Valikko
Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto 180 osp (OPH-4394-2023)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2024

Pakolliset tutkinnon osat, 40 osp
Ammattitaitovaatimukset

Liiketoimintaympäristöön perehtyminen
Opiskelija
• nimeää yleisimmät yritysmuodot ja tunnistaa niiden keskeisiä eroavaisuuksia
• tunnistaa organisaation yritys- tai yhteisömuodon
• nimeää toimialan keskeisiä toimijoita, kilpailijoita ja sidosryhmiä
• kuvailee organisaation roolia yhteiskunnassa ja organisaation toimialan erityispiirteitä
• tunnistaa vihreän siirtymän vaikutuksia organisaation toimintaan ja alan kehitykseen
• selvittää organisaation liiketoimintamallin ja tunnistaa organisaation keskeisiä työtehtäviä
• tunnistaa vastuullisen ja säädöstenmukaisen liiketoiminnan periaatteita ja hyötyjä organisaatiolle
• tunnistaa yritysvastuun velvoitteita organisaatiolle
• selvittää organisaation kiertotalouden toimintatapoja ja niiden hyötyjä organisaatiolle
• tutustuu voimassa olevaan työlainsäädäntöön ja organisaatiossa sovellettavaan työehtosopimukseen

Työyhteisössä työskentely
Opiskelija
• työskentelee osana työyhteisöä ja noudattaa työyhteisön toimintatapoja
• toimii vuorovaikutuksessa ja ottaa huomioon monimuotoisen työyhteisön
• käyttää tarkoituksenmukaisesti työvälineitä ja laitteita
• noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
• noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja
• hankkii työnsä tueksi tietoa eri tietolähteistä
• käyttää ammattisanastoa
• ratkaisee työtehtävissä esiin tulleita ongelmatilanteita
• toimii energia- ja resurssiviisaasti
• huolehtii työkyvystään ja käyttää ergonomisia työasentoja
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
• kierrättää ja hyödyntää materiaalin kierron mahdollisuuksia
• pyytää ja hyödyntää palautetta

Digitaalisessa työympäristössä työskentely
Opiskelija
• käyttää työssään tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- tai esitysgrafiikkasovellusta
• tarkastelee tuottamansa asiakirjan, laskentataulukon tai esityksen laatua
• toimii turvatietoisesti käyttäessään digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation ohjeita tietosuojasta ja salassapidosta
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita tietoturvasta
• hyödyntää tarkoituksenmukaisia digitaalisia tiedonjakamisen tapoja
• tunnistaa tekoälyn keskeisiä toimintaperiaatteita ja selvittää organisaation tapoja hyödyntää tekoälyä
• osallistuu verkkotapaamisen järjestämiseen
• käyttää työssä tarvittavia viestintäkanavia
• tunnistaa yleisimpiä mahdollisia kyber- ja tietoturvauhkia työssään ja osaa mahdollisessa uhkatilanteessa toimia roolinsa mukaisesti

Toiminnan kannattavuus
Opiskelija
• selvittää organisaation tulojen ja menojen muodostumista
• tunnistaa organisaation kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja keskeisiä tunnuslukuja
• laskee kannattavuuteen liittyviä keskeisiä tunnuslukuja
• tunnistaa ja nimeää tuotteen tai palvelun hinnan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää tuotteen tai palvelun hinnan muutoksen vaikutuksia kannattavuuteen
• laskee tuotteen tai palvelun hinnan
• selvittää organisaation arvonlisäverotuksen periaatteita
• tunnistaa budjetoinnin merkityksen osana liiketoimintaa
• tunnistaa henkilöstökustannusten muodostumisen periaatteita
• tunnistaa palkan muodostumiseen liittyviä tekijöitä
• arvioi oman toimintansa vaikutuksia organisaation kustannuksiin ja tulokselliseen toimintaan

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8505679

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työskentelemällä yrityksen, järjestön tai julkishallinnon organisaation työympäristössä. Opiskelija perehtyy liiketoimintaympäristöön, työskentelee osana työyhteisöä sekä hyödyntää digitaalisen työympäristön laitteita, palveluita sekä sovelluksia työssään. Lisäksi opiskelija selvittää toiminnan kannattavuutta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Liiketoimintaympäristössä toimiminen-tutkinnon osassa opiskelijat opiskelevat Johdanto saamelaiskulttuuriin 3 osp:n laajuiset opinnot. Tutkinnon osan oppimistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Asiakaspalvelutilanteisiin valmistautuminen
Opiskelija
• selvittää organisaatiossa käytössä olevat asiakaspalvelukanavat
• perehtyy asiakaspalvelumalliin
• selvittää organisaation tuote- tai palveluvalikoimaa huomioiden oman työtehtävänsä
• selvittää tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutuksia
• tunnistaa organisaation asiakasryhmiä
• nimeää keskeisiä asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa asiakaspalvelun merkityksen organisaation toiminnassa

Asiakaspalvelussa toimiminen
Opiskelija
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia säädöksiä ja organisaation palvelumallia
• on aloitteellinen asiakaspalvelutilanteessa ja selvittää asiakkaan tarpeita
• palvelee asiakasta huomioiden asiakkaan tarpeet
• palvelee asiakasta tutkintokielellä, toisella kotimaisella kielellä ja vieraalla kielellä
• hyödyntää työssään tuote- tai palvelutuntemustaan
• noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja
• noudattaa organisaation pukeutumiskoodia ja huolehtii ulkoasustaan
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
• osaa tarvittaessa toimia haasteellisessa palvelutilanteessa
• edistää toiminnallaan myönteistä asiakaskokemusta
• ottaa vastaan palautetta ja osoittaa arvostavansa palautetta
• ratkaisee työtehtävissä esiin tulleita ongelmatilanteita
• noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
• toimii energia- ja resurssiviisaasti
• hoitaa asiakaspalvelutilanteen jälkitoimet
• välittää asiakaspalautteita eteenpäin ja hyödyntää asiakaspalautetta työssään
• tekee vastuullaan olevat työtehtävät ja huomioi toiset työntekijät sekä seuraavat työvaiheet

Asiakasviestinnän toteuttaminen
Opiskelija
• toteuttaa asiakasviestintää sovituissa viestintäkanavissa
• käyttää tarvittavia digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• toimii turvatietoisesti käyttäessään digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation antamia ohjeita tietosuojasta ja salassapidosta
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita tietoturvasta
• tunnistaa yleisimpiä mahdollisia kyber- ja tietoturvauhkia työssään ja osaa mahdollisessa uhkatilanteessa toimia roolinsa mukaisesti

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8505800

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä sisäisten tai ulkoisten asiakkaiden asiakaspalvelussa työpaikan työympäristössä. Opiskelija valmistautuu asiakaspalvelutilanteisiin, palvelee sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita sekä viestii asiakkaille. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa ja asiakaspalvelutilanteissa huomioidaan asiakkaiden kulttuurinen moninaisuus sekä opiskelijan mahdollisuus käyttää saamen kieltä palvelutilanteissa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Valinnaiset tutkinnon osat, 105 osp

Alla on kuvattu ne valinnaiset tutkinnon osat, joihin järjestetään opetusta. EPerusteissa julkaistavasta tutkinnon perusteista löytyvät myös muut tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat, joita voidaan HOKSata opiskelijalle, mikäli työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä riittävä ohjaus- ja arviointiosaaminen toteutuvat. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tiedot

Ammattitaitovaatimukset

Kehittämiskohteen valinta
Opiskelija
• tunnistaa asiakaskokemuksen merkityksen liiketoiminnalle
• tunnistaa organisaation asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja luoda arvoa asiakkaalle
• hankkii asiakaskokemustietoa
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation ohjeita tietosuojasta ja salassapidosta
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita tietoturvasta
• hyödyntää hankkimaansa asiakaskokemustietoa kehittämiskohteen valinnassa ja rajauksessa

Kehittäminen
Opiskelija
• määrittää valitun asiakasryhmän asiakaspolun
• nimeää asiakaspolulla kosketuspisteitä ja kuvaa niiden merkitystä asiakasryhmälle
• ideoi kehittämisratkaisuja kosketuspisteisiin
• sopii toteutettavasta kehittämisratkaisusta
• määrittää kehittämistavoitteen ja -toimenpiteet
• toteuttaa kehittämistyötä tavoitteen mukaisesti
• käyttää tarvittavia työvälineitä, materiaaleja, ohjelmistoja tai sovelluksia
• toimii energia- ja resurssiviisaasti

Tulosten esittely ja palaute
Opiskelija
• esittelee työnsä tuloksia
• kerää palautetta kehittämistoimien hyödyllisyydestä
• arvioi asiakaskokemuksen kehittämisen onnistumista ja tuloksellisuutta

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8566052

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä kehittämällä joko organisaation sisäisten tai ulkoisten asiakkaiden asiakaskokemusta työpaikan työympäristössä. Opiskelija tunnistaa asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä, ideoi kehittämisratkaisuja, toteuttaa kehittämistyön sekä esittelee tulokset ja arvioi asiakaskokemuksen kehittämistä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osaan sisältyy asiakkaan palvelupolun suunnittelu toimeksiantajayritykseen tai – organisaatioon. Tämä kehittämistehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaistoimijoiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään sekä opettelemaan saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Valmistautuminen
Opiskelija
• tunnistaa digitaalisen kaupan merkityksen organisaatiolle ja yhteyden liiketoiminnan kannattavuuteen
• perehtyy organisaation digitaalisen kaupan kanaviin ja kohderyhmiin
• selvittää digitaalisen kaupan ympäristön toiminnallisuutta
• tunnistaa asiakaspolun eri vaiheita
• tunnistaa kilpailijoiden digitaalisen kaupan muotoja
• tunnistaa digitaalisen kaupan kannattavuuden osatekijöitä
• tuntee tuote- tai palveluvalikoimaa
• perehtyy tilaus- ja toimitusprosessiin
• perehtyy palautus- ja peruutuskäytänteisiin
• selvittää myynti- tai asiakashankinnan tavoitteita
• suunnittelee ja aikatauluttaa työtään

Ylläpito ja myynnin edistäminen
Opiskelija
• työskentelee digitaalisen kaupan ympäristössä ja testaa sen toiminnallisuutta
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita digitaalisesta kaupasta, markkinoinnista ja tekijänoikeuksista
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation ohjeita tietosuojasta ja salassapidosta
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation ohjeita tietoturvasta
• tunnistaa yleisimpiä mahdollisia kyber- ja tietoturvauhkia työssään ja osaa mahdollisessa uhkatilanteessa toimia roolinsa mukaisesti
• ylläpitää digitaalisen kaupan tuotteiden tai palveluiden tietoja
• viestii vastuullisesti tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista
• vie teksti- ja mediasisältöä tuotteista tai palveluista digitaaliseen kaupan ympäristöön huomioiden organisaation visuaalisen ilmeen
• huomioi saavutettavuusvaatimuksia organisaation edellyttämällä tavalla
• viimeistelee sisällön julkaisuvalmiiksi huomioiden julkaisualustan sekä tarvittaessa muiden käytettyjen digitaalisten kanavien rajoitteet ja mahdollisuudet
• viimeistelee tarvittaessa tuottamansa sisällön hakukoneiden löydettäväksi
• seuraa kävijä- tai myyntidataa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
• tekee kampanja- tai sesonkimuutoksia
• huolehtii tuotteiden tai palveluiden digitaalisen ostopolun sisältöjen ajankohtaisuudesta
• arvioi työnsä tuloksellisuutta ja vaikutuksia myyntiin

Asiakaspalvelu ja tilausten käsittely
Opiskelija
• palvelee asiakkaita palvelukonseptin mukaisesti
• viestii tuotteista- tai palveluista tuntien tietojenantovelvollisuutensa
• hyödyntää tietoa tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista
• ratkaisee työhön liittyviä ongelmatilanteita
• varmistaa tuotteiden saatavuutta
• vastaanottaa tilauksia
• käsittelee tilauksia ja tallentaa tarvittavat tiedot
• viimeistelee tilauksen toimitusta varten
• noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja
• toimii energia- ja resurssiviisaasti
• noudattaa organisaation ohjeita maksuliikenteestä ja maksutapahtumista
• tunnistaa maksutapahtumiin liittyviä riskejä
• tekee palvelutilanteissa sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet
• noudattaa säädöksiä ja organisaation ohjeita palautuksissa, peruutuksissa sekä reklamaatioiden käsittelyssä
• välittää asiakaspalautteita eteenpäin omassa työroolissaan ja hyödyntää asiakaspalautetta

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8553885

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työpaikan digitaalisen kaupan työympäristössä. Opiskelija ylläpitää digitaalisen kaupan ympäristöä myyntiä edistäen sekä palvelee asiakkaita ja käsittelee tilauksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään sekä opettelemaan saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon suunnittelu
Opiskelija
• perehtyy organisaation tapaan toteuttaa markkinointiviestintää
• tunnistaa organisaation markkinointiviestinnän kilpailukeinoja
• sopii toteutettavista markkinointiviestinnän toimenpiteistä
• selvittää budjetin
• valitsee markkinointiviestinnässä käytettävät kanavat huomioiden niiden erityispiirteitä
• määrittelee markkinointiviestinnän kohderyhmän ja tavoitteet
• määrittelee markkinointiviestinnän tavoitteiden toteutumisen seurannan mittarit
• määrittelee toimenpiteet ja laatii aikataulun
• tunnistaa vastuullisen markkinoinnin periaatteita
• suunnittelee julkaistavaa sisältöä
• noudattaa organisaation graafista ohjeistusta tai sen puuttuessa suunnittelee visuaalista ilmettä
• tunnistaa kehittyvien teknologioiden ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia sisällöntuotannossa
• laatii ja dokumentoi suunnitelman markkinointiviestinnästä
• hyväksyttää suunnitelman organisaation edustajalla

Markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon toteuttaminen
Opiskelija
• toteuttaa markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa suunnitelman mukaisesti
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita markkinoinnista ja tekijänoikeuksista
• käyttää tarvittavia digitaalisia palveluita tai sovelluksia
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation ohjeita tietosuojasta ja salassapidosta
• huomioi saavutettavuusvaatimuksia organisaation edellyttämällä tavalla
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita tietoturvasta
• toimii turvatietoisesti käyttäessään digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• toimii työssään energia- ja resurssiviisaasti
• käyttää ammattisanastoa
• tunnistaa keskeisiä käsitteitä tutkintokielen lisäksi toisella kotimaisella kielellä tai vieraalla kielellä
• viimeistelee sisällön julkaisuvalmiiksi huomioiden julkaisualustan rajoitteet ja mahdollisuudet
• viimeistelee tarvittaessa tuottamansa sisällön hakukoneiden löydettäväksi

Markkinointiviestinnän seuranta ja arviointi
Opiskelija
• hyödyntää markkinointiviestinnän analysointikeinoja
• mittaa markkinointiviestinnän toimenpiteiden vaikuttavuutta
• vertaa saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin
• esittelee toteutettujen markkinointiviestinnän toimenpiteiden tuloksellisuutta
• hyödyntää analytiikkaa ostavien asiakkaiden löytämiseksi ja myynnin kasvattamiseksi
• ohjaa asiakaspolkua tuotekuvausten ja -tarjousten avulla

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8679734

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työpaikan työympäristössä. Opiskelija suunnittelee markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa, laatii dokumentoidun suunnitelman markkinointiviestinnästä ja sisällöntuotannosta, toteuttaa markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa suunnitelman mukaisesti sekä seuraa ja arvioi toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osaan sisältyy työelämälähtöinen markkinointiviestinnän projektityö, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä saamelaistoimijoiden kanssa. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Valmistautuminen
Opiskelija
• selvittää oman vastuualueensa työtehtävät
• perehtyy tuote- tai palveluvalikoimaan omalla vastuualueellaan
• perehtyy organisaation vastuullisuusohjeisiin
• selvittää ajankohtaiset tapahtumat ja kampanjat
• tutustuu myymälän tavaravirran ja myymälälogistiikan kulkuun
• selvittää saldonhallinnan, hyllytystavan ja tilaamisen merkityksen myymälän toiminnassa
• noudattaa organisaation pukeutumisohjeita ja huolehtii ulkoasustaan

Myymäläympäristö
Opiskelija
• noudattaa myymäläkohtaisia toimintaohjeita
• tervehtii ja huomioi asiakkaat
• palvelee asiakkaita
• vastaanottaa ja tarkistaa tuotteita
• purkaa saapuneita kuormia ja noudattaa tuotteiden esillepanossa myymälän ohjeita
• huolehtii hyllysaatavuudesta
• käsittelee tuotteita tarkoituksenmukaisesti
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
• osallistuu hävikin hallintaan oman toimenkuvan mukaisesti
• käyttää työssään tarkoituksenmukaisesti eri työvälineitä ja laitteita
• käyttää ergonomisia työasentoja
• huolehtii hintatietojen ja tuoteinformaation ajantasaisuudesta
• noudattaa toimialakohtaisia ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita
• toimii energia- ja resurssiviisaasti
• toimii organisaation vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti
• ratkaisee työtehtävissä esiin tulleita ongelmatilanteita
• noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
• kierrättää ja hyödyntää materiaalin kierron mahdollisuuksia
• hoitaa varastoon liittyviä työtehtäviä osana myymälätyöskentelyä
• viestii sisäisesti työtehtävien edellyttämällä tavalla
• välittää asiakaspalautteita eteenpäin ja hyödyntää asiakaspalautetta työssään

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8547038

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla käytännön työtehtävissä myymälässä työpaikan työympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan oppimistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja sekä opetella saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.
Ammattitaitovaatimukset

Palvelutehtäviin valmistautuminen
Opiskelija
• tunnistaa organisaation ydin- ja tukiprosesseja
• suunnittelee työtehtäviensä aikataulutuksen ottaen huomioon niiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksen
• tunnistaa oman työtehtävänsä merkityksen osana organisaation toimintaa
• selvittää työtänsä ohjaavat ja toimeksiantoon liittyvät säädökset ja ohjeet
• kokoaa työssään hyödynnettävää tietoa luotettavista lähteistä

Palvelutehtävät ja tieto
Opiskelija
• työskentelee osana työyhteisöä ja noudattaa työyhteisön toimintatapoja
• noudattaa sovittuja aikataulua ja työaikoja
• palvelee sisäisiä asiakkaita ja tarvittaessa ulkoisia asiakkaita
• tekee toimeksiantojen mukaisia työtehtäviä ja noudattaa toimeksiantojen toteutusta ohjaavia säädöksiä ja ohjeita
• käyttää tarvittavia tietojärjestelmiä, digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja tarkastelee kriittisesti eri lähteistä saatavaa dataa
• noudattaa ohjaavia säädöksiä sekä organisaation ohjeita tietosuojasta ja salassapidosta
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita tietoturvasta
• toimii turvatietoisesti käyttäessään digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• tunnistaa yleisimpiä mahdollisia kyber- ja tietoturvauhkia työssään ja osaa mahdollisessa uhkatilanteessa toimia roolinsa mukaisesti
• tuottaa ja jakaa tietoa sovitussa muodossa
• huolehtii tiedon saatavuudesta ja ajantasaisuudesta
• hyödyntää tarkoituksenmukaisia digitaalisia tiedonjakamisen tapoja
• käyttää tarkoituksenmukaisesti tarvittavia työvälineitä ja laitteita
• viestii organisaation käyttämissä kanavissa
• käyttää ammattisanastoa
• toimii energia- ja resurssiviisaasti
• huolehtii työkyvystään ja käyttää ergonomisia työasentoja
• päättää toimeksiannon ja arvioi toimintansa tuloksellisuutta

Asiakirjahallinta ja kokousjärjestelyt
Opiskelija
• osallistuu tapaamisten tai kokouksien suunnitteluun
• järjestää etä-, lähi- tai hybriditapaamisen tai -kokouksen
• käyttää työssään tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- tai esitysgrafiikkasovellusta
• noudattaa organisaation visuaalisen ilmeen ohjeita ja asiakirjastandardia
• tuottaa asia- tai esityslistan sekä muistion tai pöytäkirjan
• tarkastelee tuottamiensa dokumenttien laatua
• käsittelee, tuottaa ja jakaa raportteja sekä asiakirjoja hyödyntäen yhteisöllisen työskentelyn alustaa
• huolehtii asiakirjojen tai muiden materiaalien tarkoituksenmukaisesta säilytysajat huomioiden

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8816436

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tuottamalla sisäisiä palveluita ja käsittelemällä tietoa työpaikan työympäristössä. Opiskelija valmistautuu sisäisiin palvelutehtäviin, työskentelee palvelu- ja tiedonkäsittelytehtävissä, järjestää tapaamisen tai kokouksen sekä tuottaa ja käsittelee asiakirjoja ja raportteja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan oppimistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja sekä opetella saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.
Ammattitaitovaatimukset

Esillepanon tai kampanjan suunnittelu
Opiskelija
• perehtyy brändiin ja esillepano- tai kampanjaohjeisiin
• tunnistaa organisaation tärkeimmät sesongit ja kampanjat
• käyttää tarvittavia tietojärjestelmiä, digitaalisia laitteita sekä palveluita tai sovelluksia
• toimii turvatietoisesti käyttäessään digitaalisia laitteita, palveluita tai sovelluksia
• noudattaa ohjaavia säädöksiä ja organisaation ohjeita tietoturvasta
• perehtyy toteuttavaan esillepanoon tai kampanjaan, asetettuihin tavoitteisiin ja kohderyhmään
• sopii omasta roolistaan esillepanon tai kampanjan toteuttamisessa
• noudattaa suunnittelussa organisaation brändin, esillepanon tai kampanjan ohjeita
• suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtäviä

Toteuttaminen
Opiskelija
• työskentelee osana työyhteisöä ja noudattaa työyhteisön toimintatapoja
• valmistelee esillepanon tai kampanjan rakentamista
• toteuttaa esillepanon tai kampanjan suunnitelman mukaisesti
• käyttää tarkoituksenmukaisesti työvälineitä ja laitteita
• hyödyntää esillepanossa tai kampanjassa kalusteiden ja varusteluosien käyttömahdollisuuksia
• soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikoita
• käyttää ammattisanastoa
• hyödyntää esillepanossa tai kampanjassa käyttöyhteysperiaatetta
• ratkaisee työtehtävissä esiin tulleita ongelmatilanteita
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
• tuottaa tai hyödyntää valmista asiakasinformaatiota
• varmistaa hintatietojen ja muun asiakasinformaation oikeellisuuden
• toimii energia- ja resurssiviisaasti
• noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
• huolehtii työkyvystään ja käyttää ergonomisia työasentoja
• kierrättää ja hyödyntää materiaalin kierron mahdollisuuksia

Seuranta
Opiskelija
• ylläpitää esillepanoa tai kampanjaa
• seuraa ja arvioi esillepanon tai kampanjan tavoitteiden toteutumista
• tunnistaa esillepanon tai kampanjan hyödyntämismahdollisuuksia osana muuta markkinointiviestintää

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/tutkinnonosat/8553882

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä perehtymällä esillepano- tai kampanjaohjeistuksiin, suunnittelemalla ja toteuttamalla esillepanon tai kampanjan oman työtehtävänsä mukaisesti työpaikan työympäristössä. Lisäksi opiskelija seuraa esillepanon tai kampanjan toteutumista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään kieliosaamistaan oppimis- ja toimintaympäristössään. Tutkinnon osan oppimistehtävissä voidaan hyödyntää kulttuuriin ja kieleen liittyviä teemoja sekä opetella saamenkielistä ammattisanastoa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaistoimijoiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutettavat paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita 5-15 osp: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Tutkintoon voi valita tutkinnon osan tai osia toisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää