Valikko
Sosiaali- ja terveysala
EtusivuHakijalleTyövoimakoulutusSosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, (nro 712879)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen.

Koulutuksen kestoon voi vaikuttaa opiskelijan mahdollinen aiemmin opinnoista tai työelämästä hankittu osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, aikataulu, toteutustapa, opintojen sisältö ja työelämässä oppimisen jaksojen toteutus. 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Tutkinnon osassa perehdytään ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen koko elinkaaren ajalta. Keskeistä on asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Tutkinnon osa valmistaa työskentelemään lähihoitajan tehtävissä esimerkiksi päiväkodissa, asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Opiskelun tukimateriaalina ja suunnitelmallisen työskentelyn pohjana käytetään Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytänteet – opasta. Saamelaiseen varhaiskasvatukseen perehdytään teoriassa ja tutustaan sen toteutukseen käytännössä mm. vierailemalla kielipesissä ja saamenkielisissä päivähoitoyksiköissä. Laaja työelämässä oppimisen jakso on pääsääntöisesti saamelaisalueen työpaikoilla.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Tutkinnon osassa opitaan kansansairauksia, päivittäisiä toimintoja sekä lääkehoitoa. Keskeistä on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.  Tutkinnon osa valmistaa työskentelemään lähihoitajan tehtävissä esimerkiksi hoivakodeissa ja palvelutaloissa. Kulttuuritietoisuuteen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster Ry:n toimintaan sekä Saamelaiskäräjien toimintaan sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieliä.

Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
Tutkinnon osassa perehdytään asiakkaan kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen, avustamiseen ja hoitamiseen kotiympäristössä. Opiskelija saa valmiuksia asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen ja palveluissa ohjaamiseen. Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kotihoidossa ohjataan tutustumalla saamelaisen vanhustyön työkalupakkiin sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla.

Lisäksi opiskelijalla on valittavana joko ikääntyvien osallisuuden edistämisen tutkinnon osa tai sairaanhoitotyössä toimiminen.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
Tutkinnon osassa perehdytään muun muassa ikääntyneen toimintakyvyn huomioivaan työskentelyyn sekä mielekkään elämän edistämiseen. Tutkinnon osa valmistaa työskentelemään erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdetyön työtehtävissä. Vuorovaikutuksen osaamisen kokonaisuudessa korostuu asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen.

Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp
Tutkinnon osassa perehdytään sairaanhoitotyötä ohjaaviin säädöksiin, toimintaperiaatteisiin sekä eettisiin periaatteisiin. Saadaan valmiuksia suunnitella työtä asiakaslähtöisesti ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa. Opitaan käyttämään alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sairaanhoitotyössä sekä ohjaamaan asiakasta näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Tutkinnon osa valmistaa työskentelemään lähihoitajan tehtävissä esimerkiksi hoito- ja huolenpitotehtävissä terveyskeskuksissa, erilaisissa sairaaloissa, palvelutaloissa ja asiakkaan kotona.

Valinnainen tutkinnon osa, 15 osp
Tutkinnon osan voit valita koulun tarjonnan mukaan tukemaan omia opintoja.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy yhteensä 35 osaamispistettä (osp) yhteisiä tutkinnon osia. Niistä 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet ePerusteet sivustolla

Tutkintonimike

Alkaa

Koulutus alkaa 10.8.2023 ja on kestoltaan noin kolme vuotta. 

Laajuus

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), josta ammatilliset tutkinnon osat 145 osaamispistettä ja yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 30.5.2023. Haastattelut pidetään Inarissa kesäkuussa 2023, haastatteluun tulee kutsu oppilaitokselta.

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Lisätietoja
Anne Kaisanlahti

Anne Kaisanlahti

Sosiaali- ja terveysalan linjavastaava 040 487 8891 anne.kaisanlahti@sogsakk.fi

Haussa olevat työvoimakoulutukset