Valikko
Gulahallan ja vuorrováikkuhus eatnigillii, sámegiella, 4 + 3 mč

Máhtu skáhppon

Studeanta skáhppo alcces dakkár máhtu, mii vuođđuduvvá oahpuid oassesurggiid máhttinulbmiliidda. Máhtu sáhttá skáhppot lagasoahpahusas ja eará oahppanbirrasiin, maid skuvlejumi ordnejeaddji fállá. Máhtu sáhttá skáhppot maid iehčanassii iešguđetlágan oahppanbirrasiin nu, ahte oahpaheaddji bagadallá.

Sámekultuvrra ollašuvvan

Oahppanhárjehusaide ja -bargguide válljejuvvojit dakkár fáttát, mat laktásit sámegillii ja -kultuvrii.

Árvvoštallan ja mo čájehit máhtu

Studeanta čájeha dan, maid son máhttá, máhtučájehandilálašvuođas dahje mo nu eará láhkai. Jos studeanta čájeha máhtu máhtučájehandilálašvuođas, de áššis sohppo ovddalgihtii dainna oahpaheaddjiin, gii dikšu oktasaš dutkosa osiid oahpuid.

Árvvoštallantabealla

Bákkolaš máhttinulbmilat, 4 mč

Iešguđetlágan vuorrováikkuhusdilálašvuođain doaibman sámegillii
Studeanta

 • gulahallá dan mielde, makkár dilálašvuođas lea sáhka ja geat dilálašvuođas leat mielde
 • bidjá iežas gulahallamii ulbmiliid
 • ákkastallá oainnuidis ja čuoččuhusaidis
 • bargá ovttasbargo- ja joavkodilálašvuođain
 • muitala áššiin ja ihtagiin, mat laktásit su iežas suorgái, ja geavaha muitalettiin suorggi doahpagiid
 • ádde ja ipmirda, mii mearkkašumiid gielas ja vuorrováikkuhusas lea bargoeallimis ja servodagas.


Iešguđet gálduin háhkkon deavsttaid geavaheapmi ja deavsttaid luohtehahttivuođa árvvoštallan
Studeanta

 • dovdá deavsttaid ja mediaid, mat geavahuvvojit su iežas suorggis ja bargoeallimis
 • dulko iešguđetlágan teavsttaid ulbmiliid ja dehálaš ja guovddáš mearkkašumiid
 • atná ávkin diehtogálduid ja árvvoštallá man luohtehahttit dat leat
 • čállá muitui áššiid ja deahtista guovddáš áššiid dan vuođul, maid gullá, lohká ja oaidná
 • čuovvu dahkkivuoigatvuođaid ja čujuha daidda gálduide maid geavaha.


Iešguđetlágan deavsttaid buvttadeapmi sámegillii
Studeanta

 • gulahallá nu, ahte gulahallamis lea ulbmil dalle, go muitala dovdduidis, jurdagiiddis dahje oaiviliiddis birra
 • buvttada deavsttaid, mat laktásit su iežas suorgái ja bargoeallimii
 • dovdá čállojuvvon giela vugiid ja geavadiid
 • geavaha gulahaladettiinis dakkár diehto- ja gulahallanteknologiija ja máŋggabealat lohkandáiddu, mii lea gulahallandilálašvuođa oktavuhtii vuogas ja heivvolaš.

Válljenevttolaš máhttinulbmilat, 3 mč

Giela ja girjjálašvuođa hámiid ja mearkkašumiid dovdan
Studeanta

 • fuobmá ja váldá vuhtii gielalaš, kultuvrralaš ja identitehtaid girjáivuođa mearkkašumi
 • oahpásmuvvá girjjálašvuođa sierra šlájaide
 • lohká ja analysere girjjálašvuođa.

Iešguđetlágan deavsttaid dulkon ja buvttadeapmi sámegillii
Studeanta

 • oahpásmuvvá iešguđet deakstašlájaide ja analysere vugiid mo dat buktet ovdan ja muitalit áššiin
 • buvttada ja dulko deavsttaid okto ja ovttas earáiguin
 • addá ja vuostáiváldá konstruktiiva máhcahaga buvttaduvvon deavsttain
 • divoda, muddedallá ja heiveha buvttaduvvon deavsttaidis máhcahaga vuođul.

Ovdanbuktin- ja joavkobargguid ovddideapmi
Studeanta

 • muitala ja ovdanbuktá spontána ja válmmaštallon ovdanbuktima ja áiccalmahttá dan
 • ovddida joavkku barggu ja atná árvvus earáid oainnuid
 • čuovvu bargoeallima čoahkkin- ja ráđđádallanvugiid- ja geavadiid.

 

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 1, sámegiella, bákkolaš, 1 mč

 •  giela ja vuorrováikkuhusa mearkkašumi ádden ja ipmirdeapmi bargoeallimis ja servodagas
 • diehtogálduid ávkinatnin ja daid luohtehahttivuođa árvvoštallan
 • dieđu ohcan suorgái gullevaš ihtagis dahje áššis
 • iešguđetlágan deavsttaid ulbmiliid ja deháleamos mearkkašumiid dulkon
 • áššiid čállin muitui ja guovddáš áššiid deahtisteapmi dan vuođul, maid gullá, lohká ja oaidná
 • čállin dieđuohcama vuođul ja nu, ahte geavaha suorggi doahpagiid
 • dahkkivuoigatvuođaid čuovvun ja gálduide čujuheapmi iežas čállosiid čáledettiin
 • gulahallan nu, ahte gulahallamis lea ulbmil dalle go muitala dovdduid, jurdagiid dahje oaiviliid birra
 • čállon giela geavadiid dovdan ja iežas deavsttaid divvun, mudden ja heiveheapmi
 • geavahit gulahaladettiin dakkár diehto- ja gulahallanteknologiija ja máŋggabealat lohkandáiddu, mii lea gulahallandilálašvuođa oktavuhtii vuogas ja heivvolaš.

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 2, sámegiella, bákkolaš, 1 mč

 • ulbmila bidjan njálmmálaš ovdanbuktimii ja joavkoságastallamis doaibmamii
 • diehtogálduid ávkinatnin ja daid luohtehahttivuođa árvvoštallan
 • suorgái laktáseaddji ihtaga dahje ášši birra muitaleapmi njálmmálaččat nu, ahte geavaha suorggi doahpagiid
 • ovdanbuktima áiccalmahttinmateriála ráhkadeapmi
 • dahkkivuoigatvuođaid čuovvun áiccalmahttinmateriála ráhkadettiin
 • gulahallan ovdanbuvttedettiin dan mielde, makkár dilálašvuođas lea sáhka ja geat dilálašvuođas leat mielde
 • joavkoságastallamiin doaibman ja gulahallan dan mielde, makkár dilálašvuođas lea sáhka ja geat dilálašvuođas leat mielde
 • iežas oaiviliid ja čuoččuhusaid ákkastallan joavkoságastallamis
 • gulahallan nu, ahte gulahallamis lea ulbmil dalle go muitala dovdduid, jurdagiid dahje oaiviliid birra
 • čállon giela geavadiid dovdan ja iežas deavsttaid divodeapmi, muddedallan ja heiveheapmi
 • geavahit gulahaladettiin dakkár diehto- ja gulahallanteknologiija ja máŋggabealat lohkandáiddu, mii lea gulahallandilálašvuođa oktavuođas vuogas ja heivvolaš.

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 3, sámegiella, bákkolaš, 1 mč

 •  iežas suorggis ja bargoeallimis geavahuvvon deavsttaid ja mediaid dovdan
 • iešguđetlágan deavsttaid ulbmiliid ja guovddáš ja dehálaš mearkkašumiid dulkon
 • iežas suorgái ja bargoeallimii gullevaš deavsttaid buvttadeapmi
 • ulbmila bidjan áššehasaiguin gulahaladettiin
 • suorggi áššehasdilálašvuođain gulahallan ja doaibman dan dan mielde, makkár dilálašvuođas lea sáhka ja geat dilálašvuođas leat mielde
 • gulahallan nu, ahte gulahallamis lea ulbmil dalle go muitala dovdduid, jurdagiid dahje oaiviliid birra
 • čállon giela geavadiid dovdan ja iežas deavsttaid divodeapmi, muddedallan ja heiveheapmi
 • geavahit gulahaladettiin dakkár diehto- ja gulahallanteknologiija ja máŋggabealat lohkandáiddu, mii lea gulahallandilálašvuođa oktavuođas vuogas ja heivvolaš.

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 4, sámegiella, bákkolaš, 1 mč

 •  bargguohcanáššegirjjiid dovdan ja čállin
 • ulbmila bidjan dasa, go lea ja gulahallá bargojearahallamis
 • bargobáikejearahallamis doaibman ja gulahallan ja doaibman dan mielde, makkár dilálašvuođas lea sáhka ja geat dilálašvuođas leat mielde
 • gulahallan nu, ahte gulahallamis lea ulbmil dalle go muitala dovdduid, jurdagiid dahje oaiviliid birra
 • čállon giela geavadiid dovdan ja iežas deavsttaid gáhtten
 • geavahit gulahaladettiin dakkár diehto- ja gulahallanteknologiija ja máŋggabealat lohkandáiddu, mii lea gulahallandilálašvuođa oktavuođas vuogas ja heivvolaš.

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 5, sámegiella, válljenevttolaš, 1 mč

 •  čoahkkin- ja ráđđádallandilálašvuođain doaibman ja bargoeallima čoahkkin- ja ráđđádallangeavadiid čuovvun
 • spontána sáhkavuoruid doallan čoahkkindilálašvuođas
 • joavkku bargama ovddideapmi ja earáid oainnuid árvvusatnin
 • čoahkkima áššegirjjiide oahpásmuvvan ja daid ovdanbuktinvugiid analyseren
 • čoahkkináššegirjjiid buvttadeapmi ja dulkon okto ja ovttas earáiguin
 • konstruktiiva máhcahaga addin ja vuostáiváldin buvttaduvvon deavsttain
 • deavsttaid divodeapmi, muddedallan ja heiveheapmi máhcahaga vuođul

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 6, sámegiella, válljenevttolaš, 1 mč

 •  raportii oahpásmuvvan deakstan ja dan ovdanbuktinvugiid analyseren
 • raportta čállin
 • raportta vuođul rahkadit diaráiddu njálmmálaš ovdanbuktima áiccalmahttimateriálan
 • njálmmálaš ovdanbuktima válmmaštallan ja doallan ja áiccalmahttin
 • konstruktiiva máhcahaga addin ja vuostáiváldin buvttaduvvon deavsttain
 • deavsttaid divodeapmi, muddedallan ja heiveheapmi máhcahaga vuođul.

Gulahallan ja vuorováikkuhus eatnigillii 7, sámegiella, válljenevttolaš, 1 mč

 •  gielalaš, kultuvrralaš ja identitehtaid girjáivuođa mearkkašumi fuobmán ja vuhtiiváldin
 • girjjálašvuođa sierra šlájaide oahpásmuvvan
 • čáppagirjjálašvuođa lohkan ja analyseren
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää