Valikko
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
EtusivuOpiskelijalleOsaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ja opetussuunnitelmatAmmatilliset perustutkinnotLuonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp (OPH-4849-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa xx.x.2024

Pakolliset tutkinnon osat, 70-85 osp

Ammattitaitovaatimukset

Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys
Opiskelija
- ymmärtää kestävän kehityksen ulottuvuudet omassa toiminnassaan
- selvittää alan, työpaikan tai oman työtehtävän ympäristövaikutuksia
- arvioi ja vertailee toimintaan liittyviä kestävän kehityksen ratkaisuja
- valitsee parantamiskohteen ja arvioi muutoksen vaikutuksia
- huomioi jatkuvan parantamisen merkityksen
- ymmärtää kierrätyksen ja kiertotalouden merkityksen luonnonvarojen ja materiaalin kestävässä kuluttamisessa
- toimii energiaa ja vettä säästäen työssään
- minimoi syntyvää jätettä sekä lajittelee, kierrättää ja uusiokäyttää materiaaleja.

Toimintaympäristö
Opiskelija
- tunnistaa paikallisen toimintaympäristönsä erityispiirteet
- tunnistaa ajankohtaisia luonto- ja ympäristöaiheita
- ymmärtää perustiedot globaaleista ympäristöongelmista ja niiden vaikutuksen omaan toimintaympäristöönsä
- ymmärtää perustiedot ilmastonmuutoksesta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa toimintaympäristössä
- noudattaa voimassa olevaa luonto- ja ympäristöalan lainsäädäntöä
- toimii jokamiehenoikeuksien ja lupakäytänteiden mukaisesti
- noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työlainsäädännön ja työehtosopimuksien pohjalta.

Ekologian perusteet ja lajintuntemus
Opiskelija
- tunnistaa ekosysteemejä ja niiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää aineiden kierron ekosysteemissä
- ymmärtää lajien väliset riippuvuussuhteet
- tunnistaa eri lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- tunnistaa suojeltuja ja uhanalaisia lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen.

Maastossa liikkuminen ja työskentely
Opiskelija
- tunnistaa työhön ja toimintaympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit
- osaa alallaan tarvittavat maastossa toimimisen perustaidot
- käyttää erilaisia suunnistusvälineitä, karttaa ja kompassia sekä digitaalisia paikantamisvälineitä
- valitsee, käyttää ja huoltaa maastossa liikkumisen varusteet ja välineet
- käyttää tarvittavia koneita ja välineitä
- toimii maastossa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
- toimii luonnossa ympäristöä kunnioittaen ja minimoi toimintansa vaikutukset ympäristöön
- huolehtii omasta hyvinvoinnistaan
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7847891

 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö koostuu kahdesta osakokonaisuudesta, jotka ovat:
1) maastossa liikkuminen ja työskentely
2) luonnontuntemus ja ympäristövastuullisuus

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ovat niin laaja-alaisia, että niiden osoittaminen työpaikalla on erittäin haasteellista. Tämän vuoksi tutkinnon osan näyttö suoritetaan pääasiallisesti koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osaan sisältyy ”johdanto saamenkulttuuriin” (3 osp) sekä ”poronhoidon perusteet” (2 osp). Poronhoidon perusteiden lähtökohtana on perinteinen saamelainen poronhoito ja opintojen yhteydessä vieraillaan mm. poroerotuksessa. Saamelaiskulttuuri sisältyy keskeisesti myös kestävän kehityksen opetukseen, jossa käsitellään kulttuurista kestävyyttä nimenomaan saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Lisäksi saamelaiskulttuuri sisältyy läpileikkausperiaatteella maastossa toimimisen taitojen opetukseen.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset

Luonto-ohjelmapalvelun järjestäminen
Opiskelija
- suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa luonto-ohjelmapalveluita erilaisille asiakasryhmille oman tehtävänsä mukaisesti
- laatii palvelulle kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjan 
- laatii muut tarvittavat asiakirjat 
- hinnoittelee palvelun ja arvioi siihen vaikuttavat kustannukset
- tunnistaa luontoalan sidosryhmiä ja verkostoja
- valitsee ja valmistelee luonto-ohjelmapalveluun sopivia kohteita
- tekee tapahtumapaikan purkamisen ja siistimisen sekä varusteiden ja välineiden huollon.

Ohjaaminen
Opiskelija
- ohjaa ryhmää
- huomioi vieraiden kulttuurien erityispiirteet
- kertoo paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä ja paikallisesta kulttuurista
- ohjaa asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä
- käyttää toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ryhmää ohjatessaan
- huolehtii omasta ja asiakkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Asiakaspalvelu
Opiskelija
- esiintyy luontevasti ja vuorovaikutteisesti
- huomio tasapuolisesti koko asiakasryhmän
- reagoi välittömään asiakaspalautteeseen rakentavasti
- kerää asiakaspalautteen tapahtuman jälkeen ja tekee kehittämisehdotuksia sen pohjalta 
- noudattaa yrityksen antamia asiakaslupauksia ja laatutavoitteita. 

Luonnontuntemus
Opiskelija
- hyödyntää luontoympäristön paikallisia erityispiirteitä
- hyödyntää työssään luontoa hyvinvoinnin tuottajana
- tunnistaa eri lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- ohjaa asiakkaita tekemään havaintoja luonnosta. 

Luonnossa liikkuminen
Opiskelija
- liikkuu luonnossa erilaisia välineitä ja liikkumismuotoja käyttäen 
- ohjaa ryhmäänsä käyttämään erilaisia luonnossa liikkumisen välineitä 
- liikkuu luonnossa turvallisesti ja vastuullisesti
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Vastuullisuus
Opiskelija
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
- ymmärtää oppaana toimimisen vastuullisuuden
- toimii huomioiden toimintaan vaadittavat luvat ja lainsäädännön.


Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132802

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan työpaikalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelaiskulttuuri on keskeisessä osassa paikallistuntemuksessa, jossa tutustutaan saamelaisalueen kyliin, niiden kulttuurihistoriaan ja nykypäivään. Myös tapahtumajärjestelyiden pohja rakentuu alueen saamelaiskulttuuriin perustuvien kulttuuritapahtumien ympärille.

Asiakas- ja opastuspalveluiden toteutuksessa korostetaan kestävän matkailun periaatteita. Saamelaisalueella kestävyyteen sisältyy oleellisesti myös saamelaiskulttuurin huomioiminen kulttuurisesti kestävällä tavalla. Opastamisharjoituksissa opastamiskohteet keskittyvät saamelaiskulttuurin kannalta merkittävien kohteiden ympärille. Opiskelijat etsivät tietoa kohteista ja jakavat tätä tietoa muille. Opastamisharjoituksia harjoitellaan sekä suomen että englannin kielellä.

Inarin alueen matkailullinen vetovoima perustuu vahvasti saamelaiskulttuuriin. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on, että ohjelmapalveluyrityksen arvot ja toiminta tukisivat vahvasti opetuksessa korostettuja arvoja. Myös opiskelija voi viedä tietämystä saamelaiskulttuurista työssäoppimispaikalle.

Etenemisen ehto
EA1-kurssi tai sitä vastaavat taidot sekä hygieniapassi on suositeltavaa olla suoritettuna ennen työelämässä oppimista.

Ammattitaitovaatimukset

Paliskunnassa työskenteleminen
Opiskelija
- suunnittelee työskentelynsä paliskunnassa poroisännän, työnjohtajan tai muun esimiehen alaisuudessa siten, että työpanos hyödyttää työyhteisöä
- osallistuu paliskunnan päätöksentekoon ja muihin demokraattisiin prosesseihin
- kertoo paliskuntansa alueesta, sen käytöstä ja työyhteisöistä
- toimii paliskunnan, tokkakunnan tai muun ryhmän jäsenenä oman asemansa mukaisesti
- noudattaa sovittuja työaikoja, ohjeita ja ammattietiikkaa.

Oma alue, vuodenkierto ja perinteinen käyttö
Opiskelija
- perustelee paliskuntansa alueen laidunkierron, poronhoidon rakenteet ja laiduntamisen
- toteuttaa työskentelynsä paliskunnassa poroisännän, työnjohtajan tai muun esimiehen alaisuudessa siten, että työpanos hyödyttää työyhteisöä
- kulkee paliskuntansa, tokkakuntansa tms. alueella kävellen tai maastoajoneuvoilla vastuullisesti ja vakiintuneiden hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon porojen vuodenaikaan liittyvän käyttäytymisen ja tarpeet.

Vastuullisuus
Opiskelija
- lajittelee, kierrättää ja hävittää työssään syntyvät jätteet kiertotaloutta edistäen
- valitsee työvälineet, -menetelmät ja materiaalit välttäen kielteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia
- toimii työyhteisön päätöksiä ja perinteitä noudattaen
- toimii työssään siten, että oma, työryhmän ja porojen turvallisuus ja hyvinvointi varmistuu.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7846213/reformi/tutkinnonosat/7847894

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Vastuullisuus
- alan käyttömateriaalien lajittelu, kierrätys ja hävittäminen
- työyhteisön hyvinvointi

Paliskunnan organisaatio
- paliskunta organisaationa
- porotalousyrittäjän tehtävät ja vastuut
- muistiinpanot ja alan asiakirjat

Perinnetaidot
- perinteisten porotuotteiden tuotanto ja työvaiheet

Työskentely paliskunnassa, TEO
- poronhoitovuoden työskentelyn suunnittelu
- paliskunnan, omiin poronhoitotöihin ja talkootöihin osallistuminen
- muistiinpanot töistä ja kuluista
- paliskunnan laidunkierto
- työn ja oppimisen raportointi
- paliskunnan tekemien valintojen pohdinta laidunkierron, työnjaon ja muun toiminnan osalta

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö koostuu kahdesta näyttötilaisuudesta, jotka ovat:
- työskenteleminen paliskunnan määräämissä tehtävissä
- kirjalliset dokumentit työn suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kehittämiskohteista

Näyttö suoritetaan käytännön työn ja raportoinnin osalta työpaikalla, ja suunnittelun ja kehittämisen osalta oppilaitoksella. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronhoito itsessään on keskeinen osa saamelaista kulttuuria. Tutkinnon osan keskeinen sisältö on poronhoidon yhteisöön, alueeseen, perinteisiin ja kulttuuriin kasvaminen.

Etenemisen ehto
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Ammattitaitovaatimukset

Vuosikierron mukaiset tehtävät
Opiskelija
- suunnittelee ja tekee poronhoidon vuosikierron mukaiset työtehtävät poronhoitolain ja -asetuksen mukaisesti ja poromerkkijärjestelmän huomioiden
- tekee havaintoja porojen laiduntamiseen käytettyjen alueiden kunnosta
- hankkii tarvittaessa rehua ja huolehtii porojen lisäruokinnasta
- valitsee eloporonsa varmistaakseen optimaalisen porokarjan rakenteen
- tekee porotalouden harjoittajalle kuuluvat taloushallinnon tehtävät ja seuraa porotalouden rahoituslainsäädäntöä
- seuraa ja arvioi työn tulosta ja ajankäyttöä
- seuraa oman porotaloutensa kannattavuutta
- myy suoramyyntituotteita säädösten mukaisesti
- toimii porovahinkotilanteissa ja tunnistaa vahinkojen syitä
- käyttää, huoltaa ja korjaa poronhoidossa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä
- lajittelee, kierrättää ja hävittää syntyvän jätteen kiertotaloutta edistäen
- tunnistaa työympäristön vaarat ja noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Porojen käsittely
Opiskelija
- käsittelee poroja vuodenkierron eri työvaiheissa
- huolehtii porojen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista niin, että poroja ei tarpeettomasti häiritä ja että niiden luontainen käyttäytyminen mahdollistuu
- tulkitsee poron ikään, sukupuoleen ja vuodenaikoihin liittyvää käyttäytymistä
- seuraa poron ravitsemuksen ja käyttäytymisen välistä suhdetta
- tunnistaa porojen yleisimpiä sairauksia
- ennaltaehkäisee poron sairauksien syntyä ja leviämistä
- välttää eläinten käsittelyssä tarpeetonta kipua ja kärsimystä sekä noudattaa voimassa olevia säädöksiä.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7846213/reformi/tutkinnonosat/7847895

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Vuodenkierron työtehtävät (20 osp)
- porojen käsittely ja hoito
- siitosporojen valinta
- materiaalien talteenotto ja jatkokäsittely
- porojen ravinto- ja laiduntilanteen tarkkailu, porojen ravinnonsaannin varmistaminen, tarvittaessa ruokkiminen
- porovahinkotilanteissa toimiminen
- käyttämällä, huoltamalla ja korjaamalla moottorikelkkaa, mönkijää ja muita koneita ja laitteita
- rakenteiden tekeminen, huolto ja korjaus

Porotalousyrittäjyys (15 osp)
- porotaloutta koskeva lainsäädäntö
- maankäyttöä ohjaava lainsäädäntö, laiduntutkimus
- ajankohtaiset porotaloutta käsittelevät tapahtumat, esim. poroparlamentti
- poronomistajan taloushallintotehtävät (
Tuotteistaminen, hinnoittelu ja markkinointi)
poron elintoiminnot, sairauksien ennaltaehkäiseminen, tunnistaminen ja hoitaminen
ensiaputaidot (EAI ja EAII vastaavat taidot)

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö koostuu kahdesta näyttötilaisuudesta, jotka ovat: 
- kauden poronhoitotyöt
hallintoon ja yrittämiseen liittyvät tiedot

Näyttö suoritetaan myyntierotukseen liittyvien töiden osalta työpaikalla ja hallintoon ja yrittämiseen liittyvien tietojen osalta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronhoito itsessään on keskeinen osa saamelaista kulttuuria. Saamelaisaluetta koskeva lainsäädäntö, saamelaiset perinteiset työtavat ja luonnontuntemus sisältyvät opetukseen.

Etenemisen ehto
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Valinnaiset tutkinnon osat, 60-75 osp

Ammattitaitovaatimukset

Ohjelmapalvelun suunnitteleminen ja valmisteleminen
Opiskelija
- valitsee ja varmistaa eläimen sopivuuden luontoalan ohjelmapalveluun
- suunnittelee oman työnsä toimintasuunnitelman mukaisesti
- ennakoi riskejä ja laatii kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuussuunnitelman
- seuraa ohjelmapalvelun kustannuksia ja hinnoittelee palvelutuotteen
- toimii säädösten mukaisesti.

Ohjelmapalvelussa työskenteleminen
Opiskelija
- valmistelee eläimen ohjelmapalveluun
- käyttää ja huoltaa tarvittavia varusteita
- neuvoo asiakasta eläimen kanssa toimimisessa
- kertoo eläimen hyvinvoinnista ja elinympäristöistä
- kertoo asiakkaalle toimintaympäristön historiasta ja kulttuurista
- toimii asiakaspalvelutilanteissa vuorovaikutteisesti ja selkeästi
- hoitaa palvelutilanteen myös vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- noudattaa turvallisuusvaatimuksia niin asiakkaiden kuin eläinten kanssa
- havainnoi palvelutilanteita ja esittää kehittämisehdotuksia.

Eläimen hyvinvointi
Opiskelija
- tekee päivittäisiä eläintenhoitotöitä
- tarkkailee ja tarvittaessa edistää eläimen hyvinvointia
- ruokkii eläimiä lajityypillisesti, ravinnontarpeen huomioiden
- tunnistaa sairaan eläimen ja tilaa eläinlääkärin tarvittaessa
- tunnistaa eläimen olosuhdevaatimukset ja havainnoi poikkeamat
- huomioi työskentelyssä eläimen hyvinvoinnin ja lajinomaisen käyttäytymisen
- kuljettaa eläintä säädöksien mukaisesti.

Vastuullisuus
Opiskelija
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
- ymmärtää oppaana toimimisen vastuullisuuden
- toimii huomioiden toimintaan vaadittavat luvat ja lainsäädännön.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132808

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Poron hoitaminen aitauksessa
- poroja ventäminen ja hoitaminen aitauksissa
- porojen ruokkiminen ja hyvinvoinnin tarkkailu
- ajoporojen valinta
- porojen hoitamisessa tarvittavien rakenteiden tekeminen ja huoltaminen
- ruokinnassa tarvittavan rehun menekin laskeminen ja käytön suunnittelu.

Poromatkailutapahtumassa toimiminen
- ajoporojen kouluttaminen
- matkailutapahtuman valmistelu ja toteuttaminen
- kustannusten selvittäminen ja hinnoittelun periaatteet
- eläinten hyvinvointia ja porojen kuljettamista koskeva lainsäädäntö
- matkailun turvallisuus- ja laatutekijät
- välineet ja niiden käyttötavat (mm. hihnat, pangat, länget, reet, solmut)
- erilaiset poromatkailuyritykset.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä poromatkailutapahtumassa käsittelemällä ja hoitamalla poroja sekä palvelemalla asiakkaita. Tilanteeseen kuuluu myös erilaisten välineiden sekä laitteiden käyttöä ja huoltoa ja matkailutapahtuman valmistelua. Ammattitaidon osoittamiseen osallistuminen edellyttää matkailun turvallisuusmääräysten noudattamista.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältö perustuu perinteisiin saamelaisiin tapoihin käyttää poroja ajokkaina.

Etenemisen ehto
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848280
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848281

Ammattitaitovaatimukset

Kalastuksen perustaidot
Opiskelija
- tunnistaa yleisimmät kalalajit, niiden elintavat ja elinympäristövaatimukset
- noudattaa kalastusta, kalankäsittelyä ja vesillä liikkumista koskevaa lainsäädäntöä työssään
- valitsee ajankohtaan ja tavoitteeseen sopivan pyyntimenetelmän vuodenajan mukaan.

Kalastus
Opiskelija
- käsittelee, asettaa ja huoltaa erilaisia pyydyksiä
- kalastaa sopivalla pyyntimenetelmällä
- käsittelee kalat oikealla tavalla hygieenisesti
- havainnoi kalavesien kuntoa ja ilmoittaa havainnoistaan.

Asiakaspalvelu
Opiskelija
- ennakoi riskejä ja laatii kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuussuunnitelman
- kertoo asiakkaille kaloista ja niiden elintavoista, elinympäristövaatimuksista, kalastusmenetelmistä ja kalastuskulttuurista
- auttaa hätätilanteessa sekä onnettomuuden ja sairauskohtauksen sattuessa.

Vastuullisuus
Opiskelija
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
- ymmärtää oppaana toimimisen vastuullisuuden
- toimii huomioiden toimintaan vaadittavat luvat ja lainsäädännön.

 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7847891

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan joko koulun tapahtumien yhteydessä tai työpaikalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Kalastus on perinteinen saamelainen elinkeino ja yhä tänä päivänä kotitarve- ja vapaa-ajankalastus perustuu perinteisiin kalastusmenetelmiin: verkko-, viehe- ja koukkukalastukseen. Kalan jalostuksessa huomioidaan myös perinteiset saamelaiset menetelmät suolaus sekä lämmin- ja kylmäsavustus. 

Saamelaiskulttuuri on esillä läpileikkausperiaatteella kaikessa opetuksessa sanastona, tarinoina, perinteisten kalastusvälineiden ja -menetelmien sekä ruoan valmistustapojen kuvauksessa.

Etenemisen ehdot
18-vuotta täyttäneellä tulee olla kalastuksenhoitomaksu suoritettuna.


Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848289
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848290
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848291
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848294

Ammattitaitovaatimukset

Töiden suunnittelu ja valmistelu
Opiskelija
- suunnittelee aidat ja muut rakenteet säännöllistä tarha- tai maastoruokintaa varten sekä huoltaa ja korjaa niitä
- suunnittelee rehujen hankinnan ja jakelun ottaen huomioon porojen ravinnon tarpeen, rehun kuljetuksen, säilytyksen ja ruokintaolosuhteet
- suunnittelee ja toteuttaa porojen kuljetuksen ja sijoittelun tarhoihin tai ruokintapaikoille maastossa sekä porojen siirtämisen takaisin luonnonlaitumille
- suunnittelee ruokinnassa syntyvien jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja hävittämisen kiertotaloutta edistäen.

Ruokintapaikat
Opiskelija
- ruokkii poroja tarhassa tai maastossa ympäristön sekä työntekijöiden ja porojen terveyden ja hyvinvoinnin huomioon ottaen
- huolehtii porojen veden tai puhtaan lumen saannista
- toimii ergonomisesti ja noudattaa turvallisuusohjeita
- arvioi poron hoidon tarpeen ja toimii tarvittaessa eläinlääkärin ohjeiden mukaan porojen lääkitsemisessä ja muussa hoidossa
- hätälopettaa poron eläinsuojelusäädösten mukaisesti.

Seuranta ja kauden päätöstyöt
Opiskelija
- seuraa talviruokinnan kustannuksia ja tarvittaessa esittää muutoksia niin, että toiminta on taloudellisesti perusteltua
- järjestää ja toteuttaa tarhauksen tai maastoruokinnan maa-alueen siivouksen ja jätehuollon suunnitelman mukaisesti
- huoltaa ja varastoi uudelleen käytettävät materiaalit, työkalut ja välineet.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135244

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Porojen ruokkiminen ja rakenteet
- porojen ruokinnassa tarvittavien rakenteiden ja laitteiden huoltaminen ja rakentaminen
- rehujen hankinta, säilytys ja kuljetus
- porojen ruokkiminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
- rehun menekin ja hintojen laskeminen sekä rehujen käytön suunnittelu

Vastuullisuus
- eläinten hyvinvointia ja porojen kuljettamista koskeva lainsäädäntö
- porojen ruokintaan liittyvät ympäristösäädökset
- ruokinta-alueiden siivous ja puhdistus sekä ruokinnan jätehuolto
- materiaalien, työkalujen ja -välineiden huolto ja varastointi

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla porojen talviruokintaa. Tilanteeseen kuuluu myös erilaisten välineiden, rakenteiden sekä laitteiden käyttöä ja huoltoa.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelaiskulttuurin ylläpitäminen ja kehittyminen riippuu työelämässäoppimispaikasta. Oppilaitoksella annettavassa opetuksessa korostetaan saamelaiskulttuuriin kuuluvaa ihmisen, yhteisön, poron ja luonnon yhteenkuuluvuutta ja kunnioitusta. 

Etenemisen ehto
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja ja rehuja.

Ammattitaitovaatimukset

Töiden suunnittelu ja valmistelu
Opiskelija
- suunnittelee, valmistelee ja raportoi oman vasotustyönsä
- huomioi jätehuollon sekä ympäristön- ja eläinsuojelun säädökset ja näkökohdat
- valmistelee, huoltaa ja kunnostaa käytettävät aidat, muut rakenteet ja paikat.

Porojen hoitaminen vasotusaidassa
Opiskelija
- toteuttaa porojen ruokinnan tai varmistaa muun ravinnon saannin vasotusaidassa
- huolehtii porojen veden tai puhtaan lumen saannista
- huolehtii vasotusalueen hygieniasta ja sen ympäristön siisteydestä
- huolehtii porojen hyvinvoinnista niin, että poroja ei tarpeettomasti häiritä ja että luontainen käyttäytyminen mahdollistuu
- huomioi sää- ja keliolosuhteet töiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa
- torjuu ja ennaltaehkäisee tauteja, sairauksia ja tapaturmia
- seuraa ja tulkitsee vaatimen käyttäytymistä ja sopeuttaa työnsä ja toimenpiteet sen mukaan
- toimii ergonomisesti, turvallisesti ja hygieenisesti.

Porojen merkitseminen
Opiskelija
- määrittelee vasan omistajan
- määrittelee merkitsemisajankohdan vasan kasvun ja kehitysvaiheen mukaan käytettävään merkitsemismenetelmään sopivasti
- tekee porolle korvamerkin välttäen tarpeetonta kipua ja kärsimystä
- järjestää ja toteuttaa porojen maastoon päästämisen ajankohdan, menetelmän ja reitit poronhoitolain mukaisesti niin, että toiminta on turvallista vaatimille, vasoille ja ympäristölle.

Kauden päätöstyöt
Opiskelija
- purkaa tai muulla tavoin huoltaa ja hoitaa käytettävät aidat, muut rakenteet ja paikat
- lajittelee, kierrättää ja hävittää jätteet kunnallisen jätehuoltojärjestelmän mukaisesti
- varastoi uudelleen käytettävät materiaalit ja välineet.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135245

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Porojen tarhaaminen ja rakenteet
- porojen vasottamisessa tarvittavia rakenteita ja laitteita
- työskentelemällä rehujen hankinnassa, säilytyksessä ja kuljetuksessa
- ruokkimalla poroja ja huolehtimalla niiden hyvinvoinnista
- laskemalla ruokinnassa tarvittavan rehun menekkiä ja hintoja sekä suunnittelemalla rehun käyttöä.

Vasojen merkitseminen
- työskentelemällä vasojen merkinnässä omistajan tunnistamisesta merkitsemiseen
- työskentelemällä merkinnän jälkitöissä (porojen päästäminen maastoon, aitauksien purku, huolto).

Vastuullisuus
- perehtymällä eläinten hyvinvointia ja porojen kuljettamista koskevaan lainsäädäntöön
- perehtymällä porojen ruokintaan liittyviin ympäristösäädöksiin
- työskentelemällä ruokinta- ja tarha-alueiden siivouksessa ja puhdistuksessa sekä jätehuollossa
- huoltamalla ja varastoimalla materiaalit, työkalut ja välineet.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla porojen talviruokintaa. Tilanteeseen kuuluu myös erilaisten välineiden, rakenteiden sekä laitteiden käyttöä ja huoltoa.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelaiskulttuurin ylläpitäminen ja kehittyminen riippuu työelämässäoppimispaikasta. Oppilaitoksella annettavassa opetuksessa korostetaan saamelaiskulttuuriin kuuluvaa ihmisen, yhteisön, poron ja luonnon yhteenkuuluvuutta ja kunnioitusta. 

Etenemisen ehto
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja ja rehuja.

Ammattitaitovaatimukset

Teurastamossa ja lihanleikkaamossa työskenteleminen
Opiskelija
- käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita
- noudattaa koneiden ja laitteiden käytössä käyttö- ja turvallisuusohjeita
- huolehtii veitsistä, teroittaa ne ja toimittaa ne tarvittaessa teroitettavaksi
- puhdistaa ja desinfioi omat työvälineensä ohjeiden mukaisesti
- noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
- toimii hygieenisesti ohjeiden mukaisesti
- huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja suojavaatetuksesta tuotannon kaikissa vaiheissa
- huolehtii työympäristön ja välineiden siisteydestä ja järjestyksestä
- työskentelee työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita noudattaen
- käyttää työtehtäviin kuuluvia suojavälineitä
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
- noudattaa toimintaa koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ammattieettisiä toimintatapoja
- lajittelee jätteet kierrätysohjeiden mukaisesti
- selittää poronlihan tuottamisen kustannusrakennetta
- kertoo asiakkaille tuotteiden perinteistä ja käytöstä.

Poron ruhon käsittely
Opiskelija
- osaa poron teurastusprosessin työvaiheet
- arvioi ruhon tai lihan laatua aistinvaraisesti
- paloittelee ja leikkaa poron ruhon standardien mukaisiin lihalajitelmiin
- minimoi hävikin muodostumisen
- huolehtii leikattujen lihojen merkitsemisestä
- huolehtii sivutuotteiden käsittelystä ja kirjaamisesta
- pakkaa ja varastoi tuotteet jäähdytysvaatimusten mukaisesti.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135246

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Lihan ja sivutuotteiden tuotanto
- teurasporojen käsittely ja hoito
- poron lopettaminen säädösten mukaisesti
- teurastus
- sivutuotteiden talteenotto ja käsittely
- jätehuolto
- ruhon paloittelu sekä perinteisellä että teollisella menetelmällä
- lihanleikkuu ruhon osiksi ja lajitteiksi
- lihan ja sivutuotteiden laadun tarkkailu
- laitoksen puhtaanapidon tehtävät.

Raakalihatuotteiden valmistus
- tilojen, koneiden ja muiden välineiden käyttö ja huolto
- lihalajitteiden perinteinen käyttö
- lihan pakkaaminen ja varastoiminen
- laitoksen puhtaanapidon tehtävät. 

Lainsäädäntö ja yrittäjyys
- omavalvonnan mukaiset toimenpiteet
- lihantuotantoon liittyvä lainsäädäntö (esim. hygienia-, elintarvike-, omavalvonta-, lopetus- ja eläinsuojelusäädökset sekä suoramyyntisäädökset)
- pakkausmateriaalit, -tavat ja -merkinnät
- kustannuslaskenta ja hinnoittelu
- markkinoinnin ja suoramyynnin suunnittelu.

Syventävä työskentely (työelämässä)
- työskenteleminen lihantuotannossa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä teurastamalla poroja ja käsittelemällä poron lihaa alan tuotantolaitoksessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronlihan tuotannossa käsitellään myös perinteisiä saamelaisia työtapoja ja valmistetaan perinteisiä tuotteita. Saamelaisen perinteen mukaisesti porosta hyödynnetään lähes kaikki lihantuotannossa syntyvät materiaalit. Lihan jalostuksessa opetetaan perinteiset saamelaiset menetelmät suolaaminen, kuivaaminen ja lämminsavustus.

Saamelaiskulttuuri on esillä läpileikkausperiaatteella kaikessa opetuksessa sanastona, tarinoina, perinteisten välineiden ja menetelmien sekä ruoan valmistamistapojen kuvauksessa.

Etenemisen ehto
Opiskelijan on oltava ruumiillisesti ja henkisesti kykenevä toimimaan lihan tuotannossa ja tuotantolaitosympäristössä.


Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848298
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848299
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848300
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848301
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848304
Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta: https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija

 • havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
 • toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
 • noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
 • suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa 
 • havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät 
 • ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa 
 • hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi 
 • osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti 
 • toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita 
 • tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen  

Osaamistavoitteet   
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. 

Opiskelija

 • kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
 • tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 
 • perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta 
 • hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa 
 • kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp   

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta  

Osaamistavoitteet  
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin. 


Opiskelija

 • pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita 
 • ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla 
 • arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä 
 • osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa 
 • hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

Teema 4: Terveysosaaminen  

Osaamistavoitteet   
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 

Opiskelija

 • tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä 
 • tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä 
 • toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/ Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.   

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan. 

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot  

Osaamistavoitteet  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.  

Opiskelija

 • osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan.
 • Vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
 • kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa. 


Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/ Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää