Valikko
Inarinsaamen kieli ja kulttuuri OPS

Inarinsaamen kieli ja kulttuuri 60 op

Opetussuunnitelma 2022-2023

Hyväksytty johtokunnassa xx.xx.2022

Johdanto
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä (op).

Koulutus on tarkoitettu kaikille inarinsaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle inarinsaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä enenevässä määrin inarinsaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Ketterä korkeakoulu -hankkeen kanssa järjestettävät opinnot on kuitenkin suunniteltu erityisesti niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Opiskelija voi, mikäli hakeutuu ja pääsee opiskelemaan yliopistoon, hakea Oulun yliopiston Giellagas-instituutista opinnoilleen hyväksilukua.
Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin, antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito inarinsaamen kielessä ja valmiudet käyttää inarinsaamen kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. Aineopinnot antavat tämän lisäksi valmiuden ymmärtää syvemmin kielen rakennetta. Opiskelijat, joilla on yleiset edellytykset osallistua ylioppilastutkintoon, voivat suorittaa inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutuksen käytyään myös inarinsaamen kielen lyhyen oppimäärän tai äidinkielen ylioppilaskokeen.

Lisäksi koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten historiasta, saamelaisesta perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana. Koulutuksen perustana on myös tutustua kielen revitalisaatioon eli elvytykseen ja olla osa tätä yhteistä tavoitetta.
Inarinsaamen kielen ja kulttuurin opiskelu perustuu runsaaseen vuorovaikutukseen opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Sosiaalisella yhteisöllä on suuri merkitys oppimisessa, ja näin vuorovaikutteinen oppiminen ja osaaminen tulevat hyödynnetyksi. Myös kulttuurikurssien tekemällä oppimisen metodi ja kielimestari–oppilas-metodi ovat hyväksi havaittuja tapoja oppia kieltä.

Opiskelu järjestetään kielikylpymenetelmää soveltaen siten, että koulutus toteutetaan pääasiassa inarinsaameksi. Alussa apukielenä käytetään suomea, mutta alkeiden jälkeen opetuskielenä käytetään inarinsaamea. Opetus toteutetaan pääosin lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelijoita tuetaan tekemään yksilöllisiä valintoja oppimisprosessissaan. Käytännön yhteistyö kielimestareiden ja alueen muiden inarinsaamelaisten tahojen kesken lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja syvällisyyttä. Oppimistehtäviä rakennetaan todellisen elämän esimerkkien avulla, ja opiskelijaa ohjataan tutkivan oppimisen suuntaan.

Opiskelijaa pyritään valmentamaan valinnoissaan ja opinnoissaan suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Opiskelijan oma-aloitteisuus ja aktiivisuus sekä oppitunneilla että harjoittelujaksoilla ovat tarpeellisia ominaisuuksia koulutuksen opetusmetodien menestyksekkäässä hyödyntämisessä.
Opinnot vaativat säännöllisen läsnäolon tunneilla, vähintään 80 % läsnäolo/kurssi. Tämän ylittävät poissaolot, erityisesti selvittämättömät tai luvattomat poissaolot, voivat olla syy kurssin hylkäämiseen. Poissaolot selvitetään mahdollisimman pian.

Oppitunneilla annettu tieto on kurssin ydin, ja harjoitukset nivoutuvat oppituntien sisältöön. Harjoitusten ja tenttien suorittaminen on vaikeaa ilman säännöllistä läsnäoloa tunneilla. Tämä koskee yhtä hyvin kieliopintoja kuin muitakin opintoja.

Jos opiskelija ei pääse tunneille, hän ilmoittaa siitä ofelâš-ohjaajalle. Hän myös huolehtii itse siitä, että hän tietää, mitä tunneilla on käsitelty. Mahdollisuuksiensa mukaan hän opiskelee tuntien sisällöt itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä ei järjestetä kuin poikkeustapauksissa. Niistä opiskelija ja opettaja sopivat erikseen. Tukiopetusta ei järjestetä kuin erityistarpeeseen, ja siitä tehdään erillinen sopimus opettajan, apulaisrehtorin ja opiskelijan kesken.

Koulutuksen kurssit suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Esimerkiksi Fonologia ja morfologia I -kurssia ei voi suorittaa, elleivät Inarinsaamen peruskurssi I ja II ole suoritettuna tai suoritteilla. Lisätietoa etenemisjärjestyksestä saa ofelâš-ohjaajalta.
Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ofelâš-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ofelâš-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoille tehdään myös lukitesti, jolla kartoitetaan mahdollisia oppimis-, luku- ja kirjoitusvaikeuksia.

Lukuvuoden aikana opiskelija ja ofelâš-ohjaaja yhdessä arvioivat ja päivittävät henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja: Tea Niemelä, puh. 040 723 7201, e-mail tea.niemela@sogsakk.fi.
Opiskelun arviointitapoina käytetään itse- ja vertaisarviointia sekä opettajan johdolla tapahtuvaa arviointia. Opiskelijan itsearviointi toteutuu mm. opintopäiväkirjan avulla. Opintopäiväkirjan kirjoittamisprosessissa opiskelija joutuu itse arvioimaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan eri aineissa.

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssien kirjalliset ja suulliset tehtävät, jatkuva näyttö ja aktiivisuus, tuntityöskentely, kotitehtävien ja muiden kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen sekä kurssikoe. Kurssin voi arvioida ilman kurssikoetta. Tällöin kurssiin sisältyy esim. suullinen koe, raportti, esitelmä, projektityö tai muu näyttö.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetusaineissa aineenopettaja arvioi opiskelijan osaamistaidot opetusaineessa arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1–5 (5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä) tai suoritettu/hylätty (S/HYL). Merkintä SK tarkoittaa, että suoritus on kesken.

Opintojen kuvaus ja kurssitarjotin

Koulutus koostuu johdannosta opintoihin, inarinsaamen kielen sekä saamelaisen kulttuurin opinnoista.

Inarinsaamen kielen opinnot 40 op

Tavoitteet: Inarinsaamen kielen opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen peruskieliopin sekä pystyy käyttämään kieltä luontevasti päivittäisenä kielenä niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Saamelaisen kulttuurin opinnot 21 op

Tavoitteet: Inarinsaamelaisen kulttuurin opinnot tutustuttavat opiskelijat erityisesti perinteiseen mutta myös moderniin saamelaiskulttuuriin. Kulttuurin opinnot antavat opiskelijoille mahdollisuuden käyttää inarinsaamen kieltä erilaisissa ympäristöissä ja toimissa ja eri ihmisten kanssa. Opiskelijat tottuvat spontaaniin vuorovaikutukseen inarinsaamen kielellä ja tutustuvat inarinsaamenkieliseen puhujayhteisöön.

Opintokokonaisuudet Johdatus saamelaiseen kulttuuriin 5 op ja Saamelaisten historia ja esihistoria 5 op järjestetään Oulun yliopiston Giellagas-instituutin opetussuunnitelmien mukaisesti.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelija hakee ko. opintojen suorittamista varten erillistä opinto-oikeutta Oulun yliopistosta. Opinto-oikeus haetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintojen alettua. Ofelaš-ohjaaja (ryhmäohjaaja) auttaa ja ohjeistaa haussa.

opintojakson nimi 683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin 5 op Oulun yliopiston Giellagas-instituutin opetussuunnitelman mukaisesti.

opintojakson nimi 683505P Saamelaisten esihistoria ja historia 5 op Oulun yliopiston Giellagas-instituutin opetussuunnitelman mukaisesti.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää