Valikko
Medialinja OPS

Medialinja 60 + 60 op

Opetussuunnitelma 2022-2024

Hyväksytty johtokunnassa 22.4.2022

Johdanto
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan koulutus on laajuudeltaan 60 + 60 opintopistettä (op). Opinnot on jaettu kahdelle lukuvuodelle niin, että opiskelija voi opiskella joko yhden lukuvuoden opinnot 60 op tai kahden lukuvuoden opinnot 60 + 60 op. Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa media-alan ammattitutkinto tai tutkinnon osa/osia.

Kaikissa opinnoissa on ammatillisten tavoitteiden lisäksi integroituneena pohjoisten alueiden niin kulttuuristen, alueellisten kuin ammatillisten erityispiirteiden tuntemus. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina. Saamelaisalueen koulutuskeskus on ainoa taho, joka tarjoaa tutkintoon tähtäävää media-alan koulutusta Suomen saamelaisalueella.
Medialinjan tavoitteena on kouluttaa alalle osaajia, joilla on tietoa ja tuntemusta media-alasta ja saamelaiskulttuurista.
Medialinjan opinnoissa käytetään useita eri oppimismetodeja. Opintoihin kuuluu projektioppimista, toimimista eri festivaalien järjestelyissä, yksilöoppimista, ryhmätöitä sekä oppimista työelämässä.
Oppitunneilla annettu tieto on kurssin ydin, ja harjoitukset nivoutuvat oppituntien sisältöön. Harjoitusten ja tenttien suorittaminen on vaikeaa ilman säännöllistä läsnäoloa tunneilla.

Jos opiskelija ei pääse tunneille esimerkiksi sairastapauksen vuoksi, ilmoittaa hän siitä ofelâš-ohjaajalle. Muista poissaoloista sovitaan aina erikseen ennen mahdollista poissaoloa. Hän myös huolehtii itse siitä, että hän tietää, mitä tunneilla on käsitelty. Mahdollisuuksiensa mukaan hän opiskelee tuntien sisällöt itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä järjestetään vain poikkeustapauksissa. Niistä opiskelija ja opettaja sopivat erikseen. Tukiopetusta järjestetään erityistarpeeseen ja siihen tehdään erillinen päätös, jonka valmistelee opettaja ja/tai opinto-ohjaaja.
Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ofelâš-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ofelâš-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoille tehdään myös lukitesti, jolla kartoitetaan mahdollisia oppimis-, luku- ja kirjoitusvaikeuksia.

Lukuvuoden aikana opiskelija ja ofelâš-ohjaaja yhdessä arvioivat ja päivittävät henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja: Tea Niemelä, puh. 040 723 7201, e-mail tea.niemela@sogsakk.fi.
Opiskelun arviointitapoina käytetään itse-, vertais- ja opettajan johdolla tapahtuvaa arviointia. Opintojen arvosanaan vaikuttavat työ- ja harjoitustehtävät, kirjalliset tehtävät, jatkuva näyttö, tuntityöskentely sekä muiden opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekeminen. Arviointi tapahtuu viisiportaisen arviointikriteeristön perusteella tai suoritettu / hylätty -arviolla. Merkintä SK tarkoittaa, että suoritus on kesken.

Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi

Kohderyhmä:
Media-alasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset sekä media-alalla jonkin verran kokemusta saaneet hakijat.


Tavoite:
Medialinjan tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva media-alan mahdollisuuksista ja oppia käytännönläheisesti media-alan perusasioita. Lisäksi mediaopintojen tavoitteena on integroida oppimiseen pohjoisten alueiden kulttuurisia ja alueellisia erityispiirteitä. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina.

Laajuus: 60 opintopistettä.

Osaamistavoitteet
- opiskelija tuntee oppilaitoksen toimitavat ja arvot
- opiskelija tuntee opetussuunnitelman

Opintojen toteutus
- oppitunnit

Arviointi
Suoritettu / hylätty

Osaamistavoitteet
- tuntee draaman perusteet
- tuntee tuotannon ja käsikirjoituksen perusteet
- tuntee kuvakoot ja syväterävyyden hallinnan
- tuntee yleisesti käytössä olevat mikrofonit ja niiden toimintaperiaatteet sekä
   äänityksen perusteet
- tuntee stereofonian perusteet
- tuntee valaisun perusteet ja sähköturvallisuuden
- tuntee leikkauksen perusteet

Opintojen toteutus
- käsikirjoitusharjoitukset
- kuvausharjoitukset
- äänitysharjoitukset
- valaisuharjoitukset
- leikkausharjoitukset.
- oppitunnit

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee lehtijutun rakenteen
- osaa tuottaa teksti- ja kuvasisältöä lehteen
- osaa taittaa lehden sivuja

Opintojen toteutus
- Sogsakk sanomat -lehden tekeminen
- oppitunnit

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee uutisen rakenteen
- osaa tehdä TV-uutisen
- osaa versioida uutista eri formaatteihin
- tuottaa laadukasta AV-materiaalia
- osaa aikatauluttaa työnsä
- valmistelee ja sopii haastattelut

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- uutisinserttien tekeminen
- uutislähetyksen koostaminen

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tekee animaation käsikirjoituksen
- suunnittelee ja tekee animaatiohahmot
- käyttää ohjelmistoja työn vaatimassa laajuudessa
- huomioi animaation erityspiirteet käsikirjoituksessa
- toteuttaa tehtävänannon mukaisen animaation

Opintojen toteutus
- ohjelmistoharjoitukset
- animaation tekeminen
- Unna Junna yhteistyö

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee valokuvauksen perusteet
- tuntee kuvankäsittelyn perusteet
- osaa käyttää järjestelmäkameraa
- tuntee valokuvauksen kuvaformaatit

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- valokuvausharjoitukset
- kuvankäsittelyharjoitukset

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee uutisen rakenteen
- tekee radioinserttejä
- toimii juontajana suorassa lähetyksessä
- tuntee keskeiset toimittajan tiedonhankintakeinot
- versioi tekemästään radioinsertistä uutisen
- osaa toimia osana radiotuotantotiimiä

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- radiolähetyksen tekeminen
- yhteistyö Radio Inarin kanssa

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee äänisuunnittelun perusteet
- tuntee käytettävän ohjelmiston (Pro tools)
- osaa tehdä foley äänityksiä
- toteuttaa animaation äänimaailman
- tuntee elokuvan äänimiksauksen perusteet

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- animaation äänimaailman tekeminen

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee 5.1 miksauksen perusteet
- osaa toteuttaa 5.1 äänimiksauksen
- tuntee standardin mukaisen äänenvoimakkuusmittaroinnin (LUFS)

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- miksausharjoitusten tekeminen

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- suunnittelee musiikkivideon toteutuksen
- kuvaa suunnitelman mukaisen videon
- toteuttaa suunnitelmien mukaisen videon jälkituotannon

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- ryhmätyönä tehtävä musiikkivideo

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee tuotannon roolit
- tuntee tuotannon perusteet
- tietää rahoituskanavia

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- case-esimerkit

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- suunnittelee ja toteuttaa lyhyen dokumenttielokuvan omaa puhetta ja valokuvia käyttäen
- kirjoittaa ja äänittää voice over -tekstin

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- dokumentin tekeminen

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- osaa turvallisen työskentelyn, sisältäen sähkö- ja paloturvallisuuden sekä ripustuksien perusteet
- tuntee DMX valo-ohjauksen perusteet
- tuntee eri valaisintyyppejä
- tuntee äänentoiston perusteet

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- harjoitukset

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- osaa toimia työryhmän jäsenenä roolinsa mukaisesti
- ottaa vastuun työtehtävistään
- osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- Ijahis idjan monikamera stream
- Skábmagovat elokuvanäytösten koostaminen ja elokuvanäytösten tekninen toteuttaminen

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- osaa toimia alan työtehtävissä
- osaa toimia työelämän sääntöjen mukaan

Opintojen toteutus
- työelämässä oppiminen työpaikalla

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- tutustuu saamelaisen kulttuurin keskeisimpiin piirteisiin
- tutustuu saamen kieliin

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- harjoitustehtävät

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi

Kohderyhmä:
Työn tai opiskelun kautta kokemusta ja taitoa mediatyöstä omaavat.

Tavoite:
Tavoitteena on syventää tietoa media-alasta, oppia alan tuotantoprosessiin sisältyviä osa-alueita ja kehittää omaa media alan ammatillista osaamista. Mediaopintojen tavoitteena on laajentaa osaamista pohjoisten alueiden kulttuurista ja alueellisista erityispiirteistä. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina. Tavoitteena on media-alan ammattitutkinnon suorittaminen, työllistyminen alalle ja/tai jatko-opintoihin hakeutumisen edistäminen.

Laajuus: 60 opintopistettä.

Osaamistavoitteet
- tuntee oppilaitoksen toimintatavat
- tuntee tutkinnon ja sen perusteet

Opintojen toteutus
- oppitunnit

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä
- osaa työskennellä ryhmässä roolinsa mukaisesti
- osaa elokuvatuotannon eri työvaiheet
- toteuttaa teknisesti laadukasta lajityypinmukaista materiaalia
- osaa elokuvakerronnan lajityypit

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- ryhmätyöskentely
- dokumenttielokuva

Arviointi
Numeroarviointi 1-5 yleisen arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet
- tuntee elokuvan tuotantoprosessin
- osaa tehdä rahoitushakemuksen
- osaa esitellä elokuvaideansa

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- case-esimerkit

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- osaa toimia eri rooleissa monikameratuotannossa
- osaa suunnitella työnsä
- tuntee järjestelmän ja kytkennät
- tuntee elokuvan esitysformaatit
- osaa tehdä formaattimuunnoksen
- osaa toimia asiakaspalvelutehtävissä

Opintojen toteutus
- oppitunnit
- festivaalien järjestämiseen osallistuminen

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- tietää media-alan tutkinnon ja tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja tehdä suunnitelman puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Opintojen toteutus
- laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman sekä vastaa sen päivittämisestä ja toteuttamisesta
- laatii CV:n ja työhakemuksen
- hankkii oman osaamisensa kartuttamiseen työelämässä oppimispaikan
- tekee näyttösuunnitelmat ja näyttää osaamisensa.

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

Osaamistavoitteet
- täydentää osaamistaan HOKS:n mukaisesti

Opintojen toteutus

- oppiminen työelämässä

Arviointi
Suoritettu / hylätty.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää