvilan tuotteita
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• käyttää kahvilan koneita ja laitteita ja huolehtii niiden puhdistuksesta
• laittaa tuotteita esille ohjeen ja liikeidean mukaisesti sekä huolehtii niiden laadusta ja riittävyydestä
• merkitsee tarvittavat hinta- ja tuotetiedot
• on perehtynyt kahvilan omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä
• on perehtynyt kahvilan sosiaalisen median kanaviin sekä arvioi niiden tuottamaa arvoa palveluille
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

Asiakaspalvelu, tuotteiden myynti ja myynnin rekisteröinti
Opiskelija
• huomioi asiakkaiden saapumisen ja palvelee heitä palvelumallin mukaisesti huomioiden eri asiakasryhmät
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• esittelee, suosittelee ja myy kahvilan tuotteita
• käyttää maksujärjestelmää, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita käytössä olevilla maksutavoilla
• kertoo luotettavasti erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille soveltuvista tuotteista
• on perehtynyt erilaisten kahvien, teen ja muiden juomien valmistukseen ja valmistaa niitä asiakkaiden tilausten mukaan
• huomioi toiminnassaan työturvallisuuden ja ergonomian
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
• muuttaa työtapojaan kiire- ja ruuhkatilanteissa
• huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä koko työvuoron ajan
• ottaa vastaan palautetta palvelusta ja tuotteista sekä välittää palautteet eteenpäin ohjeen mukaan
• pakkaa tarvittaessa ruoka- ja juomatuotteita ulosmyyntiin ohjeen mukaan
• välttää hävikin syntymistä ja jaottelee ruokatuotteiden ylijäämän ohjeen mukaan
• huomioi asiakkaan lähdön ja kiittää asiakasta
• noudattaa työlainsäädäntöä, kahvilan ohjeita ja laatuvaatimuksia
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja kahvilaan.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• siistii ja järjestää kahvilan asiakas- ja työtiloja
• valmistelee seuraavaa työvuoroa huomioiden ennakkotilaukset, varaukset ja tarpeet
• toimii astiahuollon tehtävissä muun työn ohessa
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan
• osallistuu kahvilan myynnin tilitykseen
• tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet seuraavaan työvuoroon tulevalle työntekijälle kahvilan ohjeen mukaan.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8544330

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kahvilassa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
Hän kunnostaa asiakas-­ ja työtiloja, valmistaa tuotteita ja laittaa niitä esille, myy tuotteita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas-­ ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelainen ruokaperinne, raaka-aineet ja perinteiset juhlat otetaan huomioon kahvilatuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Perinteisistä tuotteista kehitetään kahvilapalveluihin sopivia tuotteita. Tutustutaan saamenkieliseen kahvilasanastoon.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Työtehtäviin valmistautuminen
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii omasta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan
• suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä
• huomioi työssään työturvallisuuden ja ergonomian
• kunnostaa ja siistii työpisteen myyntikuntoon
• varustaa myyntitiskin siihen kuuluvilla tuotteilla, raaka-aineilla ja tarvikkeilla
• on perehtynyt omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

Katu- ja pikaruokatuotteiden valmistaminen
Opiskelija
• valmistelee ja valmistaa katu- ja pikaruokayrityksen tuotteita menekin huomioiden
• käyttää yrityksen koneita ja laitteita ja huolehtii niiden puhdistuksesta
• huomioi toiminnassaan työturvallisuuden ja ergonomian
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä   
• arvioi menekkiä, pitää huolen tuotteiden riittävyydestä ja laadusta sekä valmistaa tarvittaessa lisää
• valmistaa erityisruokavalioiden mukaisia tuotteita
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• muuttaa työtapojaan kiire- ja ruuhkatilanteissa
• noudattaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia toimintatapoja.

Asiakaspalvelu, tuotteiden myynti ja myynnin rekisteröinti
Opiskelija
• huomioi asiakkaiden saapumisen ja palvelee heitä liikeidean mukaisesti huomioiden eri asiakasryhmät
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• esittelee, suosittelee ja myy tuotteita
• käyttää maksujärjestelmää, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita käytössä olevilla maksutavoilla
• kertoo luotettavasti erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille soveltuvista tuotteista
• pakkaa tuotteita ulosmyyntiin yrityksen ohjeen mukaan
• ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista ja tuotteista sekä välittää palautteet eteenpäin ohjeen mukaan
• huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä koko työvuoron ajan
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja pikaruokayritykseen
• noudattaa työlainsäädäntöä, yrityksen ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• tekee vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyvät esivalmistelutehtävät ohjeen mukaan
• puhdistaa koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huolehtii niiden kunnosta ja ilmoittaa puutteista esihenkilölle
• toimii astiahuollon tehtävissä muun työn ohessa
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan
• loppusiivoaa ja järjestää työ- ja asiakastiloja
• tiedottaa työtilanteen seuraavaan työvuoroon tulevalle työntekijälle.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8544331

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelu- ja ruoanvalmistustehtävissä toimimalla katu-­ ja pikaruokayrityksessä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, varustaa myyntitiskin, valmistaa tai valmistelee tuotteita, myy tuotteita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas-­ ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Modernisoidaan perinteisistä raaka-aineista katu- ja pikaruokapalveluihin sopivia annoksia ja ateriakokonaisuuksia, ja perinteiset raaka-aineet ovat keskeisessä osassa ateriasuunnittelua.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Tilausmääräyksiin perehtyminen ja ruokien valmistusvaiheiden suunnittelu
Opiskelija
• tulee työvuoroon ajoissa ja on valmis työtehtäviin vuoron alkaessa
• huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja ulkoisesta olemuksestaan
• tutustuu tilausmääräyksiin ja tilaisuuksia koskeviin ohjeisiin
• suunnittelee, ajoittaa ja jaksottaa työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti
• on perehtynyt kansallisiin ja kansainvälisiin ruokakulttuureihin ja hyödyntää niitä työssään
• tietää asiakasryhmäkohtaisen annoskoon ja muokkaa ja muuntaa ruokaohjeita sen mukaisesti
• hinnoittelee tuotteen tarvittaessa
• on perehtynyt työpaikan sosiaalisen median kanaviin ja hyödyntää niitä työssään
• tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.

Tilaus- ja juhlaruokien esivalmistus ja valmistus
Opiskelija
• tunnistaa ja käyttää raaka-aineita sekä arvioi niiden laatua
• organisoi ja ajoittaa ruoanvalmistustehtävänsä tilaisuuksiin laadittujen aikataulujen mukaisesti niin, että varmistaa tuotteiden laadun sekä taloudellisuuden
• esivalmistaa ja valmistaa ruokalajeja ja leivonnaisia hävikkiä välttäen
• valmistaa tilattuihin erityisruokavalioihin sopivat tuotteet
• noudattaa sovittuja annoskokoja
• pakkaa tarvittaessa kuljetusta varten ruokatuotteet asianmukaisiin kuljetus- ja tarjoiluastioihin ja huolehtii sovituista merkinnöistä
• noudattaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia toimintatapoja
• huomioi työssään työturvallisuuden ja ergonomian
• ylläpitää työympäristön yleistä turvallisuutta ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
• muuttaa työtapojaan kiire- ja ruuhkatilanteissa
• noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
• noudattaa työlainsäädäntöä, työpaikan, ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Tilaus- ja juhlaruokien esille laitto
Opiskelija
• viimeistelee ja laittaa esille tilaisuuksien ruokalajeja asiakkaan kanssa sovitulla tarjoilutavalla
• noudattaa tilaisuuden aikataulua ja tarvittaessa muuttaa työtapaansa
• järjestää noutopöydän aloituspisteet ja tuotteet oikeaan järjestykseen huomioiden asiakasmäärän
• huolehtii ruokien riittävyydestä ja tarjoiluastioiden täydentämisestä koko tilaisuuden ajan
• laittaa tilausruokia esille lautasille tai vadeille
• toimii asiakaspalvelussa sovitulla tavalla
• palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• esittelee ruokatuotteita tarjoiluntilanteessa
• ottaa vastaan palautetta palveluista ja tuotteista, kiittää niistä ja välittää palautteen eteenpäin työpaikan ohjeen mukaan
• ennakoi ja tunnistaa haastavia palvelutilanteita sekä pyrkii ratkaisemaan niitä  
• tekee vuorossa vastuullaan olevat työt ja auttaa muita
• pakkaa tarvittaessa ruokatuotteita ulosmyyntiin työpaikan ohjeen mukaan
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja työpaikkaan.

Työvuoron päättäminen
Opiskelija
• esivalmistaa ja valmistaa seuraavan työvuoron tai päivän ennakkotilauksien tuotteita
• toimii astiahuollon tehtävissä muun työn ohessa
• siistii ja järjestää työympäristön
• huomioi asiakkaan tiloissa toimiessaan tilan normaalin käyttötarkoituksen sekä kunnioittaa sovittuja ohjeita ja yksityisyyttä
• lajittelee jätteet muun työn ohessa ohjeen mukaan
• puhdistaa kuljetusastiat ohjeen mukaan.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tutkinnonosat/8544335
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan ennalta varattujen tilaus- ja juhlatilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille laadukkaita tilaus- ja juhlaruokia tilausmääräysten sekä tilauksien luonteen mukaisesti.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Opiskelija suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Hygieniaosaamisen ammattitaitovaatimuksesta ei voida poiketa.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Saamelainen ruokaperinne huomioidaan tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Etenemisen ehdot

Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tästä samasta perustutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutettavat paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita 5-15 osp: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää