Valikko
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp (OPH-4849-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 29.9.2022

Pakolliset tutkinnon osat, 70-85 osp

Ammattitaitovaatimukset

Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys
Opiskelija
- ymmärtää kestävän kehityksen ulottuvuudet omassa toiminnassaan
- selvittää alan, työpaikan tai oman työtehtävän ympäristövaikutuksia
- arvioi ja vertailee toimintaan liittyviä kestävän kehityksen ratkaisuja
- valitsee parantamiskohteen ja arvioi muutoksen vaikutuksia
- huomioi jatkuvan parantamisen merkityksen
- ymmärtää kierrätyksen ja kiertotalouden merkityksen luonnonvarojen ja materiaalin kestävässä kuluttamisessa
- toimii energiaa ja vettä säästäen työssään
- minimoi syntyvää jätettä sekä lajittelee, kierrättää ja uusiokäyttää materiaaleja.

Toimintaympäristö
Opiskelija
- tunnistaa paikallisen toimintaympäristönsä erityispiirteet
- tunnistaa ajankohtaisia luonto- ja ympäristöaiheita
- ymmärtää perustiedot globaaleista ympäristöongelmista ja niiden vaikutuksen omaan toimintaympäristöönsä
- ymmärtää perustiedot ilmastonmuutoksesta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa toimintaympäristössä
- noudattaa voimassa olevaa luonto- ja ympäristöalan lainsäädäntöä
- toimii jokamiehenoikeuksien ja lupakäytänteiden mukaisesti
- noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työlainsäädännön ja työehtosopimuksien pohjalta.

Ekologian perusteet ja lajintuntemus
Opiskelija
- tunnistaa ekosysteemejä ja niiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää aineiden kierron ekosysteemissä
- ymmärtää lajien väliset riippuvuussuhteet
- tunnistaa eri lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- tunnistaa suojeltuja ja uhanalaisia lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen.

Maastossa liikkuminen ja työskentely
Opiskelija
- tunnistaa työhön ja toimintaympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit
- osaa alallaan tarvittavat maastossa toimimisen perustaidot
- käyttää erilaisia suunnistusvälineitä, karttaa ja kompassia sekä digitaalisia paikantamisvälineitä
- valitsee, käyttää ja huoltaa maastossa liikkumisen varusteet ja välineet
- käyttää tarvittavia koneita ja välineitä
- toimii maastossa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
- toimii luonnossa ympäristöä kunnioittaen ja minimoi toimintansa vaikutukset ympäristöön
- huolehtii omasta hyvinvoinnistaan
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

 

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7847891

 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä luontoalalla, porotaloudessa, ympäristöalalla tai ympäristönhuoltoalalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osaan sisältyy ”johdanto saamenkulttuuriin” (3 osp) sekä ”poronhoidon perusteet” (2 osp). Poronhoidon perusteiden lähtökohtana on perinteinen saamelainen poronhoito ja opintojen yhteydessä vieraillaan mm. poroerotuksessa. Saamelaiskulttuuri sisältyy keskeisesti myös kestävän kehityksen opetukseen, jossa käsitellään kulttuurista kestävyyttä nimenomaan saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Lisäksi saamelaiskulttuuri sisältyy läpileikkausperiaatteella maastossa toimimisen taitojen opetukseen.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset

Luonto-ohjelmapalvelun järjestäminen
Opiskelija
- suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa luonto-ohjelmapalveluita erilaisille asiakasryhmille oman tehtävänsä mukaisesti
- laatii palvelulle kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjan 
- laatii muut tarvittavat asiakirjat 
- hinnoittelee palvelun ja arvioi siihen vaikuttavat kustannukset
- tunnistaa luontoalan sidosryhmiä ja verkostoja
- valitsee ja valmistelee luonto-ohjelmapalveluun sopivia kohteita
- tekee tapahtumapaikan purkamisen ja siistimisen sekä varusteiden ja välineiden huollon.

Ohjaaminen
Opiskelija
- ohjaa ryhmää
- huomioi vieraiden kulttuurien erityispiirteet
- kertoo paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä ja paikallisesta kulttuurista
- ohjaa asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä
- käyttää toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ryhmää ohjatessaan
- huolehtii omasta ja asiakkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Asiakaspalvelu
Opiskelija
- esiintyy luontevasti ja vuorovaikutteisesti
- huomio tasapuolisesti koko asiakasryhmän
- reagoi välittömään asiakaspalautteeseen rakentavasti
- kerää asiakaspalautteen tapahtuman jälkeen ja tekee kehittämisehdotuksia sen pohjalta 
- noudattaa yrityksen antamia asiakaslupauksia ja laatutavoitteita. 

Luonnontuntemus
Opiskelija
- hyödyntää luontoympäristön paikallisia erityispiirteitä
- hyödyntää työssään luontoa hyvinvoinnin tuottajana
- tunnistaa eri lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- ohjaa asiakkaita tekemään havaintoja luonnosta. 

Luonnossa liikkuminen
Opiskelija
- liikkuu luonnossa erilaisia välineitä ja liikkumismuotoja käyttäen 
- ohjaa ryhmäänsä käyttämään erilaisia luonnossa liikkumisen välineitä 
- liikkuu luonnossa turvallisesti ja vastuullisesti
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Vastuullisuus
Opiskelija
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
- ymmärtää oppaana toimimisen vastuullisuuden
- toimii huomioiden toimintaan vaadittavat luvat ja lainsäädännön.


Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132802

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön ohjaustehtävissä toimimalla luontoalalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Saamelaiskulttuuri on keskeisessä osassa paikallistuntemuksessa, jossa tutustutaan saamelaisalueen kyliin, niiden kulttuurihistoriaan ja nykypäivään. Myös tapahtumajärjestelyiden pohja rakentuu alueen saamelaiskulttuuriin perustuvien kulttuuritapahtumien ympärille.

Asiakas- ja opastuspalveluiden toteutuksessa korostetaan kestävän matkailun periaatteita. Saamelaisalueella kestävyyteen sisältyy oleellisesti myös saamelaiskulttuurin huomioiminen kulttuurisesti kestävällä tavalla. Opastamisharjoituksissa opastamiskohteet keskittyvät saamelaiskulttuurin kannalta merkittävien kohteiden ympärille. Opiskelijat etsivät tietoa kohteista ja jakavat tätä tietoa muille. Opastamisharjoituksia harjoitellaan sekä suomen että englannin kielellä.

Inarin alueen matkailullinen vetovoima perustuu vahvasti saamelaiskulttuuriin. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on, että ohjelmapalveluyrityksen arvot ja toiminta tukisivat vahvasti opetuksessa korostettuja arvoja. Myös opiskelija voi viedä tietämystä saamelaiskulttuurista työssäoppimispaikalle.

Etenemisen ehto
EA1-kurssi tai sitä vastaavat taidot sekä hygieniapassi on suositeltavaa olla suoritettuna ennen työelämässä oppimista.

Ammattitaitovaatimukset

Paliskunnassa työskenteleminen
Opiskelija
- suunnittelee työskentelynsä paliskunnassa poroisännän, työnjohtajan tai muun esimiehen alaisuudessa siten, että työpanos hyödyttää työyhteisöä
- osallistuu paliskunnan päätöksentekoon ja muihin demokraattisiin prosesseihin
- kertoo paliskuntansa alueesta, sen käytöstä ja työyhteisöistä
- toimii paliskunnan, tokkakunnan tai muun ryhmän jäsenenä oman asemansa mukaisesti
- noudattaa sovittuja työaikoja, ohjeita ja ammattietiikkaa.

Oma alue, vuodenkierto ja perinteinen käyttö
Opiskelija
- perustelee paliskuntansa alueen laidunkierron, poronhoidon rakenteet ja laiduntamisen
- toteuttaa työskentelynsä paliskunnassa poroisännän, työnjohtajan tai muun esimiehen alaisuudessa siten, että työpanos hyödyttää työyhteisöä
- kulkee paliskuntansa, tokkakuntansa tms. alueella kävellen tai maastoajoneuvoilla vastuullisesti ja vakiintuneiden hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon porojen vuodenaikaan liittyvän käyttäytymisen ja tarpeet.

Vastuullisuus
Opiskelija
- lajittelee, kierrättää ja hävittää työssään syntyvät jätteet kiertotaloutta edistäen
- valitsee työvälineet, -menetelmät ja materiaalit välttäen kielteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia
- toimii työyhteisön päätöksiä ja perinteitä noudattaen
- toimii työssään siten, että oma, työryhmän ja porojen turvallisuus ja hyvinvointi varmistuu.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7846213/reformi/tutkinnonosat/7847894

Ammattitaidon osoittamistavat 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla poronhoitotehtävissä paliskunnassa tai muussa Suomen porotalouden organisaatiossa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronhoito itsessään on keskeinen osa saamelaista kulttuuria. Tutkinnon osan keskeinen sisältö on poronhoidon yhteisöön, alueeseen, perinteisiin ja kulttuuriin kasvaminen.

Etenemisen ehdot
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Vuosikierron mukaiset tehtävät
Opiskelija
- suunnittelee ja tekee poronhoidon vuosikierron mukaiset työtehtävät poronhoitolain ja -asetuksen mukaisesti ja poromerkkijärjestelmän huomioiden
- tekee havaintoja porojen laiduntamiseen käytettyjen alueiden kunnosta
- hankkii tarvittaessa rehua ja huolehtii porojen lisäruokinnasta
- valitsee eloporonsa varmistaakseen optimaalisen porokarjan rakenteen
- tekee porotalouden harjoittajalle kuuluvat taloushallinnon tehtävät ja seuraa porotalouden rahoituslainsäädäntöä
- seuraa ja arvioi työn tulosta ja ajankäyttöä
- seuraa oman porotaloutensa kannattavuutta
- myy suoramyyntituotteita säädösten mukaisesti
- toimii porovahinkotilanteissa ja tunnistaa vahinkojen syitä
- käyttää, huoltaa ja korjaa poronhoidossa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä
- lajittelee, kierrättää ja hävittää syntyvän jätteen kiertotaloutta edistäen
- tunnistaa työympäristön vaarat ja noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Porojen käsittely
Opiskelija
- käsittelee poroja vuodenkierron eri työvaiheissa
- huolehtii porojen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista niin, että poroja ei tarpeettomasti häiritä ja että niiden luontainen käyttäytyminen mahdollistuu
- tulkitsee poron ikään, sukupuoleen ja vuodenaikoihin liittyvää käyttäytymistä
- seuraa poron ravitsemuksen ja käyttäytymisen välistä suhdetta
- tunnistaa porojen yleisimpiä sairauksia
- ennaltaehkäisee poron sairauksien syntyä ja leviämistä
- välttää eläinten käsittelyssä tarpeetonta kipua ja kärsimystä sekä noudattaa voimassa olevia säädöksiä.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7846213/reformi/tutkinnonosat/7847895

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla porotaloustehtävissä paliskunnassa tai muussa Suomen porotalouden organisaatiossa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronhoito itsessään on keskeinen osa saamelaista kulttuuria. Saamelaisaluetta koskeva lainsäädäntö, saamelaiset perinteiset työtavat ja luonnontuntemus sisältyvät opetukseen.

Etenemisen ehdot
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Valinnaiset tutkinnon osat, 60-75 osp

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7847898 

Ammattitaitovaatimukset

Ohjelmapalvelun suunnitteleminen ja valmisteleminen
Opiskelija
- valitsee ja varmistaa eläimen sopivuuden luontoalan ohjelmapalveluun
- suunnittelee oman työnsä toimintasuunnitelman mukaisesti
- ennakoi riskejä ja laatii kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuussuunnitelman
- seuraa ohjelmapalvelun kustannuksia ja hinnoittelee palvelutuotteen
- toimii säädösten mukaisesti.

Ohjelmapalvelussa työskenteleminen
Opiskelija
- valmistelee eläimen ohjelmapalveluun
- käyttää ja huoltaa tarvittavia varusteita
- neuvoo asiakasta eläimen kanssa toimimisessa
- kertoo eläimen hyvinvoinnista ja elinympäristöistä
- kertoo asiakkaalle toimintaympäristön historiasta ja kulttuurista
- toimii asiakaspalvelutilanteissa vuorovaikutteisesti ja selkeästi
- hoitaa palvelutilanteen myös vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- noudattaa turvallisuusvaatimuksia niin asiakkaiden kuin eläinten kanssa
- havainnoi palvelutilanteita ja esittää kehittämisehdotuksia.

Eläimen hyvinvointi
Opiskelija
- tekee päivittäisiä eläintenhoitotöitä
- tarkkailee ja tarvittaessa edistää eläimen hyvinvointia
- ruokkii eläimiä lajityypillisesti, ravinnontarpeen huomioiden
- tunnistaa sairaan eläimen ja tilaa eläinlääkärin tarvittaessa
- tunnistaa eläimen olosuhdevaatimukset ja havainnoi poikkeamat
- huomioi työskentelyssä eläimen hyvinvoinnin ja lajinomaisen käyttäytymisen
- kuljettaa eläintä säädöksien mukaisesti.

Vastuullisuus
Opiskelija
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
- ymmärtää oppaana toimimisen vastuullisuuden
- toimii huomioiden toimintaan vaadittavat luvat ja lainsäädännön.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7847899

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työskentelemällä luontoalan ohjelmapalveluissa, joissa käytetään eläimiä, kuten poroa, koiraa, hevosta tai alpakkaa.
Kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten taikka siipikarjan kuljetukseen tarkoitettua maantieajoneuvoa saa kuljettaa ja eläinten hoitajana tällaisessa ajoneuvossa voi toimia vain henkilö, jolla on eläinkuljetusasetuksen mukainen kuljettajan tai hoitajan pätevyystodistus. Hoitajalla tarkoitetaan eläinkuljetusasetuksessa henkilöä, joka on välittömästi vastuussa eläinten hyvinvoinnista ja on niiden mukana kuljetusmatkan ajan. Hoitaja, joka toimii koko ajan edellä mainitun kuljettajan valvonnassa, ei kuitenkaan tarvitse pätevyystodistusta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältö perustuu perinteisiin saamelaisiin tapoihin käyttää poroja ajokkaina.

Etenemisen ehdot
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848280
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848281

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848283

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848284

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848285

Ammattitaitovaatimukset

Kalastuksen perustaidot
Opiskelija
- tunnistaa yleisimmät kalalajit, niiden elintavat ja elinympäristövaatimukset
- noudattaa kalastusta, kalankäsittelyä ja vesillä liikkumista koskevaa lainsäädäntöä työssään
- valitsee ajankohtaan ja tavoitteeseen sopivan pyyntimenetelmän vuodenajan mukaan.

Kalastus
Opiskelija
- käsittelee, asettaa ja huoltaa erilaisia pyydyksiä
- kalastaa sopivalla pyyntimenetelmällä
- käsittelee kalat oikealla tavalla hygieenisesti
- havainnoi kalavesien kuntoa ja ilmoittaa havainnoistaan.

Asiakaspalvelu
Opiskelija
- ennakoi riskejä ja laatii kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuussuunnitelman
- kertoo asiakkaille kaloista ja niiden elintavoista, elinympäristövaatimuksista, kalastusmenetelmistä ja kalastuskulttuurista
- auttaa hätätilanteessa sekä onnettomuuden ja sairauskohtauksen sattuessa.

Vastuullisuus
Opiskelija
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
- ymmärtää oppaana toimimisen vastuullisuuden
- toimii huomioiden toimintaan vaadittavat luvat ja lainsäädännön.

 

Linkki tutkinnon osan arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7847891

 

Ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kalastuspalvelujen erilaisissa työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Kalastus on perinteinen saamelainen elinkeino ja yhä tänä päivänä kotitarve- ja vapaa-ajankalastus perustuu perinteisiin kalastusmenetelmiin: verkko-, viehe- ja koukkukalastukseen. Kalan jalostuksessa huomioidaan myös perinteiset saamelaiset menetelmät suolaus sekä lämmin- ja kylmäsavustus. 

Saamelaiskulttuuri on esillä läpileikkausperiaatteella kaikessa opetuksessa sanastona, tarinoina, perinteisten kalastusvälineiden ja -menetelmien sekä ruoan valmistustapojen kuvauksessa.

Etenemisen ehdot
18-vuotta täyttäneellä tulee olla kalastuksenhoitomaksu suoritettuna.


Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848287 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848288 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848289
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848290
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848291

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848292 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848293 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848294

Ammattitaitovaatimukset

Töiden suunnittelu ja valmistelu
Opiskelija
- suunnittelee aidat ja muut rakenteet säännöllistä tarha- tai maastoruokintaa varten sekä huoltaa ja korjaa niitä
- suunnittelee rehujen hankinnan ja jakelun ottaen huomioon porojen ravinnon tarpeen, rehun kuljetuksen, säilytyksen ja ruokintaolosuhteet
- suunnittelee ja toteuttaa porojen kuljetuksen ja sijoittelun tarhoihin tai ruokintapaikoille maastossa sekä porojen siirtämisen takaisin luonnonlaitumille
- suunnittelee ruokinnassa syntyvien jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja hävittämisen kiertotaloutta edistäen.

Ruokintapaikat
Opiskelija
- ruokkii poroja tarhassa tai maastossa ympäristön sekä työntekijöiden ja porojen terveyden ja hyvinvoinnin huomioon ottaen
- huolehtii porojen veden tai puhtaan lumen saannista
- toimii ergonomisesti ja noudattaa turvallisuusohjeita
- arvioi poron hoidon tarpeen ja toimii tarvittaessa eläinlääkärin ohjeiden mukaan porojen lääkitsemisessä ja muussa hoidossa
- hätälopettaa poron eläinsuojelusäädösten mukaisesti.

Seuranta ja kauden päätöstyöt
Opiskelija
- seuraa talviruokinnan kustannuksia ja tarvittaessa esittää muutoksia niin, että toiminta on taloudellisesti perusteltua
- järjestää ja toteuttaa tarhauksen tai maastoruokinnan maa-alueen siivouksen ja jätehuollon suunnitelman mukaisesti
- huoltaa ja varastoi uudelleen käytettävät materiaalit, työkalut ja välineet.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848295

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä ruokkimalla poroja maastossa tai tarhassa sekä tekemällä muita ruokinnassa olevien porojen päivittäiseen hoitamiseen liittyviä toimenpiteitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelaiskulttuurin ylläpitäminen ja kehittyminen riippuu työelämässä oppimisen paikasta. Oppilaitoksella annettavassa opetuksessa korostetaan saamelaiskulttuuriin kuuluvaa ihmisen, yhteisön, poron ja luonnon yhteenkuuluvuutta ja kunnioitusta. 

Etenemisen ehdot
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja ja rehuja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Töiden suunnittelu ja valmistelu
Opiskelija
- suunnittelee, valmistelee ja raportoi oman vasotustyönsä
- huomioi jätehuollon sekä ympäristön- ja eläinsuojelun säädökset ja näkökohdat
- valmistelee, huoltaa ja kunnostaa käytettävät aidat, muut rakenteet ja paikat.

Porojen hoitaminen vasotusaidassa
Opiskelija
- toteuttaa porojen ruokinnan tai varmistaa muun ravinnon saannin vasotusaidassa
- huolehtii porojen veden tai puhtaan lumen saannista
- huolehtii vasotusalueen hygieniasta ja sen ympäristön siisteydestä
- huolehtii porojen hyvinvoinnista niin, että poroja ei tarpeettomasti häiritä ja että luontainen käyttäytyminen mahdollistuu
- huomioi sää- ja keliolosuhteet töiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa
- torjuu ja ennaltaehkäisee tauteja, sairauksia ja tapaturmia
- seuraa ja tulkitsee vaatimen käyttäytymistä ja sopeuttaa työnsä ja toimenpiteet sen mukaan
- toimii ergonomisesti, turvallisesti ja hygieenisesti.

Porojen merkitseminen
Opiskelija
- määrittelee vasan omistajan
- määrittelee merkitsemisajankohdan vasan kasvun ja kehitysvaiheen mukaan käytettävään merkitsemismenetelmään sopivasti
- tekee porolle korvamerkin välttäen tarpeetonta kipua ja kärsimystä
- järjestää ja toteuttaa porojen maastoon päästämisen ajankohdan, menetelmän ja reitit poronhoitolain mukaisesti niin, että toiminta on turvallista vaatimille, vasoille ja ympäristölle.

Kauden päätöstyöt
Opiskelija
- purkaa tai muulla tavoin huoltaa ja hoitaa käytettävät aidat, muut rakenteet ja paikat
- lajittelee, kierrättää ja hävittää jätteet kunnallisen jätehuoltojärjestelmän mukaisesti
- varastoi uudelleen käytettävät materiaalit ja välineet.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848296

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla porojen vasottamiseen liittyvissä toimenpiteissä, kuten rakenteiden pystyttämisessä ja purkamisessa, porojen päivittäisestä hyvinvoinnista huolehtimisessa ja vasojen korvamerkinnässä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Saamelaiskulttuurin ylläpitäminen ja kehittyminen riippuu työelämässä oppimisen paikasta. Oppilaitoksella annettavassa opetuksessa korostetaan saamelaiskulttuuriin kuuluvaa ihmisen, yhteisön, poron ja luonnon yhteenkuuluvuutta ja kunnioitusta. 

Etenemisen ehdot
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja ja rehuja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Teurastamossa ja lihanleikkaamossa työskenteleminen
Opiskelija
- käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita
- noudattaa koneiden ja laitteiden käytössä käyttö- ja turvallisuusohjeita
- huolehtii veitsistä, teroittaa ne ja toimittaa ne tarvittaessa teroitettavaksi
- puhdistaa ja desinfioi omat työvälineensä ohjeiden mukaisesti
- noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
- toimii hygieenisesti ohjeiden mukaisesti
- huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja suojavaatetuksesta tuotannon kaikissa vaiheissa
- huolehtii työympäristön ja välineiden siisteydestä ja järjestyksestä
- työskentelee työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita noudattaen
- käyttää työtehtäviin kuuluvia suojavälineitä
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
- noudattaa toimintaa koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ammattieettisiä toimintatapoja
- lajittelee jätteet kierrätysohjeiden mukaisesti
- selittää poronlihan tuottamisen kustannusrakennetta
- kertoo asiakkaille tuotteiden perinteistä ja käytöstä.

Poron ruhon käsittely
Opiskelija
- osaa poron teurastusprosessin työvaiheet
- arvioi ruhon tai lihan laatua aistinvaraisesti
- paloittelee ja leikkaa poron ruhon standardien mukaisiin lihalajitelmiin
- minimoi hävikin muodostumisen
- huolehtii leikattujen lihojen merkitsemisestä
- huolehtii sivutuotteiden käsittelystä ja kirjaamisesta
- pakkaa ja varastoi tuotteet jäähdytysvaatimusten mukaisesti.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848297

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla poroteurastamossa ja lihan leikkaamossa. Opiskelija raaka-paloittelee ruhoja, leikkaa luuttomaksi, viimeistelee lihalajitelmia ja pakkaa lihan. Teurastamossa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 475/2006 nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.
Mikäli opiskelija haluaa työskennellä teurastamossa eläinten lopetuksessa, tulee hänellä olla lopetusasetuksen (EY 1009/2009) mukainen kelpoisuustodistus.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
 
Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronlihan tuotannossa käsitellään myös perinteisiä saamelaisia työtapoja ja valmistetaan perinteisiä tuotteita. Saamelaisen perinteen mukaisesti porosta hyödynnetään lähes kaikki lihantuotannossa syntyvät materiaalit. Lihan jalostuksessa opetetaan perinteiset saamelaiset menetelmät suolaaminen, kuivaaminen ja lämminsavustus.

Saamelaiskulttuuri on esillä läpileikkausperiaatteella kaikessa opetuksessa sanastona, tarinoina, perinteisten välineiden ja menetelmien sekä ruoan valmistamistapojen kuvauksessa.

Etenemisen ehdot
Opiskelijan on oltava ruumiillisesti ja henkisesti kykenevä toimimaan lihan tuotannossa ja tuotantolaitosympäristössä.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848298
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848299
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848300
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848301

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

 http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848302 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848303 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848304

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848305 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848306 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  

http://https//eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848307 

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutettavat paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita 5-15 osp:
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää