Valikko
Ammatillisten perustutkintojen yhteinen osa
EtusivuOpiskelijalleOsaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ja opetussuunnitelmatAmmatilliset perustutkinnotAmmatillisten perustutkintojen yhteinen osa

Ammatillisessa koulutuksessa suoritettavan ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteisten tutkinnon osien pakollisten tutkinnon osien laajuus on 26 osp ja valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 9 osp.

Opintojen henkilökohtaistaminen
Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee hänen elämäntilanteensa huomioiden.

Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita: osa opiskelijoista suorittaa vain tutkinnon osan tai osia ja toisella tavoitteena voi olla koko tutkinnon suorittaminen. Tavat hankkia osaamista oppilaitosympäristössä, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, harrastuksissa tai esimerkiksi verkkoympäristöissä vaihtelevat eri opiskelijoilla. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittava aika vaihtelee opiskelijasta toiseen. Tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, oppimisvalmiudet ja mahdollisuudet opiskella myös koulujen loma-aikoina.

SAKK toimii yhteistyössä saamelaisalueen lukioiden kanssa tarjoten mahdollisuutta suorittaa ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto kolmoistutkintona.

Jokaiseen perustutkintoon sisältyy johtokunnan päätöksellä vähintään kolmen osaamispisteen laajuiset Johdanto saamelaiskulttuuriin -opinnot.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on käytössä Primus-opiskelijahallinto-ohjelma ja Wilma-käyttöliittymä. Wilmassa on opiskelijan opinto- ym. tietojen lisäksi sähköinen HOKS-lomake, jota päivitetään koko opintojen ajan. Opiskelijan tunnustetut opinnot sekä arvioinnit kirjataan Wilmassa olevaan opintosuoritusotteeseen. Ofelaš-ohjaaja perehdyttää opiskelijat opintojen alussa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteisiin sekä tuo esille HOKSin päivitysten yhteydessä myös opintojen aikaisen, muualla hankitun osaamisen tunnustamismahdollisuuden. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet on kirjattu myös oppilaitoksen www-sivuilla olevaan opinto-oppaaseen.

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettajan tulee selvittää opiskelijoille tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotta opiskelija saa käsityksen siitä, onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on.

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään. Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi tutkintotodistukset, työtodistukset, osaamiskartoitukset, haastattelut tai muut menetelmät. Ofelaš-ohjaaja kartoittaa tunnistamiset opiskelijan kanssa mahdollisimman pian opintojen alettua. Tunnistamista voidaan tehdä myös ennen tutkinnon osan opintojen aloittamista tai opintojen aikana.

Opiskelijan aikaisemmin muualla suorittamat opinnot tunnustetaan, mikäli hankittu osaaminen vastaa suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Suoritettavaan tutkintoon voidaan tunnustaa ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita.

Osaamisen tunnustamisen periaatteet määrää Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (10 §), jonka mukaan koulutuksen järjestäjän:

1. tulee tunnustaa voimassa olevien tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen sisällyttämällä se suoraan osaksi suoritettavaa tutkintoa. Tutkintoon voidaan tunnustaa sisällyttämällä:

a) opiskelijan suorittamia pakollisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita
b) ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osa-alueita
c) lukio-opintoja
d) korkeakouluopintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa

2. tulee arvioida tunnustettavan osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus suhteessa suoritettavan tutkinnon osaan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen. Näin toimitaan, kun opiskelija on suorittanut:

a) ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita
b) lukio-opintoja, jotka on suoritettu ennen 1.8.2005
c) ei-voimassa olevien korkeakoulun koulutusohjelman mukaisia opintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja

Tunnustamisesta päättäminen
1: Ofelaš-ohjaaja valmistelee ja toimittaa dokumentit opinto-ohjaajalle, joka vie tunnustamiset opintosoritusotteeseen.

2: Ofelaš-ohjaaja ja opiskelija kartoittavat HOKS-keskusteluissa opiskelijan osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta. Ofelaš-ohjaaja tiedottaa asiasta yto-opettajia ja/tai opinto-ohjaajaa. Osaamisen tunnustamisen arvioimalla päättävät ammatillisten tutkinnon osien osalta kaksi opettajaa ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osalta yksi yto-opettaja. Opinto-ohjaaja ja yto-opettaja arvioivat osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta OPH:n ohjeistuksen (2021:5a) mukaisesti.  

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa, jos hänellä on asiakirjoja tai muita selvityksiä. Näissä tilanteissa osaaminen osoitetaan siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu. Opiskelija ohjataan osoittamaan osaamisensa näytössä tai muussa osaamisen osoittamisessa. Osaamisen arvioinnista päättävät ammatillisten tutkinnon osien osalta kaksi opettajaa ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osalta yksi opettaja. Ofelaš-ohjaaja vie arviointipäätöksen opiskelijan opintosuoritusotteeseen ja tarvittavat tiedot HOKSiin.

Tunnustettujen tutkinnon osien arviointitiedot siirtyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa opiskelijahallintojärjestelmästä KOSKI-tietovarantoon.

Näyttöympäristön valinta
Näyttöjen toteuttamispaikat valitaan tutkinnon osakohtaisesti. Näytöt järjestetään aina ensisijaisesti työpaikalla aidossa työympäristössä. Poikkeamat, kuten esimerkiksi simuloidut työtilanteet oppilaitosympäristössä tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arviointi, kirjataan tutkinnon osakohtaiseen suunnitelmaan. Työpaikan tulee pystyä tarjoamaan tutkinnon osan osaamistavoitteiden ja opiskelijan tavoitetason mukaisia työtehtäviä. Työnantajan tulee sitoutua näytön toteuttamiseen ja arviointiin. Työpaikan soveltuvuudesta näyttöympäristönä toimimiseen vastaa koulutuksen järjestäjä.

Näytön suunnittelu
Näyttöä ohjaava opettaja, opiskelija ja työelämän edustaja suunnittelevat yhdessä näytön ja osaamisen osoittamisen.

Osaamisen osoittaminen ja osoitetun osaamisen täydentäminen
Osaaminen osoitetaan mahdollisimman pian, kun opiskelija on saavuttanut riittävän tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen. Tutkinnon osan ohjaava opettaja varmistaa ennen osaamisen osoittamisen aloittamista, että opiskelija tuntee näyttöön liittyvät käytännöt, ohjeet ja määräykset. Tutkinnon osan arvioinnin perehdytyksessä käydään läpi ammattitaidon osoittamistavat, ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kriteerit. Mikäli opiskelijan osaamista ei voida arvioida kattavasti näytössä, sovitaan yksilöllisestä täydentämisestä opiskelijan kanssa.

Ohjaus, tuki ja erityinen tuki sekä osaamisen arvioinnin mukauttaminen
Erityisten tukitoimien tarve dokumentoidaan HOKSiin ja huomioidaan osaamisen osoittamisen yhteydessä. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa prosessiin. Dokumentoinnin tekee ofelaš-ohjaaja. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin, esim. suullisesti, kuvien kautta tai videoesityksellä. Näytössä voidaan lisäksi tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttää erilaisia tukimateriaaleja, kuten selkokielisiä ohjeita, kuvia ja apuvälineitä. Näytössä voidaan tutkinnon perusteiden rajoissa antaa myös lisäaikaa tehtävien suunnitteluun ja mahdollisiin täydentäviin tutkintosuorituksiin. Näyttöön kuuluvat mahdolliset suoritusta täydentävät kirjalliset osat voidaan korvata suullisella suorituksella joko osittain tai kokonaan, jos opiskelijan ominaisuudet niin edellyttävät. Tukitoimista huolimatta opiskelija osoittaa näytössä itsenäisesti osaamisensa tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan joitain poikkeuksia lukuun ottamatta osaamisen arviointia mukauttaa tai ammattitaitovaatimuksista poiketa. Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tutkinnon, vaikka hän ei voi joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaitovaatimuksista poiketaan vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä. Poikkeaminen on perusteltua silloin, jos tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia, tai jos poikkeaminen liittyy opiskelijan vammaan tai terveydentilaan. Ofelaš-ohjaaja kirjaa yhdessä erityisopettajan kanssa mukautukset ja poikkeamat HOKSiin. Mikäli osaamisen arviointia on mukautettu tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu, osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan HOKSissa asetettuihin tavoitteisiin.

Palaute osaamisen kehittymisestä
Palautteen avulla tuetaan opiskelijaa tulosten saavuttamisessa ja kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja. Opiskelijaa ohjataan vastaanottamaan ja käyttämään työnantajan, työtovereiden ja asiakkaiden antamaa palautetta itsearvioinnissaan. Opiskelijan ammatillista kasvua ja motivaatiota lisää opintojen jatkuva linkittäminen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin ja niiden arviointikriteereihin. Opettajien ja työpaikkaohjaajan myönteinen asenne välittyy opiskelijalle ja vaikuttaa opiskelijan käsitykseen itsestään oppijana sekä opiskelijan haluun oppia ja kehittää itseään. Opettaja antaa palautetta ohjauskäynneillään ja työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa palautetta koko työelämässä oppimisen ajan.

Opiskelijan valmiuksien varmistaminen ennen näyttöä
Palautteen antamisen tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen pitää vielä oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Jotta voidaan varmistua siitä, että opiskelijalla on riittävä osaaminen tutkinnon osan suorittamiseen, voidaan keskustelujen ja havainnoinnin lisäksi hyödyntää myös opiskelijan laatimaa portfolioita, toiminnallisia työsuorituksia, kirjallisia tehtäviä jne. Näyttöä ohjaava opettaja varmistaa opiskelijan valmiudet näyttöön.

Osaamisen arvioijien valinta ja nimeäminen
Arvioijat valitaan työelämälähtöisesti kokeneista ammattialan osaajista. Toinen arvioijista on opettaja, jolla on riittävä tutkinnon osan substanssi- ja pedagoginen osaaminen, tai muu koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja, jolla on riittävä ammattialan ja pedagoginen osaaminen. Työelämäarvioijalla tulee olla riittävä alan tuntemus ja perehtyneisyys arviointiin sekä tutkinnon perusteisiin. Erityisestä syystä, esimerkiksi jos työpaikkaohjaaja on jäävi arvioimaan tai näyttö järjestetään oppilaitoksessa, arvioijina voi toimia kaksi koulutuksen järjestäjän nimeämää edustajaa. Tuolloin arvioijina voivat toimia ammattialan opettajat tai ammattialan opettaja ja muu alan työntekijä, esimerkiksi työmestari, jolla on tutkinnon osassa vaadittava osaaminen. Arvioijien valinnan tekee tutkinnon osan vastuuopettaja. Ammatillisten tutkinnon osien arvioijat kirjataan tutkinnon osakohtaisesti HOKSiin. Yhteisten tutkinnon osien osalta arvioinnista vastaa ko. tutkinnon osan osa-alueen opettaja. Jos yhteisen osan osaaminen osoitetaan näytössä, se kirjataan HOKSiin.

Osaamisen arvioijien perehdyttäminen
Arvioijille pidetään perehdytys tutkinnon perusteista, ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista ja arviointikriteereistä sekä selvennetään arviointiprosessi ja käydään läpi arviointilomakkeet. Arvioijien perehdytyksen suorittaa tutkinnon osan ohjauksesta vastaava henkilö.

Tutkinnon osan vastuuopettaja ja/tai ofelaš-ohjaaja vastaa osaamisen arvioinnin toteutuksen ja arvioinnista päättämisen tiedottamisesta opiskelijoille ja työelämän yhteistyökumppaneille.

Osaamisen arviointi näytössä
Näytössä opiskelijan ammatillista osaamista verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Työelämässä tapahtuvan näytön aikana työpaikkaohjaaja tukee ja tarvittaessa ohjaa opiskelijaa.

Jos HOKSiin on kirjattu ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista poikkeaminen, se huomioidaan arvioinnissa. Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tutkinnon, vaikka hän ei voi joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaitovaatimuksista poiketaan vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä.

Näytössä osoitetun osaamisen täydentäminen
Jos opiskelijan tutkinnon osan arviointiin sisältyy muuta osaamisen arviointia, se dokumentoidaan kirjallisesti. Osaamista voi täydentää yksilöllisesti esimerkiksi suullisella haastattelulla tai kirjallisella tehtävällä.

Opiskelijan itsearviointi
Opiskelijalle annetaan mahdollisuus itsearviointiin, jossa opiskelija arvioi omaa osaamistaan näytössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin ja kertoo sen merkityksen. Itsearvioinnissa opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan peilattuna suoritettavan tutkinnon osan osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelijan itsearviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan.

Arviointipäätös, perustelut ja tiedottaminen
Arvioijat arvioivat osaamisen viivytyksettä tutkinnon osittain sekä yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain. Ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen taso arvioidaan ammatillisissa perustutkinnoissa asteikolla 1–5. Perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat, samoin kuin ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Jos ammatillisessa peruskoulutuksessa arviointi on mukautettu, arvioidaan osaaminen mukautetun asteikon mukaisesti.

Ammatillisten tutkinnon osien arviointi suoritetaan kaksikantaisessa arviointikeskustelussa. Opiskelija ei osallistu arviointikeskusteluun. Osaamisen osoittamisen jälkeen pidetään palautekeskustelu, jossa opiskelija voi arvioida omaa suoritustaan.  Yhteisten tutkinnon osien arvioinnin suorittaa tutkinnon osa-alueen vastaava opettaja yksin tai jos opinnot on integroitu, opettajat yhdessä. Arvioijat tekevät arviointipäätöksen, joka perustuu tutkinnon perusteiden ja paikallisesti laadittujen tutkinnon osien arviointikriteereihin. Opettaja-arvioija tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja tiedottaa opiskelijalle arviointipäätöksestä perusteluineen.

Osaamisen arvioinnin ja arviointipäätöksen dokumentointi
Ofelaš-ohjaaja tai tutkinnon osan tai osa-alueen vastuuopettaja dokumentoi arviointipäätöksen perusteluineen lomakkeeseen ja vie arviointipäätöksen opiskelijan opintosuoritusotteeseen. Ofelaš-ohjaaja tallentaa arviointiaineiston. Yhteisten opintojen osa-alueiden arviointi dokumentoidaan lomakkeelle, joka toimitetaan ofelaš-ohjaajalle. Ofelaš-ohjaaja vie arviointipäätöksen opiskelijan opintosuoritusotteeseen. Yto-opettaja tallentaa arviointiaineiston.

Tutkintokoulutusten opiskelijalla on mahdollisuus tutustua kirjalliseen tai muutoin tallennettuun osaamisen arvioinnin perusteella syntyneeseen arviointiaineistoon. Arviointiaineistoa säilytetään vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta. Opintosuoritukset siirtyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa opiskelijahallintojärjestelmästä KOSKI-palveluun.
Opiskelijalla on mahdollisuus arvioinnin uusimiseen, jos osaamisen arviointi on hylätty. Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan, ammatillisen tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen vastuuopettaja järjestää opiskelijalle uuden mahdollisuuden osaamisen osoittamiseen sen jälkeen, kun opiskelija on täydentänyt osaamistaan esimerkiksi Jeesipajassa tai ammattiopinnoissa. Opiskelijaa tiedotetaan arvioinnin uusimisen käytänteistä ennen osaamisen osoittamista.
Opiskelijalla on mahdollisuus arvosanan korottamiseen, jos hän on saanut arvioinnista hyväksytyn arvosanan. Jos opiskelija haluaa korottaa arvosanaansa, hänen tulee pyytää sitä kirjallisesti ofelaš-ohjaajaltaan tai opinto-ohjaajalta. Ofelaš-ohjaaja tiedottaa opiskelijaa arvosanan korottamisen käytänteistä tutkinnon osan suorittamisen perehdyttämisen yhteydessä.
Opiskelija voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti ofelaš-ohjaajalle tai opinto-ohjaajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut mahdollisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset perusteluineen. Määräaikaan lisätään 7 päivää, mikäli päätös annetaan tiedoksi esim. kirjeellä, sähköpostilla tai vastaavalla ilman saantitodistusta. Tarkistamispyynnön tekemiseen käytetään lomaketta, johon tarkistamispyyntö perustellaan. Arvioinnin tarkistaminen koskee vain arvosanaa, ei näytössä tapahtuneita asioita tai tapahtumia. Arvioinnin tarkistamispyyntö kirjataan opiskelijan HOKSiin.

Arviointipäätöksen tehneet ammatillisten tutkinnon osien arvioijat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen opettaja tai opettajat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa tarkistuspyynnön saatuaan. Arviointipäätös tehdään kirjallisena ja arvioija/arvioijat vahvistavat sen päiväyksellä ja allekirjoituksillaan. Jos arviointipäätös ei muutu, arvioijien tulee perustella päätös. Jos arvosana muuttuu, ofelaš-ohjaaja tai opettaja kirjaa uuden arviointitiedon opiskelijan opintosuoritusotteeseen ja tieto kirjataan myös HOKSiin. Ofelaš-ohjaaja antaa tiedon opiskelijalle.

Ofelaš-ohjaaja tiedottaa opiskelijaa arvioinnin tarkistamisprosessista tutkinnon osan suorittamisen perehdyttämisen yhteydessä. Tutkinnon osan näytön vastuuopettaja perehdyttää arvioijat arvioinnin tarkistusmahdollisuuteen.

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua asianomaiselta työelämätoimikunnalta. Kaikkien yhteisten tutkinnon osia koskevat oikaisupyynnöt käsittelee kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa tarkistamista koskevan päätöksen tiedoksisaamisesta. Opinto-ohjaaja tai ofelaš-ohjaaja auttaa opiskelijaa oikaisupyynnön tekemisessä. Arvioinnin oikaisu koskee vain arvosanaa, ei näytössä tapahtuneita asioita tai tapahtumia. Oikaisupyyntö merkitään opiskelijan HOKSiin.

Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arviointikeskustelun sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Ofelaš-ohjaaja tiedottaa asiasta opiskelijaa tutkinnon osan suorittamisen perehdyttämisen yhteydessä. Tutkinnon osan näytön vastuuopettaja perehdyttää arvioijat arvioinnin tarkistusmahdollisuuteen.


Todistusten antamisesta ja sisällöstä noudatetaan Opetushallituksen antamaa määräystä OPH-2147-2020.

Tutkintotodistus annetaan opiskelijalle viivytyksettä, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkinnon perusteiden mukaisesti kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat. Ofelaš-ohjaaja huolehtii, että arvioinnit merkitään opiskelijan opintosuoritusotteeseen viivytyksettä. Kun kaikki arvioinnit on viety, laatii opinto-ohjaaja yhdessä opintotoimiston kanssa todistuksen. Todistus päivätään aina todistuksen antopäivälle ja sen allekirjoittavat rehtori ja ofelaš-ohjaaja. Ofelaš-ohjaaja sopii opiskelijan kanssa todistuksen antamisesta.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan opiskelijalle hänen pyynnöstään tai jos hänet katsotaan eronneeksi kesken tutkinnon suorittamisen. Todistukseen merkitään suoritetut tutkinnon osat ja/tai tutkinnon osan osa-alueet. Ofelaš-ohjaaja varmistaa opiskelijan opintosuoritusotteeseen viedyt arvioinnit. Opintotoimisto laatii todistuksen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Todistus suoritetuista opinnoista päivätään aina todistuksen antopäivälle ja sen allekirjoittavat rehtori ja ofelaš-ohjaaja. Ofelaš-ohjaaja sopii opiskelijan kanssa todistuksen antamisesta.

Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta annetaan opiskelijalle hänen pyynnöstään. Osallistumistodistuksen liitteenä on opintosuoritusote. Ofelaš-ohjaaja tarkistaa opiskelijan suoritukset. Opintotoimisto laatii todistuksen. Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta päivätään aina todistuksen antopäivälle ja sen allekirjoittavat rehtori ja ofelaš-ohjaaja. Ofelaš-ohjaaja sopii opiskelijan kanssa todistuksen antamisesta. Ofelaš-ohjaaja tiedottaa opiskelijoita todistuksista opintoihin perehdytyksen yhteydessä ja HOKS-keskusteluissa.

Todistusten ja tarvittavien liitteiden antaminen
Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen ja todistukseen suoritetuista tutkinnon osista liitetään perustutkinnon perusteiden muodostumisen mukainen opintosuoritusote. Todistukseen liitetään opiskelijan pyynnöstä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite.
Salassa pidettäviä tietoja ovat kaikki henkilötietoihin liittyvät asiat (henkilötunnus, yhteystiedot, yksityiselämä, terveydentila jne.), koesuoritukset ja arviointimerkinnät sekä sanalliset arvioinnit, jos esimerkiksi opiskelijan arviointia on mukautettu. Sen sijaan julkisia ovat todistukset, mutta ne eivät saa sisältää sanallista arviointia. 

Tietosuojan periaatteet SAKK:ssa:
- Noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
- Käsitellään vain sellaisia henkilötietoja ja sinä laajuudessa, kuin lainsäädännössä annettu oikeus tai henkilö on itse antanut suostumuksen.
- Kunnioitetaan opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilökunnan oikeutta yksityisyyteen. Heidän henkilötietojaan käsitellään vastuullisesti ja luottamuksellisesti.
- Tietosuoja varmistetaan tietoturvallisilla tietojärjestelmillä ja -palveluilla.
- Toimintaa seurataan, kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Henkilötietojen käsittelystä on säädetty EU:n yleinen tietosuoja-asetuksessa 2016/697 sekä tietosuojalaissa 1050/2018 henkilötietolaissa.

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, uudistumiskyky, joustavuus, tasalaatuisuus sekä jatkuva parantaminen. Laadunhallinnalla pyritään varmistamaan ja edistämään ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamista niin, että koulutustoiminta olisi mahdollisimman asiakaslähtöistä, osaamisperusteista ja yksilölliset tavoitteet huomioivaa. Oppilaitoksen toimintaohjeisiin on kuvattu osaamisen arvioinnin laadunvarmennuksen ydinprosesseja, joiden toteutumista seurataan sekä määrällisen että laadullisen tiedon pohjalta. Keskeisessä roolissa tässä ovat eri toimijoille kohdennetut arviointi- ja palautekyselyt sekä opiskelijahallintojärjestelmästä saatavat tiedot. Oppilaitos osallistuu myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamiin laadunhallintajärjestelmien arviointeihin.

SAKK:n osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteistä osaa täydentävät tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat. Dokumenttien laatimisen lähtökohtana ovat toimintaa ohjaavat säädökset sekä Opetushallituksen päättämät tutkintojen perusteet. Tutkintokohtaisten osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien rakenne on suunniteltu mahdollisimman yhdenmukaiseksi, jotta niiden esittämistapa olisi selkeä ja helposti hahmotettavissa. Yhteisen osan laatimisesta vastaa apulaisrehtori ja tutkintokohtaisten osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien laatimisesta alakohtaiset linjavastaavat. Johtokunta hyväksyy sekä yhteisen osan että tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää