Valikko
Porotalouden ammattitutkinto

Porotalouden ammattitutkinto 150 osp (OPH-2664-2017)
Poronhoitaja (AT)
Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2024

Porotalouden ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja tehdä paliskunnan alueen poronhoitotyöt. Hän osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita sekä huolehtia paliskunnan rakenteista. Hän osaa ennaltaehkäistä poroihin kohdistuvia sairauksia sekä tunnistaa ja ennaltaehkäistä poroille aiheutuvia sekä porojen aiheuttamia vahinkoja. Tutkinnon suorittanut osaa hyödyntää perinteistä kulttuuritietoa ja terminologiaa. Porotalouden ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia porotalousyrittäjänä huolehtien tarvittavista rahoitukseen, vakuutuksiin ja kirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Porotalouden ammattitutkinnon suorittaja voi suunnata ammatillista osaamistaan porojen teurastamiseen laitosympäristössä ja lihanleikkuuseen, jolloin keskeistä on taloudellinen, hygieeninen ja säädösten mukainen toiminta. Jos opiskelija suuntaa osaamistaan poron tuotteistamiseen, keskeistä osaamista on tuotteiden kehittäminen ja näiden valmistaminen sekä markkinointi. Opiskelija voi suunnata osaamistaan myös paliskunnan hallintotehtäviin tai perinteisten poromateriaalien tuottamiseen.

Poroelinkeinon toimintaympäristö on monimuotoinen ja kansainvälinen. Poronhoito on arktisen alueen tärkeä perinteinen elinkeino erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa. Poronhoidolla on tärkeä tehtävä myös saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kestävä poronhoito perustuu ympäristön ja luonnon olosuhteiden mukaan tasapainoiseen toimintaan.

Porotalouden ammattitutkinnon suorittanut voi toimia porotalouden työtehtävissä yrittäjänä tai työntekijänä.
Porotalouden ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä). Pakolliset tutkinnon osat ovat Poronhoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen (60 osaamispistettä) ja Porotalousyrittäjänä toimiminen (30 osaamispistettä). Valinnaiset tutkinnon osat ovat Poron laitosteurastus (30 osaamispistettä), Poron paloittelu ja lihanleikkuu (30 osaamispistettä), Tuotteistaminen porotaloudessa (30 osaamispistettä), Paliskunnan hallintotehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä) ja Perinteisten poromateriaalien tuottaminen (30 osaamispistettä). Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta tai korkeakouluopintoja.

Porotalouden ammattitutkinnon suorittaneen tutkintonimike on poronhoitaja (AT).
Pakolliset tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella poronhoitotyöt
 • käyttää ja huoltaa poronhoidossa tarvittavia koneita ja välineitä
 • tehdä ja kunnostaa rakenteita
 • tehdä käytännön poronhoitotyöt
 • valita porokarjasta elo- ja teurasporot
 • ennaltaehkäistä ja hoitaa porojen tauteja ja sairauksia
 • teurastaa ja paloitella poron maasto-olosuhteissa omaan käyttöön
 • tunnistaa ja ennaltaehkäistä poroille aiheutuneita vahinkoja
 • tunnistaa ja ennaltaehkäistä porojen aiheuttamia vahinkoja
 • hyödyntää poronhoidon perinteistä tietoa, kulttuuria ja terminologiaa.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697540

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön poronhoidon työtehtävissä. Ammattitaito osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla käytännön poronhoitotöitä paliskunnan toimintaympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Poronhoito itsessään on keskeinen osa saamelaista kulttuuria. Saamelaisaluetta koskeva lainsäädäntö, saamelaiset perinteiset työtavat ja luonnontuntemus ovat ohjauksen sisältöjä.

Etenemisen ehdot
Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.   

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • arvioida edellytyksiään toimia porotalousyrittäjänä
 • suunnitella porotalouden yritystoiminnan vuosikierron
 • tehdä poronomistajan muistiinpanot menoista ja tuloista
 • hakea yritystoiminnalle rahoitusta
 • toimia korvaus- ja sijaisapumenettelyissä
 • huolehtia vakuutuksista ja sosiaaliturvasta
 • toimia kokouksissa.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697541

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä porotalousyrittäjyyden käytännön työtehtävissä. Ammattitaito osoitetaan arvioimalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla porotalouden yritystoiminnan vuosikiertoon liittyvät tehtävät. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan yritystoiminnan suunnittelussa ja omien edellytysten arvioinnissa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • käsitellä teurasporoja
 • noudattaa teurastamon omavalvontasuunnitelmaa
 • noudattaa työssään hygieniasäännöksiä
 • teurastaa poron
 • esikäsitellä ja lajitella teurastuksen sivutuotteet. 

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697542 

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä viranomaisen hyväksymässä poroteurastamon työtilanteissa. Opiskelija käsittelee ja teurastaa vähintään yhden poron. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan työssään saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • paloitella ruhon
 • leikata paloitellun ruhon eri lihalajitelmiin sekä pakata ja varastoida tuotteet
 • esikäsitellä ja lajitella lihanleikkauksen sivutuotteet
 • noudattaa lihanleikkaamon omavalvontasuunnitelmaa
 • noudattaa työssään hygieniasäännöksiä ja työturvallisuusohjeita. 

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697543

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä lihaleikkaamossa. Opiskelija paloittelee ja leikkaa poron. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan työssään saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • kehittää poronhoidossa käytettäviä tai porotalouden tuotteita
 • hinnoitella kehittämänsä tuotteet
 • valmistaa tuotteet
 • markkinoida tuotteita. 

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697544

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä poroelinkeinoon liittyvässä tuotteistamisprosessissa. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa kehittämällä, hinnoittelemalla, valmistamalla ja markkinoimalla porotalouden tuotteita tai poronhoidossa käytettäviä tuotteita. Tuotteet voivat olla myös palvelutuotteita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan työssään saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • toimia poronhoitolakia ja -asetusta ja muita poronhoitoa koskevien säädösten mukaisesti
 • laatia paliskunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman
 • tehdä paliskunnan kirjanpidon
 • toimia poroelinkeinon ja sidosryhmien verkostoissa. 

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697545

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä paliskunnan hallintotehtäviä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan työssään saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • kehittää ja hyödyntää perinteisiä poromateriaaleja
 • suunnitella poromateriaalien tuotantoprosessin
 • esikäsitellä materiaalitvalmistaa kehittämiänsä poromateriaaleja. 

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675674/tutkinnonosat/7697546 

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tuottamalla perinteisiä poromateriaaleja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan työssään saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Tutkintoon voi valita tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää